Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 augustus 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/08/1999 numac 1999009853 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 7 juli 1999, is machtiging **** de heer **** ****, ****, geboren te **** **** koninklijk besluit van 9 juli 1999, is machtiging verleend aan : ****. ****-****, (...) type wet prom. 14/01/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999015112 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, van 19 december 1995 betreffende de bescherming van de burgers van de Europese Unie door de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999002137 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende integratie van de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies van het Ministerie van Ambtenarenzaken in het Federaal Aankoopbureau van hetzelfde ministerie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 september 1994 houdende oprichting, organisatie en vastlegging van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999007166 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999007167 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende vaststelling van de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999009757 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure van de leden van de Adviesraad van de magistratuur en van de vertegenwoordigers van de plaatsvervangende magistraten, de rechters in handelszaken, de rechters en raadsheren in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/1999 numac 1999009867 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 mei 1999 is de heer Van Wassenhove, G., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/1999 numac 1999009869 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 november 1998, in werking tredend op 31 augustus 1999 : - is de heer Verdoodt, J., griffier bij het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspra - is Mevr. Jans, M., griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld.(...) type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999011192 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende het statuut en de controle der maatschappijen voor onderlinge borgstelling type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/1999 numac 1999012242 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 2 mei 1996. De heer ABRAMS Jean, SERAING De heer ACACIA Serge, WATERLOO De heer AERTS Henri GINGELOM De heer AERTS Martinus, BRASSCHAAT De heer ALBERTY Marcel, SERAI De heer ANCKAERT Freddy, FLEURUS De heer ANDRIES Claude, ANTHISNES De heer ANTHOINE Alain, LU(...) type koninklijk besluit prom. 04/06/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999012334 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1977 betreffende de voorwaarden en modaliteiten van de erkenning van havenarbeiders in het havengebied van Gent type koninklijk besluit prom. 04/06/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999012335 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 1977 betreffende de voorwaarden en modaliteiten van de erkenning van havenarbeiders in het havengebied van Zeebrugge

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999007164 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999007165 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende het personeelsreglement bij de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 03/08/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999011296 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van eclipsbrillen gefabriceerd door de firma Minipak type ministerieel besluit prom. 18/03/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999021163 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot instelling van een stagecommissie bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België voor de Franstalige ambtenaren type ministerieel besluit prom. 18/03/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999021162 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot instelling van een stagecommissie bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België voor de Nederlandstalige ambtenaren type ministerieel besluit prom. 04/08/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999022825 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van voorrangsregels voor analyses van residuen van PCB/dioxines in sommige producten van dierlijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 06/08/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999022832 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de uitvoer van sommige producten van dierlijke oorsprong afkomstig van gevogelte, varkens of runderen type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/1999 numac 1999036011 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Stortverboden. - Afwijkingen Bij ministerieel besluit van 22 juni 1999 wordt aan N.V. DEPOVAN onder een aantal voorwaarden afwijking verleend voor het storten van een aantal afvalstoffen op de categorie-2 stortplaatsen gelegen te Moorseelsesteen (...) type ministerieel besluit prom. 03/06/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van het kwaliteitsdecreet in de centra voor geestelijke gezondheidszorg

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/08/1999 numac 1999021337 bron arbitragehof Arrest nr. 70/99 van 17 juni 1999 Rolnummers 1382, 1407, 1408, 1409 en 1410 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 131 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen, waarbij artikel 43ter werd ingevoegd in de wet van Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en L. De Grève, en de rechters P. (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/06/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de vervanging van sommige personeelsleden voor de ononderbroken diensten in de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en sommige instellingen van openbaar nut die onder de Franse Gemeenschap ressorteren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999031248 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/05/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999031297 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 22 december 1994 tot vaststelling van de weddeschalen van de graden waarvan de personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad kunnen titularis zijn

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999036049 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 1995 tot bepaling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de Vlaamse ministers

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/08/1999 numac 1999022409 bron ministerie van economische zaken Berichten van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire schul Deze overdracht, die uitwerking heeft van 28 mei 1999 af, is tegenstelbaar aan alle derden door dez(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 06/08/1999 numac 1999012114 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenning van deskundigen van klasse I, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar Bij ministerieel besluit van 2 februari 1999 wordt de erkenning van de heer Depas Vincent, wonende (...) type erkenning prom. -- pub. 06/08/1999 numac 1999036012 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Erkenning als bodemsaneringsdeskundige Opheffing Bij ministerieel besluit van 14 mei 1999 wordt het ministerieel besluit van 20 december 1996 houdende erkenning van IGN-België nv al Bij ministerieel besluit van 14 mei 1999 wordt het ministerieel besluit van 4 oktober 1996 houdende(...) type erkenning prom. -- pub. 06/08/1999 numac 1999012059 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenning van deskundigen van klasse II, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaa Bij ministerieel besluit van 22 januari 1999, wordt de heer Lievens, Luc, wonende te 2450 Meerhout,(...)

erratum

type erratum prom. 08/07/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999000648 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1958 houdende toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde leden van het rijkswachtpersoneel. - Erratum

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 06/08/1999 numac 1999009785 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 158 24 juni 1999 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing EUROPESE ECONOMIS Gemengd Comité van de EER * Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 69/98 van 17 juli 1998(...) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 06/08/1999 numac 1999009873 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 173 9 juli 1999 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 1494/1999 van de Commissie van 30 juni 1999 tot vaststelling van de hoogt(...) Verordening (EG) nr. 1495/1999 van de Commissie van 30 juni 1999 tot vaststelling van de hoogte van(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 06/08/1999 numac 1999014183 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Mededeling betreffende de operatoren met een sterke marktpositie Overeenkomstig artikel 18, § 2 van richtlijn 97/33 van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 inzake interconnectie op telecommunicatiegebied alsook artikel 105 un - als operatoren die een verplichting inzake universele dienst hebben voor de verstrekking van de i(...)

document

type document prom. -- pub. 06/08/1999 numac 1999036003 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Erkenning van rechtswege als bodemsaneringsdeskundige van type 2 De hierna vermelde ambtenaren van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest worden conform artikel 1 Casier Patriek; Ceenaeme Johan; Debouvere Heidi; Jaubin Paul; Kindt Vincent; Felix K(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/08/1999 numac 1999009870 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het arbeidshof te Brussel : 1, vanaf 1 februari 2000; - hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur te Namen en te Dinant : 1, vanaf 28 januari 2000; - secretaris bij h - van het hof van beroep te Antwerpen : 1; - van de arbeidsauditeur te Doornik : 1, vanaf 1 (...)

document

type document prom. -- pub. 06/08/1999 numac 1999012585 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Aanpassing op 1 september 1999 van het bedrag van het normale loon dat in aanmerking komt voor de toepassing van de wetgeving inzake betaald educatief verlof, aan het indexcijfer van de conventionele lonen van bedienden Gezien de evolutie van het indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden voor het tweede tr(...)
^