Etaamb.openjustice.be
Wet van 14 januari 1999
gepubliceerd op 06 augustus 1999

Wet houdende instemming met het Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, van 19 december 1995 betreffende de bescherming van de burgers van de Europese Unie door de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
1999015112
pub.
06/08/1999
prom.
14/01/1999
ELI
eli/wet/1999/01/14/1999015112/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 JANUARI 1999. - Wet houdende instemming met het Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, van 19 december 1995 betreffende de bescherming van de burgers van de Europese Unie door de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.Het Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, van 19 december 1995 betreffende de bescherming van de burgers van de Europese Unie door de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, en de Bijlagen I en II ervan, zullen volkomen gevolg hebben.

Art. 3.De Koning neemt alle maatregelen die vereist zijn voor de uitvoering van het in artikel 2 genoemde besluit en van de Bijlagen I en II ervan.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 14 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, E. DE RYCKE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS _______ Nota (1) Zitting 1997-1998 : Senaat. Documenten. - Ontwerp van wet ingediend op 23 juni 1998, nr. 1-1034/1.

Zitting 1998-1999 : Verslag, nr. 1-1034/2. - Tekst aangenomen door de Commissie, nr. 1-1034/3.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 18 november 1998. - Stemming.Vergadering van 19 november 1998.

Zitting 1998-1999 : Kamer.

Documenten. - Tekst overgezonden door de Senaat, nr. 1828/1. Tekst aangenomen in plenaire vergadering en van Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 1828/1.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 3 december 1998.- Stemming. Vergadering van 3 december 1998.

Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, van 19 december 1995 betreffende bescherming van de burgers van de Europese Unie door de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen (95/553/EG) De vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, Vastbesloten voort te gaan met het proces van totstandbrenging van een Unie die steeds dichter bij de burgers staat, Overtuigd van het belang van verdere ontwikkeling van het bij het Verdrag betreffende de Europese Unie ingestelde concept burgerschap van de Unie, dat verschilt van het nationale burgerschapsconcept en geenszins in de plaats daarvan komt, Verlangend te voldoen aan de verplichting van artikel 8 C van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Overwegende dat dit gemeenschappelijke beschermingssysteem eveneens de identiteit van de Unie in derde landen zal versterken, Overwegende dat het instellen van een gemeenschappelijk systeem ter bescherming van de burgers van de Unie in derde landen tevens het gevoel van Europese solidariteit bij de betrokken burgers zal versterken, Besluiten :

Artikel 1.Elke burger van de Europese Unie geniet de consulaire bescherming van de diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen van elke andere Lid-Staat indien zijn eigen Lid-Staat of een andere Staat die zijn Lid-Staat permanent vertegenwoordigt, op het grondgebied waarop hij zich bevindt : - geen toegankelijke permanente vertegenwoordiging, en - geen toegankelijke en bevoegde honorair consul heeft.

Art. 2.1. De aangezochte diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen geven gevolg aan het verzoek om bescherming indien wordt vastgesteld, door overlegging van een paspoort of identiteitsbewijs, dat betrokkene de nationaliteit van een Lid-Staat van de Unie bezit. 2. In geval van verlies of diefstal van documenten kunnen alle andere bewijzen van nationaliteit worden aanvaard, zo nodig na controle bij de centrale autoriteiten van de Lid-Staat waarvan de betrokkene de nationaliteit beweert te hebben, of bij de dichtsbijzijnde diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van die Staat.

Art. 3.De diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen die de bescherming verlenen, behandelen de aanvrager op dezelfde wijze als een onderdaan van de Lid-Staat die zij vertegenwoordigen.

Art. 4.Onverminderd artikel 1, kunnen de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen zo nodig praktische regelingen voor een doeltreffende behandeling van verzoeken om bescherming overeenkomen.

Art. 5.1. De in artikel 1 bedoelde bescherming behelst : a) bijstand bij sterfgevallen;b) bijstand bij ernstige ongevallen of ernstige ziekten;c) bijstand bij arrestatie of detentie;d) bijstand aan slachtoffers van geweldmisdrijven;e) hulp aan en repatriëring van in moeilijkheden verkerende burgers van de Unie.2. Daarnaast kunnen de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Lid-Staten in een derde Staat, voor zover zij daartoe bevoegd zijn, eveneens voor andere gevallen hulp verlenen aan burgers van de Unie die daarom verzoeken.

