Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 juni 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/04/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016000331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. - Duitse vertaling type wet prom. 01/04/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016000332 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de beperking van openingsuren in badplaatsen en toeristische centra betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 20/05/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016009245 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van het zonder machtiging of toestemming binnenkomen of binnendringen in een havenfaciliteit of onroerend dan wel roerend goed binnen de grenzen van een haven

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 02/06/2016 numac 2016055416 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. **** nalatenschap van ****, ****, **** ****. ****, **** ****, geboren te **** op 1 **** **** te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/12/2015 pub. 02/06/2016 numac 2016000337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2013 betreffende de berekening van het aantal stemmen waarover een zoneraadslid beschikt in de raad van de hulpverleningszone. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 02/06/2016 numac 2016000338 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3, 18 en 22 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016201841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46vicies bis van 15 december 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016201848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98quater van 26 januari 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016202864 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2014 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016201838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies septies van 15 december 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/05/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016022230 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot aanstelling van één lid van het Nationaal Pensioencomité type ministerieel besluit prom. 02/05/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016029261 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de organisatie van taalbadonderwijs door de "Ecole fondamentale autonome de HERVE" - vestigingplaats BATTICE- wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 02/05/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016029262 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de voortzetting van de organisatie van taalbadonderwijs door de "Ecole fondamentale autonome de GENTINNES" wordt toegelaten

arrest

type arrest prom. -- pub. 02/06/2016 numac 2016201718 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 41/2016 van 17 maart 2016 Rolnummer : 6076 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 3 en 4 van de wet van 28 maart 2014 « tot invoeging van titel 2 ' Rechtsvordering tot collectief herstel ' in(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 02/06/2016 numac 2016202278 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 48/2016 van 24 maart 2016 Rolnummer : 6172 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 27, 28, 29 en 31 van het Vlaamse decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpass Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 06/05/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016029232 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het gecoördineerde decreet van 27 december 1993 houdende instelling van een prijs van de Raad van de Franse Gemeenschap tot bekroning van een werk ten bate van het onderwijs en van de permanente opvoeding dat het patrimonium van de Franse Gemeenschap herwaardeert type decreet prom. 04/05/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016035822 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten type decreet prom. 04/05/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016035830 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten ingevolge de integratie van de opdrachten van het agentschap Inspectie RWO in het departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het agentschap Wonen-Vlaanderen, alsook betreffende de begrotingsfondsen en andere technische aanpassingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van 197 bijkomende lestijden aan 5 inrichtingen voor gewoon secundair onderwijs voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor de maanden mei tot september 2016

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016031398 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de verkiezing en de werkwijze van de adviesraden van de huurders die zijn ingesteld bij de openbare vastgoedmaatschappijen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016035823 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en het Departement Informatie Vlaanderen aan het agentschap Informatie Vlaanderen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016031231 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de organisatie van de toegang tot milieu-informatie en tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding die verschuldigd is voor het ontvangen van een kopie van een document met milieu-informatie in de zin van de ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieu-informatie en tot informatie betreffende de ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016035824 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 13 van het decreet van 15 januari 2016 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016035825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/05/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016000334 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de trimestriële melding van de begrotingsgegevens van de hulpverleningszones

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/06/2016 numac 2016202920 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalig afdelingshoofd gezondheidsproducten (niveau A3) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (ANG16125) Selor stelt een lijst van geslaagden voor die beter dan de and(...) Het directiecomité ontvangt de lijst van geslaagden evenals de gemotiveerde adviezen van SELOR. Het(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/06/2016 numac 2016008007 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van administrateur-generaal van de thesaurie voor de FOD Financiën (ANG16702). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 19 mei 2016. De uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd verlengd t(...) I

document

type document prom. -- pub. 02/06/2016 numac 2016202908 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige assistent bij bouwplaats controle (niveau C) voor de Overheidsdienst van Wallonië en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFW15006) Na de selectie wordt een lijst geslaagden aa(...) Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum: Houder va(...)
^