Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 juni 2014
gepubliceerd op 27 augustus 2014

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2014003286
pub.
27/08/2014
prom.
10/06/2014
ELI
eli/besluit/2014/06/10/2014003286/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2014. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 9 december 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014, inzonderheid artikel 2.03.2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 mei 2014.

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 13 december 2013 met betrekking tot Optifed en het meldpunt massafraude;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 13 mei 2014 omtrent de NATO Communications & Information Agency (NCIA);

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 13 mei 2014 omtrent cybersecurity;

Overwegende dat op het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 een provisioneel vastleggingskrediet is ingeschreven van 143.347.000 euro en een provisioneel vereffeningskrediet van 145.347.000 euro, onder meer bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen;

Overwegende dat op de secties 14 - FOD Buitenlandse Zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking; 16 - Ministerie van Landsverdediging; 18 - FOD Financiën; 19 - Regie der Gebouwen; 21 Pensioendienst van de openbare sector; 23 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu; 44 - POD Maatschappelijke Integratie van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het tweede trimester van 2014;

Overwegende dat de bovenvermelde FOD schadevergoedingen en/of gerechtskosten moet betalen en dat een laattijdige betaling nalatigheidsinteresten kan veroorzaken.

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggings- en vereffeningskrediet van 13.903.932,00 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1 (basisallocatie 41.10.01.00.01) van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2014.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juni 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, O. CHASTEL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 10 juni 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, O. CHASTEL

^