Etaamb.openjustice.be
Wet van 14 januari 2013
gepubliceerd op 07 februari 2013

Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000078
pub.
07/02/2013
prom.
14/01/2013
ELI
eli/wet/2013/01/14/2013000078/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

14 JANUARI 2013. - Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, vervangen bij de wet van 20 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, 2°, eerste lid, worden de letters a) en b) vervangen door wat volgt : « a) het globaal kadastraal inkomen van elke gemeente op 1 januari van het jaar waarin de kosten werden gemaakt;b) het bevolkingscijfer van elke gemeente op 1 januari van het jaar waarin de kosten werden gemaakt, zoals blijkt uit de laatste officiële opgave van het bevolkingscijfer gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;»; 2° paragraaf 2, 3° wordt opgeheven;3° in § 2, 4°, eerste lid en 5°, eerste lid, worden de woorden « uit de punten 2° en 3° » vervangen door de woorden « uit punt 2° »;4° in § 2, 4°, wordt het derde lid opgeheven;5° in § 3, eerste lid, worden de woorden : « rekening houdend met de lokale en regionale omstandigheden » vervangen door de woorden « in functie van de lokale en regionale omstandigheden rekening houdend met, hoofdzakelijk, het bevolkingscijfer en het kadastraal inkomen.»; 6° in § 3, tweede lid, worden de woorden « binnen zestig dagen » ingevoegd tussen de woorden « beschikt de gouverneur » en de woorden « en brengt hij zijn beslissing ter kennis van de gemeenteraad »;7° in § 3, wordt het derde lid opgeheven;8° in § 4, 2°, eerste lid, worden de woorden « op basis van de definitieve bijdrage welke het vorige jaar werd betaald » vervangen door de woorden « op basis van de laatste definitief betaalde bijdrage »;9° in § 4, 3°, vierde lid, worden de woorden « binnen zestig dagen » ingevoegd tussen de woorden « beschikt de gouverneur « en de woorden « en brengt hij zijn beslissingen ter kennis van de gemeenteraad »;10° in § 5, worden de woorden « 3°, tweede lid, » opgeheven.

Art. 3.Artikel 11, derde lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 15 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 bron ministerie van justitie Wet betreffende de Studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden van de Joodse gemeenschap van België, geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 type wet prom. 15/01/1999 pub. 26/01/1999 numac 1999021015 bron diensten van de eerste minister Wet houdende budgettaire en diverse bepalingen sluiten, wordt aangevuld met de volgende zin : « Deze vordering wordt ingesteld binnen zestig dagen na de dag waarop de beslissing die de verschuldigde som bepaalt, definitief is geworden. » Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 14 januari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Zitting 2012-2013 : Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken.- 53 2457 : wetsontwerp 53 2457/002 : verslag 53 2457/003 : text aangenomen 53 2457/004 : text aangenomen Integraal verslag : 13 december 2012.

Senaat Stukken. - 5 -1886/1 : ontwerp geëvoceerd door de Senaat 5-1886/2 : verslag 5-1886/3 : beslissing om niet te amenderen Handelingen van de Senaat : 20 en 21 december 2012.

^