Etaamb.openjustice.be
Wet van 20 juli 2006
gepubliceerd op 07 augustus 2006

Wet tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006003374
pub.
07/08/2006
prom.
20/07/2006
ELI
eli/wet/2006/07/20/2006003374/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JULI 2006. - Wet tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 371 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur wordt vervangen als volgt : « Art. 371, § 1. Een verpakkingsheffing is verschuldigd : 1° bij het in het verbruik brengen inzake accijnzen van dranken als bedoeld in artikel 370, verpakt in individuele verpakkingen;2° bij het op de Belgische markt brengen van voornoemde dranken verpakt in individuele verpakkingen wanneer dit verpakken later plaatsvindt dan het in het verbruik brengen van deze dranken inzake accijnzen. Deze verpakkingsheffing bedraagt : - 0 EUR per hectoliter product verpakt in individuele herbruikbare verpakkingen; - 9, 8537 EUR per hectoliter product verpakt in individuele niet-herbruikbare verpakkingen. § 2. Teneinde te kunnen genieten van het tarief voor individuele herbruikbare verpakkingen, moeten de volgende voorwaarde worden nageleefd : a) de natuurlijke persoon of rechtspersoon die dranken verpakt in individuele verpakkingen in het verbruik brengt, levert het bewijs dat deze verpakkingen herbruikbaar zijn, dit wil zeggen dat ze minstens zevenmaal kunnen worden hervuld, en dat deze verpakkingen worden teruggenomen via een systeem van statiegeld en daadwerkelijk opnieuw gebruikt;b) het bedrag van het statiegeld bedraagt minstens 0,16 EUR voor de verpakkingen met een inhoud van meer dan 0, 5 liter en 0,08 EUR voor deze met een inhoud van minder dan of gelijk aan 0,5 liter. § 3. In afwijking van § 1, zijn de individuele drankverpakkingen die hoofdzakelijk bestaan uit één van de grondstoffen opgenomen in bijlage 18 niet onderworpen aan de verpakkingsheffing. »

Art. 3.Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2006.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 20 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste-Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Zitting 2005-2006. Kamer van volksvertegenwoordigers.

Stukken. - Wetsontwerp, 51-2596/001. - Verslag namens de commissie, 51-2596/002. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Senaat, 51-2596/003.

Senaat.

Stukken. - Niet geamendeerd, 3-1815.

Integraal verslag : 13 juli 2006.

^