Etaamb.openjustice.be
Wet van 05 december 2001
gepubliceerd op 08 januari 2002

Wet tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
ministerie van financien
numac
2001003622
pub.
08/01/2002
prom.
05/12/2001
ELI
eli/wet/2001/12/05/2001003622/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2001. - Wet tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 298 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vervangen bij de wet van 15 maart 1999, wordt vervangen als volgt : « Art. 298.- § 1. Voor de belasting en voor de voorheffingen, in hoofdsom, opcentiemen en verhogingen, ten behoeve van de Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten en de gemeenten, alsook voor de boeten, worden de kohieren opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de leidinggevende ambtenaar van de administratie bevoegd voor de vestiging van de belasting of door de door hem gedelegeerde ambtenaar. § 2. De dwangschriften worden uitgevaardigd door de ambtenaren belast met de invordering.

Deze ambtenaren moeten een aangetekende herinneringsbrief sturen ten minste één maand voordat de gerechtsdeurwaarder een bevel tot betaling opstelt, behalve indien de rechten van de Schatkist in gevaar zijn. De kosten voor het aangetekend verzenden zijn ten laste van de belastingschuldige. »

Art. 3.Deze wet treedt in werking de eerste dag van de tweede maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 5 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Parlementaire verwijzingen : Stukken van de Senaat : 2-505-1999/2000 : Nr.1 : Wetsvoorstel van de heer de Clippele. 2-505-2000/2001 : Nrs. 2 en 3 : Amendementen.

Nr. 4 : Verslag.

Nr. 5 : Tekst aangenomen door de commissie.

Nr. 6 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Handelingen van de Senaat : 10 en 12 juli 2001.

Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : Doc 50 1355/(2000/2001) : 001 : Ontwerp overgezonden door de Senaat (zonder commissieverslag). 002 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Integraal verslag : 8 november 2001.

^