Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 januari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/01/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999009154 bron ministerie van justitie Wet houdende wijziging van de artikelen 35 en 47bis van het Wetboek van Strafvordering, van artikel 31 van de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek en van de artikelen 3 en 5 van de wet van 15 maart 1874 op de uitlevering type wet prom. 14/01/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999015112 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, van 19 december 1995 betreffende de bescherming van de burgers van de Europese Unie door de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen type wet prom. 14/01/1999 pub. 17/10/2002 numac 2002015097 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, van 19 december 1995 betreffende de bescherming van de burgers van de Europese Unie door de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen . - Corrigendum en Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/01/1999 pub. 18/02/1999 numac 1999011031 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen type koninklijk besluit prom. 14/01/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999016047 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels type koninklijk besluit prom. 14/01/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999022032 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/01/1999 pub. 11/02/1999 numac 1999022026 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 15 december 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve cel opgericht bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 14/01/1999 pub. 11/02/1999 numac 1999022025 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 14 december 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve cel opgericht bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

decreet

type decreet prom. 14/01/1999 pub. 03/02/1999 numac 1999031026 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot opheffing en vervanging van het decreet van 16 december 1994 tot vaststelling van de onderzoeksprocedure type decreet prom. 14/01/1999 pub. 03/02/1999 numac 1999031027 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de erkenning van de gastkamers en de toelating om de benaming « Gastkamers » te gebruiken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/01/1999 pub. 29/01/1999 numac 1999027042 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de hogere functies type besluit van de waalse regering prom. 14/01/1999 pub. 29/01/1999 numac 1999027043 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de tewerkstelling van gehandicapte personen bij de diensten van de Regering en sommige instellingen van openbaar nut type besluit van de waalse regering prom. 14/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999027068 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 1997 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het natuurpark Hoge Venen-Eifel type besluit van de waalse regering prom. 14/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999027067 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering houdende overplaatsing van personeelsleden van het Ministerie van het Waalse Gewest naar het « Agence wallonne à l'Exportation » type besluit van de waalse regering prom. 14/01/1999 pub. 18/02/1999 numac 1999027095 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van het Waalse Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/01/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999029097 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende delegatie van bevoegdheid aan de ambtenaren-generaal van de "Office de la Naissance et de l'Enfance"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/01/1999 pub. 27/01/1999 numac 1999031030 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/01/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999031038 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 tot bepaling van de wijze van tussenkomst van het Brussels Instituut voor Milieubeheer in het kader van de indiening van aanvragen om een milieu-attest of milieuvergunning type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/01/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999031039 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 1994 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag om een milieu-attest of milieuvergunning type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/01/1999 pub. 17/04/1999 numac 1999031065 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 februari 1995 houdende aanwijzing van de leden van de Gemeenschappelijke Raad van Beroep van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd bij besluit van 2 oktober 1997 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/01/1999 pub. 03/09/1999 numac 1999031158 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 15 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 1998 tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen

erratum

type erratum prom. 14/01/1999 pub. 03/03/1999 numac 1999016064 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. - Errata

document

type document prom. 14/01/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999033027 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende vaststelling van de criteria voor de verdeling van het bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn onder de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de Duitstalige Gemeenschap
^