Etaamb.openjustice.be
Wet van 15 mei 2014
gepubliceerd op 02 juni 2014

Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wat betreft de procedure van offerteaanvraag voor de bouw van nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie en de financiering van maatregelen betreffende de productie van elektriciteit en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011341
pub.
02/06/2014
prom.
15/05/2014
ELI
eli/wet/2014/05/15/2014011341/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

15 MEI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wat betreft de procedure van offerteaanvraag voor de bouw van nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie en de financiering van maatregelen betreffende de productie van elektriciteit en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de gecoördineerde Grondwet.

Zij voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG.

Art. 2.In artikel 5, § 4, van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden "Ingeval het bestek stimuli bevat, moet dit voorafgaandelijk zijn goedgekeurd door de Ministerraad." ingevoegd tussen de woorden "van de offerteaanvraag." en de woorden "Overeenkomstig artikel 21,"; 2° deze paragraaf wordt aangevuld met twee leden als volgt : "Bij gebreke aan toepassing van het financieringsmechanisme bepaald in het tweede lid, worden de stimuli gefinancierd door de Rijksmiddelenbegroting.". "De stimuli toegekend ingevolge de procedure van offerteaanvraag kunnen geen voorwerp uitmaken voor een belasting.".

Art. 3.In dezelfde wet wordt artikel 5bis ingevoegd, luidende : "

Art. 5bis.Een begrotingsfonds genaamd "flexibele elektriciteitsproductie" wordt opgericht. Het vormt een begrotingsfonds in de zin van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat.

Het wordt jaarlijks gespijsd door een derde van de vergoeding die betaald wordt aan de Staat krachtens artikel 4/1 van wet van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011096 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie sluiten houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie.

De middelen van dit fonds kunnen worden gebruikt om de impact op de consumenten te verzachten van de maatregelen die nodig zijn om de capaciteiten inzake flexibele elektriciteitsproductie te behouden en/of te ontwikkelen ten einde de bevoorradingszekerheid en het evenwicht van het netwerk te waarborgen. De Koning stelt de voorwaarden vast voor het gebruik van dit fonds bij besluit overlegd in de Ministerraad.".

Art. 4.In de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, wordt de rubriek 32 Economie, K.M.O., Middenstand en Energie aangevuld als volgt : "Benaming van het organiek begrotingsfonds : 32-21 Fonds flexibele elektriciteitsproductie Aard van de toegewezen ontvangsten : Een derde van de vergoeding die betaald wordt aan de Staat krachtens artikel 4/1 van wet van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011096 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie sluiten houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie.

Aard van de toegestane uitgaven : Maatregelen die nodig zijn om de capaciteiten inzake flexibele elektriciteitsproductie te behouden en/of te ontwikkelen ten einde de bevoorradingszekerheid en het evenwicht van het netwerk te waarborgen.".

Art. 5.In artikel 7 van dezelfde wet, wordt een paragraaf 1ter ingevoegd, luidende als volgt : " § 1ter Een begrotingsfonds genaamd "windkrachtenergie in de Noordzee" opgericht . Het vormt een begrotingsfonds in de zin van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat.

Het wordt jaarlijks gespijsd door twee derde van de vergoeding die betaald wordt aan de Staat krachtens artikel 4/1 van de wet van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011096 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie sluiten houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie.

De middelen voor dit fonds kunnen worden gebruikt om de impact op de consumenten te verzachten van de maatregelen genomen krachtens paragraaf 1 om de ontwikkeling van productiecapaciteiten uit windenergie in de Noordzee mogelijk te maken. De Koning stelt de voorwaarden vast voor het gebruik van dit fonds bij besluit overlegd in de Ministerraad.".

Art. 6.In de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, wordt de rubriek 32 Economie, K.M.O., Middenstand en Energie aangevuld als volgt : "Benaming van het organiek begrotingsfonds : 32-22 Fonds windkrachtenergie in de Noordzee Aard van de toegewezen ontvangsten : Twee derde van de vergoeding die betaald wordt aan de Staat krachtens artikel 4/1 van wet van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011096 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie sluiten houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie.

Aard van de toegestane uitgaven : Maatregelen genomen om de ontwikkeling van productiecapaciteiten uit windenergie in de Noordzee mogelijk te maken.".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 15 mei 2014.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Energie, M. WATHELET Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53-3457 - 2013/2014 Integraal Verslag : 2 en 3 april 2014.

Senaat (www.senate.be) : Stukken : 5-2839 - 2013/2014.

^