Etaamb.openjustice.be
Wet van 02 april 2021
gepubliceerd op 07 april 2021

Wet inzake antigeen- en zelftesting

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2021020749
pub.
07/04/2021
prom.
02/04/2021
ELI
eli/wet/2021/04/02/2021020749/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

2 APRIL 2021. - Wet inzake antigeen- en zelftesting (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044633 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie sluiten houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie

Art. 2.In artikel 3 van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044633 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie sluiten houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden ", met uitzondering van de vergunde apotheken" opgeheven;2° paragraaf 1, tweede lid, wordt vervangen als volgt: "De Koning kan marktdeelnemers toevoegen aan de in het eerste lid bedoelde lijst en de terbeschikkingstelling aan voorwaarden onderwerpen, teneinde het gesloten distributiestelstel aan te passen aan de nationale testnoden in het belang van de volksgezondheid.De vergunde apotheken mogen de snelle antigeentesten enkel afleveren aan beoefenaars van een gezondheidszorgberoep." 3° paragraaf 2 wordt aangevuld met twee leden, luidende: "Als de zelftest een positief resultaat oplevert deelt de persoon dit zo snel mogelijk mee aan zijn huisarts of aan een testcentrum. De Koning kan de voorwaarden en regels bepalen betreffende het repetitief testen in bedrijven en instellingen. In dat kader dienen enkel de resultaten van de zelftesten die een positief resultaat opleveren te worden meegedeeld aan Sciensano."

Art. 3.Artikel 5 van dezelfde wet wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende: " § 5. De Koning kan de voorwaarden en regels bepalen betreffende het repetitief testen in bedrijven en instellingen. In afwijking van paragraaf 1, 5°, dienen in dat kader enkel de resultaten van de snelle antigeentesten die een positief resultaat opleveren te worden meegedeeld aan Sciensano."

Art. 4.In dezelfde wet wordt een artikel 10/2 ingevoegd, luidende: " § 1. De Koning stelt de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging vast voor de zelftesten. Hij bepaalt voor welke categorieën rechthebbenden die tegemoetkoming wordt toegekend alsmede de regels en de voorwaarden voor die tegemoetkoming.

Voor de kosten van de zelftesten die het voorwerp zijn van een verzekeringstegemoetkoming mogen geen andere bedragen ten laste van de rechthebbenden worden aangerekend dan het persoonlijk aandeel zoals het door de Koning is vastgesteld. De Koning stelt de hoegrootheid van de afleveringsvergoeding van de apothekers vast voor testen afgeleverd aan de rechthebbenden aan wie een tegemoetkoming wordt verleend." § 2. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, een tussenkomst voorzien in de kosten die de werkgevers dragen voor het testen van de door Hem bepaalde categorieën van werknemers." HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19- pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Art. 5.In artikel 66 van het koninklijk besluit nr. 20 van13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, bekrachtigd bij de wet van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het verenigingswerk sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, 1° wordt het coëfficiëntgetal "1400" vervangen door het coëfficiëntgetal "1100";2° in paragraaf 3 wordt het twaalfde lid opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 6.§ 1. Deze wet treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. § 2. In afwijking van paragraaf 1: 1° treedt artikel 5, 1°, in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad;2° heeft artikel 5, 2°, uitwerking met ingang van 14 november 2020. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 2 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Fr. VANDENBROUCKE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken. - 55-1886 Integraal Verslag : 01/04/2021.

^