Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 februari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/01/2013 pub. 07/02/2013 numac 2013000078 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming type wet prom. 16/01/2013 pub. 07/02/2013 numac 2013003031 bron federale overheidsdienst financien Bijzondere wet tot wijziging van de belastbare materie bepaald in artikel 3 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 07/02/2013 numac 2013000087 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 23 van de bijlagen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 07/02/2013 numac 2013009060 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende ontslag van een lid van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen type koninklijk besluit prom. 05/11/2012 pub. 07/02/2013 numac 2013011066 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013011076 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Verklaring van openbaar nut Index : 235/60250 Bij koninklijk besluit van 23 januari 2013 wordt van openbaar nut verklaard, ten voordele van de n.v. Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, de aanleg op niet met muren type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013014027 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid Examen voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor goederenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 zal het Instituut wegTransport De schriftelijke proeven van dit examen zullen plaatsvinden op 17 maart 2013. De aanvragen tot d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013014028 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid Examen voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor personenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 21 april 2007 zal het Instituut wegTranspo De schriftelijke proeven van dit examen zullen plaatsvinden op 17 maart 2013. De aanvragen tot d(...) type koninklijk besluit prom. 24/01/2013 pub. 07/02/2013 numac 2013015028 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013015031 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 10 november 2012 wordt aan de heer Pierre DUBUISSON eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een vervroegd rustpensioen vanaf 1 ap Bij koninklijk besluit van 21 november 2012 wordt de heer Robert DEVRIESE ontheven uit zijn fun(...) type koninklijk besluit prom. 24/01/2013 pub. 07/02/2013 numac 2013022045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vierde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 29 januari 2013, dat in werking treedt op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de heer Christian Léonard aangeduid als Adjunct algemeen Directeur bij het Fede type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013027044 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Personeel. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 8 januari 2013 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst : Voor 35 jaar dienstactiviteit Het Burgerlijke Kruis 1 Mevr. Nelly Guillaume, eerste attaché; Mevr. Agnès Laforge, assistente; De heer Robert Mariau(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013200087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 januari 2013 wordt aan de heer Rossignol, Bernard, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidsho type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013200800 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 januari 2013, dat in werking treedt op 31 januari 2013, is het aan de heer Kempinaire, M., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Dinant eersh Bij koninklijk besluit van 24 januari 2013 is de benoeming tot het ambt van rechter in handelsz(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013015030 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière. - Oppensioenstellingen Bij ministerieel besluit van 13 november 2012 wordt aan de heer Nicolas ROGOFF eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 oktober 2013 en Bij ministerieel besluit van 10 januari 2013 wordt aan Graaf Robert CAPELLE-BURNY eervol ontsla(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013200631 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 13 december 2012, wordt de NV "Transports Divers & Cie" vanaf 13 december 2012 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 13 decem Bij ministerieel besluit van 17 december 2012, dat op 17 december 2012 in werking treedt, wordt(...)

decreet

type decreet prom. 20/07/1831 pub. 07/02/2013 numac 2013000079 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Decreet op de drukpers

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 07/02/2013 numac 2013035076 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende tweede gedeeltelijke herverdeling van de provisie voor de toekenning van rendementsondersteuning voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/01/2013 pub. 07/02/2013 numac 2013200603 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers" . type besluit van de waalse regering prom. 24/01/2013 pub. 07/02/2013 numac 2013200602 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société publique de Gestion de l'Eau » type besluit van de waalse regering prom. 24/01/2013 pub. 07/02/2013 numac 2013200606 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Charleroi"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/01/2013 pub. 07/02/2013 numac 2013031042 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief over de toepassing van een aantal bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode type omzendbrief prom. 18/01/2013 pub. 07/02/2013 numac 2013031041 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Omzendbrief houdende het afsluiten van de rekeningen van het dienstjaar 2012 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013014020 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De erkenning 2656 van de autorijschool « Auto-école Européenne de Stockel » wordt ingetrokken, vanaf 17 december 2012.

document

type document prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013011074 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-13/0002 : Fidea NV/Delta Lloyd Life NV . - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 3(...) Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de activiteiten van gemengd(...)

erratum

type erratum prom. 08/01/2013 pub. 07/02/2013 numac 2013014025 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het rijbewijs AM, A1, A2 en A. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013022044 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013029093 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 februari 2012 : Wordt tot Commandeur in de Leopoldsorde b Niveau 1. De heer DEWEYS Alexis Directeur in het Ministerie van de Franse Gemeenschap. Ran(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013029092 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 februari 2012 : Worden tot Officier in de Kroonorde benoem Niveau 1. Mevr. COURCELLES Dominique Attaché in het Ministerie van de Franse Gemeenschap. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013029095 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap Nationale Orden. - Bevordering. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2011 Wordt tot Commandeur in de Leopoldsorde be Niveau 1. De heer FINOULST Michel Directeur in het Ministerie van de Franse Gemeenschap. R(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013200028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 januari 2013, is de heer Vrydag, Daniel benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer De Landtshee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013200083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 januari 2013 is Mevr. Hellebuyck, Annick benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Verbruggen, Marc, wi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013200084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 januari 2013 is de heer Merveille, Pierre, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Teunis, M type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013200085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 januari 2013 is de heer Iezzi, Angelo, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Wouters, Jean-Ma

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013200086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer Bernard Rossignol De betrokken orga De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013200763 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Oproep tot kandidaten adjunct-administrateur-generaal Context van de functie Wallonie-Bruxelles International is de publieke administratie belast met de internationale betrekkingen van Wallonië en Brussel. Het is het instrument voor he(...) Sinds 1996 hebben deze gefedereerde Franstalige entiteiten verschillende samenwerkingsakkoorden ond(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013200737 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** pedagogen en onderwijzers/opvoeders Vergelijkende selectie van **** pedagogen en onderwijzers/ opvoeders voor de "**** **** de **** de la ****" Er zijn 94 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 07/02/2013 numac 2013031045 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp "Bij besluiten van 20 december 2012, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Mevr. Chantal Jordan en de heer Johan Schoups benoemd tot respectievelijk directeur-generaal en adjunct
^