Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 juli 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003355 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 26 november 2004, 28 juni 2005, 12 juli 2005, 15 december 2005 en van 2 februari 2006 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type wet prom. 20/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006003374 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur type wet prom. 20/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006009617 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde type wet prom. 20/07/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006011411 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 13 juli 1976 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma, en van de Bijlage, opgemaakt te Parijs op 18 november 1974 type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202301 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 20/07/2006 pub. 18/02/2014 numac 2014000104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 20/07/2006 pub. 09/01/2019 numac 2018015695 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 14/19 van de geïndexeerde bedragen. - Rechtzetting

programmawet

type programmawet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202312 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/2006 pub. 17/08/2006 numac 2006000578 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleidingsvoorwaarden waaraan het leidinggevend en uitvoerend personeel van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen moet voldoen type koninklijk besluit prom. 20/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006011337 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van het sociale element van de universele dienst inzake elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 20/07/2006 pub. 29/08/2006 numac 2006015114 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 20/07/2006 pub. 27/07/2006 numac 2006022704 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen type koninklijk besluit prom. 20/07/2006 pub. 27/07/2006 numac 2006022702 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een aanvulling op de kinderbijslag in de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 20/07/2006 pub. 27/07/2006 numac 2006022703 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de leeftijdstoeslagen bedoeld in de artikelen 44 en 44bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag type koninklijk besluit prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006022716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2006 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ter bevordering van de tewerkstelling van laaggeschoolde of erg laaggeschoolde jongeren (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2006 pub. 27/07/2006 numac 2006022732 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de leeftijdstoeslagen bedoeld in de artikelen 44 en 44bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 20/07/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006022798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 20/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006022788 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, betreffende de door arbeidsongeschikte zelfstandigen verschuldigde bijdragen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006003368 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2004 betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks type ministerieel besluit prom. 20/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006009568 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 20/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006011340 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bezoekersreglement van de leeszalen van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de provinciën type ministerieel besluit prom. 20/07/2006 pub. 02/08/2006 numac 2006011344 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bezoekersreglement van de leeszalen van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de provinciën. - Addendum type ministerieel besluit prom. 20/07/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006014170 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type ministerieel besluit prom. 20/07/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006014172 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2005 tot bepaling van de modellen van sommige documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type ministerieel besluit prom. 20/07/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006036374 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 december 2005 houdende nadere bepalingen betreffende de toekenning van subsidies voor de zorg en activering van zorgvragers op land- of tuinbouwbedrijven met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 20/07/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006036715 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve voor de campagne 2006 type ministerieel besluit prom. 20/07/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006203184 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

arrest

type arrest prom. 20/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006003367 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren type arrest prom. 20/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006012402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

decreet

type decreet prom. 20/07/2006 pub. 16/08/2006 numac 2006029104 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de rechten en kosten geïnd in het niet-universitair hoger onderwijs type decreet prom. 20/07/2006 pub. 29/08/2006 numac 2006029107 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school en het decreet van 16 mei 2002 betreffende de gezondheidspromotie in het hoger onderwijs buiten de universiteit type decreet prom. 20/07/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende maatregelen inzake leerplichtonderwijs, hoger onderwijs, cultuur en permanente opvoeding type decreet prom. 20/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202819 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het overleg van de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de Inrichtende Machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde P.M.S.-centra

