Etaamb.openjustice.be
Wet van 07 januari 1998
gepubliceerd op 05 februari 1998

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

bron
ministerie van financien
numac
1997003634
pub.
05/02/1998
prom.
07/01/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANUARI 1998. Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 91, § 3, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1976, 28 december 1983 en 4 augustus 1986, wordt vervangen door de volgende bepaling : « Een intrest van 0,8 pct. per maand is van rechtswege verschuldigd over de sommen die moeten worden teruggegeven : 1° met toepassing van artikel 76, § 1, eerste lid, te rekenen vanaf het verstrijken van de in deze tekst bepaalde termijn;2° met toepassing van de bepalingen van de achtste richtlijn nr. 79/1072/EEG, van 6 december 1979, betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Regeling voor de teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichten, voor de aanvragen om teruggaaf ingediend vanaf 1 oktober 1997, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van zes maanden bepaald in artikel 7, punt 4, van die richtlijn. Wanneer evenwel de Administratie van de BTW, registratie en domeinen aanvullende inlichtingen vraagt op basis van artikel 6 van voornoemde richtlijn, wordt de loop van die termijn geschorst tijdens een periode die ingaat op de datum van de verzending van het verzoek om inlichtingen aan de belastingplichtige en die eindigt op de datum waarop de belastingplichtige voldaan heeft aan zijn verplichting om de nodige inlichtingen te verschaffen om de gegrondheid van zijn aanvraag om teruggaaf te beoordelen. ».

Art. 3.Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1997.

Gegeven te Brussel, 7 januari 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, Ph. MAYSTADT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

^