Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 04 augustus 2014

Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « VALORLUB » te Wemmel om van 2 juni tot en met 30 juni 20

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000390
pub.
04/08/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014014338 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van paramotoren type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014022346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003253 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene voorwaarden van promotionele acties welke verbonden zijn aan openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij en de mogelijkheid bieden om loten in natura te winnen welke worden toegekend door middel van trekkingen type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014018225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014003221 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "I Love", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014003286 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014003290 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « VALORLUB » te Wemmel om van 2 juni tot en met 30 juni 2014 in het Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en in het Waalse Gewest een kosteloze tombolaoperatie te organiseren onder de benaming « iksmeerikrecycleer ».

^