Art. 6.1. Niettegenstaande artikel 3 en behalve in geval van uiterste nood kunnen geen voorschotten of geldelijke steun worden gegeven en kunnen geen uitgaven ten behoeve van een burger van de Unie worden gedaan zonder de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat waarvan hij de nationaliteit heeft, namelijk het Ministerie van Buitenlandse Zaken of de dichtsbijzijnde diplomatieke missie. 2. Tenzij de autoriteiten van de Lid-Staat waarvan de aanvrager de nationaliteit bezit, uitdrukkelijk afzien van deze eis, dient de aanvrager zich te verbinden tot volledige terugbetaling van het voorschot of de geldelijke steun, plus de gedane uitgaven en eventueel een door de bevoegde autoriteiten bekendgemaakt consulair recht.3. De verbintenis tot terugbetaling wordt vastgelegd in een document waarin de in moeilijkheden verkerende aanvrager zich verplicht tot terugbetaling, aan de Lid-Staat waarvan hij de nationaliteit heeft, van de uitgaven die voor hem zijn gedaan of van de som die hem is verstrekt, plus de eventuele rechten.4. De Regering van de Lid-Staat waarvan de aanvrager de nationaliteit heeft, betaalt alle kosten terug op verzoek van de Regering van de Lid-Staat die bijstand verleent.5. De gemeenschappelijke modellen van verbintenissen tot terugbetaling zijn weergegeven in de bijlagen I en II.

Art. 7.Dit besluit wordt vijf jaar na de inwerkingtreding ervan herzien in het licht van de opgedane ervaring en van de doelstelling van artikel 8C van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking wanneer alle Lid-Staten aan het Secretariaat-generaal van de Raad hebben meegedeeld dat de procedures die in hun rechtsorde vereist zijn om dit besluit te kunnen toepassen, zijn voltooid.

Art. 9.Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 19 december 1995.

Voor de Raad : De Voorzitter, L. ATIENZA SERNA

Bijlage I Gemeenschappelijk formulier « Verbintenis tot terugbetaling van een voorschot » Ik, ondergetekende (dhr./mevr./mej.) (volledige naam in blokletters) houder van paspoort nr.................................. afgegeven te . . . . . erken hierbij te hebben ontvangen van de Ambassade/Consulaat van . . . . . .................................................. te . . . . . het bedrag van . . . . . bij wijze van voorschot voor . . . . . .................................................. (inclusief de eventuele consulaire kosten) en verbind mij ertoe om op verzoek aan het ministerie van Buitenlandse Zaken/Regering overeenkomstig het nationale recht van dat land het equivalent van het genoemde bedrag (valuta) . . . . . terug te betalen tegen de wisselkoers van de dag waarop het voorschot werd uitbetaald Mijn adres (*) (in blokletters) (land) . . . . . is . . . . .

DATUM................................................. HANDTEKENING . . . . . (*) Hebt u geen vast adres, geef dan een contactadres op.

Bijlage II Gemeenschappelijk formulier « verbintenis tot terugbetaling » (repatriëring) Ik ondergetekende (dhr/mevr./mej.) (volledige naam in blokletters) geboren te (gemeente...........................................) in (land) . . . . . op (datum) . . . . . houder van paspoort nr....................................... afgegeven te . . . . . op............................................................................. en identiteitskaart nr. . . . . . verbind mij ertoe op verzoek aan de Regering van . . . . . ................... overeenkomstig het nationale recht van dat land het equivalent terug te betalen van alle bedragen die voor mij zijn betaald of mij zijn voorgeschoten door de EG-consulair functionaris van de . . . . . ............................................ Regering te . . . . . met het oog op of in samenhang met de repatriëring naar . . . . . van mijzelf en de leden van mijn gezin die mij vergezellen, en alle consulaire kosten te voldoen die verband houden met de repatriëring.

Dit zijn : i) (*) Vervoerskosten .. . . .

Kosten van levensonderhoud . . . . .

Diverse kosten . . . . . verminderd met mijn eigen bijdrage . . . . . consulaire kosten : Repatriëringskosten . . . . .

Kosten van verzorging . . . . .

Kosten van paspoort/bijstand in noodsituatie (.......... uur.......... per uur..........) . . . . . ii) (**) Alle bedragen die voor mij met het oog op of in samenhang met de repatriëring van mijzelf en de leden van mijn gezin die mij vergezellen werden gemaakt, en die niet kunnen worden vastgesteld op het tijdstip dat deze verbintenis tot terugbetaling door mij wordt ondertekend.

Ik weet dat paspoortfaciliteiten voor mij normaliter niet beschikbaar zijn totdat mijn schuld volledig is terugbetaald.

Mijn adres (***) (in blokletters) (land) is : . . . . .

DATUM.......... HANDTEKENING . . . . . (*) Doorhalen wat niet van toepassing is : de consulair functionaris en de aanvrager moeten elke doorhaling in de kantlijn paraferen. (**) Doorhalen wat niet van toepassing is : de consulair functionaris en de aanvrager moeten elke doorhaling in de kantlijn paraferen. (***) Hebt u geen vast adres, geef dan een contactadres op.

België heeft op 23 februari 1999 dit besluit bekrachtigd, het is nog niet in werking getreden. De datum van inwerkingtreding samen met de lijst van de gebonden Staten zullen in een later bericht gepubliceerd worden.

^