Etaamb.openjustice.be
Wet van 20 mei 2016
gepubliceerd op 02 juni 2016

Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van het zonder machtiging of toestemming binnenkomen of binnendringen in een havenfaciliteit of onroerend dan wel roerend goed binnen de grenzen van een haven

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009245
pub.
02/06/2016
prom.
20/05/2016
ELI
eli/wet/2016/05/20/2016009245/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

20 MEI 2016. - Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van het zonder machtiging of toestemming binnenkomen of binnendringen in een havenfaciliteit of onroerend dan wel roerend goed binnen de grenzen van een haven (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Strafwetboek

Art. 2.In boek II, titel IX, hoofdstuk III van het Strafwetboek wordt een afdeling VIIIbis ingevoegd, luidende: "Afdeling VIIIbis - Binnendringen in havengebieden".

Art. 3.In afdeling VIIIbis, ingevoegd bij artikel 2, wordt een artikel 546/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 546/1.Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die, zonder daartoe gemachtigd of toegelaten te zijn, binnenkomt of binnendringt in een havenfaciliteit bedoeld in artikel 5, 6° en 7° van de wet van 5 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de maritieme beveiliging sluiten betreffende de maritieme beveiliging of in een onroerend dan wel roerend goed binnen de grenzen van een haven in de zin van dezelfde wet.".

Art. 4.In dezelfde afdeling VIIIbis wordt een artikel 546/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 546/2.§ 1. Het misdrijf bedoeld in art. 546/1 wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met een geldboete van zesentwintig tot duizend euro of met een van die straffen alleen: 1° ingeval van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt;2° indien het gepleegd wordt bij nacht;3° indien het gepleegd wordt door twee of meer personen;4° indien het gepleegd wordt met bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden.5° indien het gepleegd wordt door middel van geweld of bedreiging;6° indien kritieke infrastructuur in de zin van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren werd binnengegaan of binnengedrongen. § 2. Poging tot het plegen van het in § 1 van dit artikel bedoelde misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen.".

Art. 5.In dezelfde afdeling VIIIbis wordt een artikel 546/3 ingevoegd, luidende: "

Art. 546/3.De straffen bepaald in de artikelen 546/1 en 546/2 worden verdubbeld indien een overtreding van een van die bepalingen wordt begaan binnen vijf jaar na de uitspraak houdende veroordeling wegens een van die strafbare feiten.".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands Zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 20 mei 2016.

FILIP Van Koningswege : De minister van Justitie, K. GEENS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be): Stukken : 54-1664 Integraal verslag : 4 mei 2016.

I

^