Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 februari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/11/1994 pub. 05/02/1998 numac 1996015151 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van volgende internationale akten : 1. Europa-Overeenkomst waarbij een associatie wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Slowaakse Republiek, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIa, XIb, XII, XIII, XIV, XV, XVIa, XVIb, XVIc en XVII, Protocollen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8, en Slotakte, 2. Europa-Overeenkomst waarbij een associatie wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Tsjechische Republiek, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIa, XIb, XII, XIII, XIV, XV, XVIa, XVIb, XVIc en XVII, Protocollen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8, en Slotakte, ondertekend te Luxemburg op 4 oktober 1993 type wet prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende twaalfde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 - Secties 13 - « Binnenlandse Zaken », en 18 - « Financiën » type wet prom. 07/01/1998 pub. 05/02/1998 numac 1997003634 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 20/01/1998 pub. 05/02/1998 numac 1998003037 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/1998 numac 1998009090 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 januari 1998, dat in werking treedt op 1 maart 1998, is voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mej. Beyers, K. Bij koninklijk besluit van 19 Bij koninklijke besluiten van 19 januari 1998 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtban(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/02/1998 numac 1998011024 bron ministerie van economische zaken Gastoestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 12 januari 1998, genomen krachtens het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende de veiligheid van gastoestellen, verbieden het in de handel brengen en het in g Kachel RAPIDO type GA 110/2/15 (PR/226); Braadspit met verwarming JÜNGER type 0.270.000 (PR/232)(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/02/1998 numac 1998011043 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand januari 1998 De parameters N C en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor ele N C = 1,0073 N E = 1,2149 (...) type ministerieel besluit prom. 16/01/1998 pub. 05/02/1998 numac 1998016025 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van het Ministerie van Middenstand en Landbouw

arrest

type arrest prom. 11/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997031025 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van het aandeel voor het jaar 1997 van ieder openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn

decreet

type decreet prom. 20/10/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997033109 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Adviescommissie voor de ziekenhuizen en van een Adviescommissie voor de opvangvoorzieningen voor bejaarden

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 28/08/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997033096 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende regeling van de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten toegekend aan de leden van de Adviescommissie voor openbare bibliotheken type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 18/07/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997033114 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 oktober 1978 houdende bepaling van de erkenningsvoorwaarden van de leerovereenkomsten en van de gecontroleerde leerverbintenissen in de voortdurende vorming van de middenstand type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 26/11/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997033117 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 18 juli 1994 tot inrichting van een sociale dienst voor het personeel van het ministerie en van de regeringskabinetten van de Duitstalige Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/02/1998 numac 1998021041 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 december 1997 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 december 1 Die zaak is ingeschreven onder nummer 1261 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 05/02/1998 numac 1998035094 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de stad Lokeren Bij besluit van de Vlaamse regering van 9 december 1997 wordt een gedeeltelijke wijzi Het plan met de bestaande fysische en juridische toestand behorende tot de niet-normatieve delen va(...) type gewestplan prom. -- pub. 05/02/1998 numac 1998035098 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Sint-Truiden-Tongeren. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Gingelom, Heers, Sint-Truiden, Tongeren en Voeren Bij besluit van de Vlaamse regering v Het plan met de bestaande fysische en juridische toestand behorende tot de niet-normatieve delen va(...) type gewestplan prom. -- pub. 05/02/1998 numac 1998035096 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Dendermonde. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Zele, Berlare, Dendermonde en Lebbeke Bij besluit van de Vlaamse regering van 9 december 1997 wor Het plan met de bestaande fysische en juridische toestand behorende tot de niet-normatieve delen va(...) type gewestplan prom. -- pub. 05/02/1998 numac 1998035095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap DEPARTEMENT LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR Definitieve vaststelling van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Zomergem en Waarschoot Bij besluit van de Vlaamse regering van 9 december 1997 wordt een gedeeltelijke wijziging van Het plan met de bestaande fysiche en juridische toestand, behorende tot de niet-normatieve delen va(...) type gewestplan prom. -- pub. 05/02/1998 numac 1998035097 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap DEPARTEMENT LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Aalst, Lierde, Geraardsberge Een besluit van de Vlaamse regering van 9 december 1997 stelt een gedeeltelijke wijziging van het k(...) type gewestplan prom. -- pub. 05/02/1998 numac 1998035099 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Gentse en Kanaalzone. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Lovendegem, Evergem, Gent, Lochristi, Wachtebeke en Zelzate Bij besluit van de Vlaamse r Het plan met de bestaande fysische en juridische toestand behorende tot de niet-normatieve delen va(...)

document

type document prom. 18/09/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997033107 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vermindering van het lestijdenpakket in het buitengewoon onderwijs type document prom. 18/09/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997033108 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vermindering van het bijkomende lestijdenpakket in het hoger pedagogisch onderwijs van het korte type type document prom. 17/09/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997033104 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de begin- en einddatums van het schooljaar en van de vakanties voor het schooljaar 1998-1999

gecoordineerde omzendbrief

type gecoordineerde omzendbrief prom. 16/09/1997 pub. 05/02/1998 numac 1998000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Gecoördineerde omzendbrief 3630/1/8 betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens. - Aanvulling. - Duitse vertaling type gecoordineerde omzendbrief prom. 30/10/1995 pub. 05/02/1998 numac 1998000005 bron ministerie van binnenlandse zaken Gecoördineerde omzendbrief betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens - Duitse vertaling

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 05/02/1998 numac 1998011048 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand februari 1998 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn, voor de maand februari 1998, respectievelijk vastg Iga = 0,5813 Igd = 1,3056

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/1998 numac 1998016026 bron ministerie van middenstand en landbouw Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 december 1997 wordt de heer Danneels, Roland, ingenieur-directeur bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, daar met uitwerking op 1 juni 1997, benoemd Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/02/1998 numac 1998002003 bron ministerie van ambtenarenzaken Vacante betrekking van directeur-generaal der Gebouwen - Oproep tot kandidaten Een betrekking van directeur-generaal der Gebouwen is te begeven in de vaste personeelsformatie van de Regie der Gebouwen. Overeenkomstig het artikel 3(...) Functiebeschrijving Overeenkomstig de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie de(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 05/02/1998 numac 1998009091 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Brussel : 1; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het vierde kanton Antwerpen : 1; - beambte bij de griffie v(...) - beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Sint-Jans-Molenbeek : 1. (*) De ka(...)

document

type document prom. -- pub. 05/02/1998 numac 1997040412 bron ministerie van financien Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^