beschikking

type beschikking prom. 20/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006031381 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 11 oktober 2004 type beschikking prom. 20/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006031382 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het opstellen van het armoederapport van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 20/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006031390 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de nieuwe gemeentewet met het oog op het vergoeden van de helper van het raadslid met een handicap type beschikking prom. 20/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006031393 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen type beschikking prom. 20/07/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006031391 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het interpellatierecht van de inwoners van een gemeente type beschikking prom. 20/07/2006 pub. 29/08/2006 numac 2006031392 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en van het Brussels gemeentekieswetboek type beschikking prom. 20/07/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006031477 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie ter wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2006 pub. 16/08/2006 numac 2006029103 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de kosten bepaald naar hun werkelijke waarde met betrekking tot de aan de studenten geleverde goederen en verstrekte diensten die niet beschouwd worden als inning van een bijkomend recht door de Hogescholen, de Hogere Kunstscholen en de Hogere Instituten voor Architectuuronderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2002 waarbij wordt geregeld hoe dikwijls, volgens welke inhoud en op welke wijze de check-ups worden verricht, met toepassing van het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006029117 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 mei 1999 tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 15 maart 1974 waarbij op 1 april 1972 de weddeschalen worden vastgesteld verbonden aan de graden van het personeel der leergangen voor sociale promotie ressorterend onder het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006031394 bron verenigd college van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het aandeel voor het jaar 2006 van ieder openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn en van de modaliteiten van de betaling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031420 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de Stad Brussel tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 44-27 « Dambordstraat en haar omgeving », goedgekeurd bij koninklijk besluit van 13 februari 1969 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031419 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Bara II », goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 maart 1999, al gedeeltelijk opgeheven type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031429 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning van toelagen aan gemeenten voor het ontwikkelen van een geautomatiseerd fietsverhuursysteem type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031428 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening van de terreinen gelegen op het grondgebied van de gemeente Vorst met het oog op de verbredingswerken aan de Brusselsesteenweg type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2006 pub. 28/09/2006 numac 2006031460 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006 tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006031464 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van 1 000 Services als inschakelingsonderneming en van Cenforgil als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2006 pub. 28/09/2006 numac 2006031461 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2006 pub. 25/09/2006 numac 2006031473 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1982 betreffende de terugbetaling van reiskosten aan sommige kiezers type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2006 pub. 20/09/2006 numac 2006031471 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van de CVBASO Afrikamäli en de BVBA Aylin als inschakelingsondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006031481 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 februari 2003 betreffende de regeling van de controle van de gewestwaarborg voor leningen aangegaan door de instellingen voor sociaal krediet erkend door het Gewest en betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van deze waarborg

