Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 juni 2014
gepubliceerd op 27 augustus 2014

Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2014003290
pub.
27/08/2014
prom.
10/06/2014
ELI
eli/besluit/2014/06/10/2014003290/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2014. - Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012, inzonderheid op artikel 2.03.2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 januari 2014;

Overwegende dat op het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014, een provisioneel vastleggingskrediet van 143.347.000 euro en een provisioneel vereffeningskrediet van 145.347.000 euro is ingeschreven, onder meer bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen;

Overwegende de behoefte aan projecten die de efficiëntie van Justitie verbeteren door bijkomend personeel en werkings- en investeringskosten en overwegende dat de kredietbehoefte zich vooral voor doet op het niveau van de rechterlijke orde en de strafuitvoering op de sectie 12 - FOD Justitie van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014.

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting en na overleg in Ministerraad van 31 januari 2014, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggings- en een vereffeningskrediet van 10.000.000 euro wordt afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1 (basisallocatie 41.10.01.00.01) van de wet houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juni 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, O. CHASTEL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 10 juni 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, O. CHASTEL

^