Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 augustus 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006003372 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen een kredietinstelling en een andere in de financiële sector bedrijvige instelling Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft het directiecomité van de Commissie vo(...) type wet prom. 20/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006003374 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur type wet prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006038043 bron raad van state Belgische Beroepsverening van Geneesheren-Specialisten in de Stomatologie, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, beroepsvereniging gevestigd te Brussel In uitvoering van de artikelen 6 en 7 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigin Statuten - Beroepsvereningen : 1954, nr. 611 Laatst bekendgemaakte lijst : 2002, nr. 38 Samen(...) type wet prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006038044 bron raad van state Fédération de l'Industrie du Béton - Federatie van de Betonindustrie « FEBE », beroepsvereniging gevestigd te Brussel In uitvoering van de artikelen 6 en 7 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen en van de artikelen 3 en 4 va Statuten - Beroepsvereningen : 1940, n° 491 Wijziging aan de statuten Artikel 14, derde lid. type wet prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006038045 bron raad van state Union professionnelle du Secteur immobilier « U.P.S.I. » - Beroepsverening van de Vastgoedsector « B.V.S. », beroepsvereniging gevestigd in de Brusselse agglomeratie In uitvoering van de artikelen 6 en 7 van de wet van 31 maart 1898 op de beroe Statuten - Beroepsvereningen : 1956, n° 332 Wijziging aan de statuten Artikel 15. De bestu(...) type wet prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006038046 bron raad van state Union professionnelle des Entreprises d'Assurances belges et étrangères opérant en Belgique « U.P.E.A. », beroepsvereniging gevestigd te Brussel In uitvoering van de artikelen 6 en 7 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen en Statuten - Beroepsvereningen : 1947, nr. 556 Herziening van de in het Frans gestelde statuten,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006000541 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Aanvullende voorwaarden voor de uitbatingsvergunning van een inrichting van klasse I met toepassing van artikelen 6 en 13 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen r Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, in werking tredend de dag van de ondertekening, werden aanvu(...) type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006009572 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de uitvoeringsdiensten waarvan de zetel in Brussel-Hoofdstad gevestigd is en waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006009571 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006009612 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 juli 2006, dat in werking treedt op 31 augustus 2006, is aan Mevr. Canivet, B., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen. Het is haar Bij koninklijk besluit van 13 juli 2006, dat in werking treedt op 1 september 2006, is aan de h(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006009613 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 20 juli 2006 is de heer Michiels, H., ereplaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. Bij koninklijk besluit van Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006012124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006015110 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 20 juni 2006 wordt op 31 mei 2007 eervol ontslag verleend aan de heer Paul Frix directeur-generaal - klasse A5 bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlands(...) Hij is ertoe gemachtigd zijn aanspraak op het pensioen te doen gelden op 1 juni 2007 en de titel va(...) type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006022722 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006022720 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige prestaties en de lijst van de handelingen die door een geneesheer aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die prestaties en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006022764 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Validatie Gids Versie 1 van de « Sectorgids autocontrole voor de primaire plantaardige productie » gedateerd op 18 juli 2006 werd op 24 juli 2006 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldi type koninklijk besluit prom. 20/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006022788 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, betreffende de door arbeidsongeschikte zelfstandigen verschuldigde bijdragen type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006200945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de bestaanszekerheid van de werklieden en werksters

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006003368 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2004 betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks type ministerieel besluit prom. 28/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006003373 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006012398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen reglement voor de Arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest. - Bij ministerieel besluit van 11 juli 2006 is de NV Amec Spie Belgium, Vaartdijk 112, te 1070 Brussel, erkend geworden voor het (...) Bij ministerieel besluit van 11 juli 2006 is de NV S.B.M.I., route de Wallonie 1b, te 7011 Ghlin, e(...) type ministerieel besluit prom. 23/06/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006202531 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de procedures tot plaatsing van een budgetmeter en tot activering van de voorafbetalingsfunctie type ministerieel besluit prom. 23/06/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006202530 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de procedures tot plaatsing van een budgetmeter en tot activering van de voorafbetalingsfunctie type ministerieel besluit prom. 23/06/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006202532 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de formulieren die de beschermde afnemer aan de gas- of elektriciteitsleverancier moet overmaken

arrest

type arrest prom. 20/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006003367 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren type arrest prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006202516 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 131/2006 van 28 juli 2006 Rolnummer 3950 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 39 tot 50 van het decreet van het Waalse Gewest van 8 december 2005 houdende wij(...) Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006202515 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 129/2006 van 28 juli 2006 Rolnummers 3937 en 3942 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 1675/8, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 8 van de wet van 13 decemb Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006202514 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 128/2006 van 28 juli 2006 Rolnummer 3934 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel L1125-2, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, zoals gewijzigd bij artikel Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006202517 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 133/2006 van 28 juli 2006 Rolnummer 3965 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 14, 15, 18, 22 tot 24, 46 tot 49 en 62 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 10 februari 2006 « houdende wijzigin Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006202583 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 49/2006 van 29 maart 2006 Rolnummer 3850 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 80, derde lid, en 82, eerste lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals gewijzigd bij de wet van 20 juli Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...)

decreet

type decreet prom. 02/06/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006029096 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, aangenomen op 20 oktober 2005 en opgemaakt te Parijs op 9 december 2005

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006009614 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 7 juni 2006 werd de heer de Spot, J., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel aangewezen, vanaf 1 september 2006, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelsza

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006202393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de bedienden der metaal-fabrikatennijverheid. Bij besluit van de Directeur-generaal van 7 juli 2006, dat uitwerking heeft met ingang van 12 juni 2006, worden Mevr. Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006000531 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I met toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besche Door een beslissing van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, op datum van 29 juni 2006,(...) type erkenning prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006000540 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse II met toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besch Door een beslissing van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, op datum van 22 december 2(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006022579 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Lijst van de geneesmiddelen voor humaan gebruik geregistreerd tussen 1 februari 2006 en 28 februari 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006000532 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Bevestigingbesluit van een vergunning tot wijziging van een inrichting van klasse I met toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen re Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, in werking tredend de dag van de ondertekening, werd het kon(...) type vergunning prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006000562 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 28 november 2005 wordt de vergunni Bij ministerieel besluit van 12 december 2005 wordt de vergunning voor het aanbieden van dienst(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006011369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming van de voorzitter en leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. - Oproep tot kandidaatstelling. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2006, in de Nederlandse en Franse « Voor de vier functies komen in aanmerking : - houders van een universitair diploma of gelijkge(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006025177 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een portefeuilleoverdracht onderschreven in vrije dienstverrichting tussen twee ondernemingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap dan België De portefeuille van de levensverzekeringscontracten behorende t Deze overdracht werd in het Verenigd Koninkrijk op 5 juni 2006 door de « Court » goedgekeurd. D(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006022412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 mei 2006 wordt Mevr. Scheerlinck, Anja, attaché, met ingang van 1 december 2005, in vast dienstverband benoemd bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in het Nederlands taalkader. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006022413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 mei 2006 wordt Mevr. Arts, Sabine, attaché, met ingang van 1 november 2005, in vast dienstverband benoemd bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in het Nederlands taalkader. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006022415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 mei 2006, wordt de heer Van De Mosselaer, Gerrit, attaché, met ingang van 1 december 2005, in vast dienstverband benoemd bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in het Nederlands taalkader.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/08/2006 numac 2006007214 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** **** van kandidaat-beroepsofficieren in 2006. - Erratum 1 In het Belgisch **** ****. 221 van 12 juli 2006, ****. 35082, dient men punt 4 «*****» door het hierna vermelde punt 4 te vervangen :
^