Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 01 maart 2021

Mededeling. - Oproep tot kandidaten voor detachering Het Bureau van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek zal voor zijn secretariaat eerlang overgaan tot de aanwijzing van een Nederlandstalige adviseur . Het Raadgevend Co(...) Kunnen zich kandidaat stellen voor deze detachering, de statutaire ambtenaren behorende tot: - e(...)

bron
federale overheidsdienst justitie, programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2021030436
pub.
01/03/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE, PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Mededeling. - Oproep tot kandidaten voor detachering Het Bureau van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek zal voor zijn secretariaat eerlang overgaan tot de aanwijzing van een Nederlandstalige adviseur (A3 of gelijkwaardig).

Het Raadgevend Comité is de officiële raadgevende instantie op het vlak van bio-ethische vraagstukken in België (zie www.health.belgium.be/bioeth).

Kunnen zich kandidaat stellen voor deze detachering, de statutaire ambtenaren behorende tot: - een federale overheidsdienst; - de administratieve diensten van de Vlaamse overheid; - de diensten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad; of een instelling van openbaar nut die afhangt van een van deze overheden. (Zie in dit verband het koninklijk besluit van 25 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997022330 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997022332 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen om de toegang tot de regeling inzake verzekering voor geneeskundige verzorging te veralgemenen en te versoepelen, in het bijzonder voor de sociaal- economisch achtergestelde groepen, ter uitvoering van de art VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat U ter goedkeuring wordt voorgelegd, vindt zijn w(...) type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 12/07/1997 numac 1997012216 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 03/06/1997 numac 1997015057 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot overdracht in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 van een deel van het krediet ingeschreven op het programma 15-54-1 naar het programma 14-53-4 type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 13/06/1997 numac 1997011194 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 15/07/1997 numac 1997015087 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1994 tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997003294 bron ministerie van financien Koninklijk besluit genomen met toepassing van artikelen 2 en 3, § 1, 2° en § 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, houdende wijziging van artikel 216 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van het Secretariaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (Belgisch Staatsblad van 8 mei 1997) en het koninklijk besluit van 20 mei 1997 tot vaststelling van de voorwaarden voor de detachering van het personeel van de openbare diensten bij het Secretariaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (Belgisch Staatsblad van 28 mei 1997)).

De functie bestaat uit het bijstaan van het Comité, het Bureau en de beperkte commissies door middel van onder meer: - het opzoeken van documentatie; - het organiseren van vergaderingen; - het opmaken van verslagen van de vergaderingen; - de revisie van vertaalde teksten.

Van de adviseur wordt verwacht dat hij/zij zich kan integreren in de equipe van zes personen waaruit het secretariaat van het Comité bestaat.

Bedoeling is dat de secretariaatsploeg zelfsturend wordt. De adviseur zal zich dus moeten inschakelen in het ontwikkelingstraject dat daartoe moet leiden.

De taken van het secretariaat die verdeeld worden onder de leden ervan, omvatten onder meer: - budget en boekhouding (inbegrepen het opstellen van lastenboeken); - human resources; - public relations en informatie, inbegrepen de website, sociale media en de organisatie van de tweejaarlijkse conferentie; - beheer van de documentatie, de bibliotheek en het archief; - informatica (contactpersoon met de Dienst ICT, bestelling van informaticamateriaal, opvolging ICT-projecten,...); - secretariaat van het Bureau (inbegrepen het opmaken van een activiteitenverslag); - juridische zaken en opvolging van DH-BIO (Raad van Europa); - opvolging van de commissies voor medische ethiek (CME) (inbegrepen het opmaken van een activiteitenverslag en opvolging van de applicatie waarop de CME hun activiteiten rapporten).

De functie wordt uitgeoefend binnen een tweetalige context (N/F), met gebruik van het Engels voor het raadplegen van de Angelsaksische bio-ethische literatuur en in internationale contacten.

Vertrouwd zijn met de meest courante informaticatoepassingen, beschikken over goede communicatieve vaardigheden, noties hebben van bio-ethiek alsmede het hebben van een zeer goede kennis van de tweede landstaal en een goede kennis van het Engels worden dan ook op prijs gesteld.

Vooropgestelde datum van indiensttreding: 1 september 2021.

Voor alle bijkomende inlichtingen kunt u zich wenden tot mevr. Veerle Weltens, tel.: 02/524.91.83, e-mail: veerle.weltens@health.fgov.be.

Kandidaturen met curriculum vitae dienen ten laatste dertig dagen na de publicatie van dit bericht te worden gestuurd naar secr.bioeth@health.fgov.be.

^