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006036192 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanstelling van de raad van bestuur, gewestcommissaris en zijn plaatsvervanger van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart, naamloze vennootschap van publiek recht type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 17/08/2006 numac 2006036217 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006036275 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanduiding van de begrenzing van de afgesloten watervoerende lagen en heffingsgebieden ter uitvoering van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006036296 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overschrijving tussen vastleggingsmachtigingen en ordonnanceringskredieten van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006036297 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overheveling van het krediet ingeschreven onder basisallocatie 00.26 van het programma 24.6 CAO-provisie type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006036326 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overheveling van het krediet, ingeschreven onder basisallocatie 00.26 van het programma 24.6 cao-provisie type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 25/09/2006 numac 2006036350 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.6, basisallocatie 00.26. - Begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006036351 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende een eerste gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 52.40, basisallocatie 00.10, begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006036367 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de intentie tot het sluiten van een erfgoedconvenant voor de beleidsperiode 2007 tot en met 2011 met de Vlaamse Gemeenschapscommissie type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006036380 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de intentie tot het sluiten van een erfgoedconvenant voor de beleidsperiode 2007 tot en met 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006036405 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de incorporatie van sommige bijwedden en vergoedingen in de salarisschalen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006036415 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 houdende organisatie van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006036407 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelors- en de mastersopleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006036422 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van artikel 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest en tot opheffing van artikel 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 tot toekenning van steun aan grote ondernemingen voor investeringen in de regionale steungebieden type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006036424 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het bepalen van de culturele thema's op basis waarvan archief- en documentatiecentra van landelijk belang een aanvraag voor subsidiëring kunnen indienen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006036477 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering die inhoudelijk betrekking hebben op de werking van het Agentschap Economie type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006036515 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 52.40, basisallocatie 00.10, begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006036516 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 00.29 van het programma 24.60, begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006036518 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overschrijving van kredieten tussen basisallocaties ter uitvoering van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006036517 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overschrijving van kredieten tussen basisallocaties in uitvoering van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006036524 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006036523 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2001 houdende de samenstelling en de werking van de Stuurgroep GIS-Vlaanderen, het Wetenschappelijk Comité GIS-Vlaanderen en de Geografische Informatie Raad type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006036525 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overschrijving van kredieten tussen basisallocaties in uitvoering van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006036545 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gelijkstelling met een erkend museum van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Kasteel van Gaasbeek en het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen en houdende de goedkeuring van het beleidsplan van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en het Kasteel van Gaasbeek type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006036570 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 houdende de aanduiding van de maritieme toegangswegen en de bestanddelen van de haveninfrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006036589 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de steun aan projecten van innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek op verzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 14/11/2006 numac 2006036648 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overschrijving van kredieten tussen basisallocaties in uitvoering van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 08/11/2006 numac 2006036649 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende afwijking op de multisectoraliteit voor een scholengemeenschap van voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 06/11/2006 numac 2006036653 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verlenging met één jaar van de termijn voor de instandhouding van de betrekking van adjunct-directeur voor drie scholen van het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 27/11/2006 numac 2006036655 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende een eerste herverdeling van kredieten voor projecten inzake rationeel energieverbruik in scholen, centra en instellingen hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006036654 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006036657 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 31/10/2006 numac 2006036737 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 17/11/2006 numac 2006036848 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van centra ter bevordering van meer duurzame landbouwproductiemethoden in de sierteelt type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006036875 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2006 houdende de modaliteiten tot invoering van het centraal kasbeheer voor de Vlaamse verzelfstandigde agentschappen opgericht ingevolge het decreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006203068 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van het Begeleidingscomité voor telefonische onthaaldiensten voor kinderen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 26/02/2007 numac 2007035262 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overschrijving van kredieten tussen basisallocaties in uitvoering van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006202862 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende oprichting van de sociale dienst van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de "Conseil supérieur de l'Audiovisuel" en van de instellingen van openbaar nut ressorterend onder het Comité van Sector XVII, met uitzondering van het "Commissariat général aux Relations internationales" (Commissariaat-generaal voor internationale betrekkingen van de Franse Gemeenschap)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2006 pub. 09/12/2008 numac 2008031619 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2006/600 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 april 2000 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor thuishulp, gewijzigd door de besluiten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 oktober 2001, 23 oktober 2003, 23 september 2004 en 29 september 2005

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006000575 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het stemrecht van de burgers van de Europese Unie en van buiten de Europese Unie bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Inschrijving op de kiezerslijst. - Erratum type omzendbrief prom. 20/07/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006014169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Omzendbrief met richtlijnen inzake het praktisch rijonderricht voor voertuigen van categorie B type omzendbrief prom. 20/07/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006014178 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Omzendbrief betreffende de hervorming van de rijopleiding categorie B type omzendbrief prom. 20/07/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006031379 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief houdende het opmaken van de begroting voor het dienstjaar 2007 van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type omzendbrief prom. 20/07/2006 pub. 06/04/2007 numac 2007000258 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief met richtlijnen inzake het praktisch rijonderricht voor voertuigen van categorie B. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006000568 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de vervanging van bijlage C bij de Ministeriële richtlijn MFO-2 van 2 augustus 2005 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie type bericht prom. 20/07/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000688 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de vervanging van bijlage C bij de Ministeriële richtlijn MFO-2 van 2 augustus 2005 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Duitse vertaling

lijst

type lijst prom. 20/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006000542 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stemrecht van de burgers van de Europese Unie en van buiten de Europese Unie bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Inschrijving op de kiezerslijst

erratum

type erratum prom. 20/07/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006011542 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van tot wijziging van de wet van 13 juli 1976 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma, en van de Bijlage, opgemaakt te Parijs op 18 november 1974. - Erratum type erratum prom. 20/07/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006022763 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de leeftijdstoeslagen bedoeld in de artikelen 44 en 44bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag. - Erratum type erratum prom. 20/07/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006023026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. - Erratum type erratum prom. 20/07/2006 pub. 25/05/2007 numac 2007031221 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie ter wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. - Errata
^