Etaamb.openjustice.be
Samenwerkingsakkoord van 19 december 2017
gepubliceerd op 12 januari 2018

Amendement tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 11 september 2008 met betrekking tot de tegemoetkoming van de Federale overheid in de deelname van de Belgische industrie aan het programma AIRBUS A350 XWB

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2017032253
pub.
12/01/2018
prom.
19/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2017. - Amendement tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 11 september 2008Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 11/09/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008204466 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord met betrekking tot de tegemoetkoming van de Federale overheid in de deelname van de Belgische industrie aan het programma AIRBUS A350 XWB sluiten met betrekking tot de tegemoetkoming van de Federale overheid in de deelname van de Belgische industrie aan het programma AIRBUS A350 XWB


Gelet op artikel 8 van het onderhavige Samenwerkingsakkoord waarbij partijen zich er toe verbinden om een amendement te onderhandelen als zou blijken dat de A350 XWB enveloppe onvoldoende is;

Overwegende dat de federale enveloppe van 178 miljoen euro quasi volledig opgebruikt is;

Overwegende dat de Belgische luchtvaartindustrie verder onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen moet leveren teneinde haar positie binnen de Airbus-programma's van de toekomst te verzekeren;

Overwegende dat de Ministerraad, in zijn vergadering van 20 oktober 2016 besloten heeft om een federale enveloppe van 45 miljoen euro te voorzien als bijdrage van de Federale overheid aan de onderzoeks- en ontwikkelingskosten betreffende de Airbus-programma's, kosten die telkens voor de helft zullen verdeeld worden tussen de begrotingen van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie enerzijds en de POD Wetenschapsbeleid anderzijds. Beide departementen, die in het kader van de Belgische industriële deelname aan luchtvaartprogramma's op datum van 5 december 2006 een protocolakkoord hebben afgesloten, worden verder het « Federaal Luchtvaartplatform » genoemd;

De Federale overheid, vertegenwoordigd door : de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, de heer Kris PEETERS; de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen, de heer Jan JAMBON en de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Mevr.

Zuhal DEMIR, en Het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door : de minister-president en minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, de heer Geert BOURGEOIS, en de minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, de heer Philippe MUYTERS, en Het Waals Gewest, vertegenwoordigd door : de minister-president, de heer Willy BORSUS en de viceminister-president en minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitalisering, Werk en Vorming, de heer Pierre- Yves JEHOLET, en Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door : de minister-president, de heer Rudi VERVOORT, en de minister belast met Economie en Tewerkstelling, de heer Didier GOSUIN, zijn overeengekomen als volgt :

Artikel 1.De titel van het onderhavige Samenwerkingsakkoord wordt als volgt gewijzigd : "Samenwerkingsakkoord met betrekking tot de tegemoetkoming van de Federale overheid in de deelname van de Belgische industrie aan de Airbus-programma's"

Art. 2.Volgende paragraaf wordt toegevoegd aan Artikel 1 : "De Federale overheid stelt een bijkomend budget ter beschikking van 45 miljoen euro teneinde steun te verlenen aan de deelname van de Belgische industrie in de ontwikkeling en productie van vliegtuigen uit het Airbus-gamma."

Art. 3.Volgende paragrafen worden toegevoegd aan Artikel 2 : "De Federale overheid heeft op 20 oktober 2016 besloten een enveloppe van 45 miljoen euro ter beschikking te stellen ter financiering van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van de Belgische ondernemingen in het kader van de Airbus-programma's. Dit bijkomende budget van 45 miljoen euro is een maximum waarvoor geen verhoging is voorzien.

Voor een tussenkomst die verleend wordt vanuit dit bijkomende budget van 45 miljoen euro, dient een bedrijf aan te tonen dat zij een redelijke kans op slagen heeft om als leverancier te worden geselecteerd voor een Airbus-programma.

De totaliteit van de enveloppe van 45 miljoen euro voor de Airbus-programma's wordt onmiddellijk vrijgemaakt en ter beschikking van de industrieën gesteld volgens een verdeling van 33 miljoen euro voor bedrijven met exploitatiezetel in het Vlaams Gewest en van 12 miljoen euro voor bedrijven met exploitatiezetel in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest of in het Waals Gewest."

Art. 4.Artikel 3 wordt vervangen door : "

Art. 3.Stuurcomité.

De opvolging en de coördinatie van de Belgische participatie aan de Airbus-programma's zal door een Stuurcomité worden verzekerd dat zich bij unanimiteit van zijn leden zal uitspreken."

Art. 5.Artikel 7 wordt vervangen door : "

Art. 7.Wat de eventuele herbestemming van niet opgenomen budgetten betreft zullen de industriëlen, via hun beroepsverenigingen, vooraf worden gehoord."

Art. 6.Artikel 8 wordt vervangen door : "

Art. 8.De bepalingen van het onderhavige Samenwerkingsakkoord kunnen enkel worden gewijzigd door een door alle partijen getekend amendement."

Art. 7.Dit amendement treedt in werking op de datum van de laatste ondertekening door de partijen.

Gedaan te Brussel, op 19 december 2017.

Voor de Federale overheid : De vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, K. PEETERS De vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen, J. JAMBON De staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Z. DEMIR Voor het Vlaams Gewest : De minister-president en minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. BOURGEOIS De minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS Voor het Waals Gewest : De minister-president, W. BORSUS De viceminister-president en minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitalisering, Werk en Vorming, P.-Y. JEHOLET Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : De minister-president, R. VERVOORT De minister belast met Economie en Tewerkstelling, D. GOSUIN

^