Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 januari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/01/2018 pub. 12/01/2018 numac 2017014377 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek type wet prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2017032043 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 december 2017, is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, Bij koninklijk besluit van 7 december 2017, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. 22/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017040977 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging en invoering van bepalingen inzake betaalrekeningen en betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017032034 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van de duur van de vormingscyclus van de kandidaten van de faculteit sociale en militaire wetenschappen van de koninklijke militaire school type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2017032162 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3 Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de volgende be 1° - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van Adviseur - Expert bij de Afdeling Opmetingen(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2017032166 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A5 Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel wordt de vol 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van Adviseur-generaal - Managementondersteuning en Beg(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2017032165 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A4 - Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel wordt de v 1° - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van Adviseur-generaal - Coördinatie Internationa(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2017032163 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3 Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de volge(...) 1° - 6 betrekkingen waaraan de functie is verbonden van Adviseur fraudebestrijding IB (functieclas(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2017032164 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3 - Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel wordt (...) 1° - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van Adviseur douane en accijnzen - Coördinator ((...) type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017032251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de COainfera2bendinferb-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2017040971 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Adjunct-inspecteur-generaal van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 30 november 2017 wordt de heer Johan DE VOLDER aangewezen voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017206553 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017206554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de trappen van de hiërarchie van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018030113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor het jaar 2017 aan de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma over de nanomaterialen

arrest

type arrest prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2017014427 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad, de gemeenten en de OCMW's. - Goedkeuring BRUSSEL. - Bij besluit van 21 december 2017 wordt goedgekeurd de beslissing van 8 november 2017 waarbij de raad voor maatschappelijk welzijn van Brussel beslist het nieuw re type arrest prom. 23/11/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017032148 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot Oprichting van de raad voor Personen met een handicap type arrest prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2017207063 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 148/2017 van 21 december 2017 Rolnummers 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497 en 6498 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvord Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2017207065 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 150/2017 van 21 december 2017 Rolnummer 6527 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de wet van 1 april 2016 tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambach Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2018200003 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 111/2017 van 12 oktober 2017 Rolnummer 6393 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, afdeling Aa Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 20/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018030031 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot opheffing van sommige bepalingen inzake jeugdbescherming en hulpverlening aan rechtzoekenden

beschikking

type beschikking prom. 15/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017032169 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het tarief van de boetes in het kader van de kilometerheffing

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017031951 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, wat betreft de overgangsbepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017032007 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de afschaffing van de opschorting met verlies van rechten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017032023 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de toekenning van lestijden, lesuren en uren in het buitengewoon onderwijs op basis van het ondersteuningsmodel voor het schooljaar 2017-2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017032082 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het productiebeheer type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017032083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning en subsidiëring van voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de gevangenis, en van units voor geïnterneerden type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017032085 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de ontbinding van het Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het agentschap Informatie Vlaanderen en het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017041001 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de elektromechanische systemen en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 2014 tot erkenning van de onderwijskwalificatie "graduaat industriële onderhoudstechniek" type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017041002 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de voertuigtechnieken

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 14/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018010009 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot het voorzien in een raadpleging met het oog op de aanwijzing van de leden die de zorgverstrekkers vertegenwoordigen en tot vastlegging van de vertegenwoordiging van de gezinsverenigingen in de organen van Iriscare

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018010015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018200039 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, een ondervoorzitter en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep Wonen in het kader van de raadgevende functie type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018200040 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep Wetenschapsbeleid van de Sociaal-economische Raad van Wallonië

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018200045 bron waalse overheidsdienst Ministeriële omzendbrief houdende indexering van de bedragen van de retributies, met inbegrip van de belasting op de toegevoegde waarde, te innen door de erkende keuringsinstellingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2017032018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.12 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van (...)

document

type document prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2017032161 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Incompetitiestelling in de klasse A2 - Attaché bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van 1° - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van Attaché A2 - Wetgeving (functieclassificatie(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 19/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017032253 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Amendement tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 11 september 2008 met betrekking tot de tegemoetkoming van de Federale overheid in de deelname van de Belgische industrie aan het programma AIRBUS A350 XWB

document

type document prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2017206857 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (niveau A) voor COCOM. - Selectienummer : AFB17062 Solliciteren kan tot 26 januari 2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selecti(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2017041019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, J(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN (pe.nbn.be) tot op de sluitingsdatum(...)

document

type document prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2017206885 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Klinische Psychologen A2 (niveau A2) voor de FOD Financiën (Ref. : ANG17208) Deze selectie werd afgesloten op 20 december 2017. Er zijn 3 geslaagden. (...)

erratum

type erratum prom. 19/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018030130 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2018200100 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking : Medewerkers Medisch Centrum (m/v/x) (BNG17246). - Consulair dossierbeheerders (m/v/(...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...) type document prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2018200101 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Diensthoofden luchtvaartbeveiliging (niveau A3) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG17193 Deze selectie werd afgesloten op 19/10/2017. Er zijn 2 laureat(...)

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2018200103 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige paramedici bekrachtiging (niveau A1) voor het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's. - Selectienummer : ANG17355 Solliciteren kan tot 25/01/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

document

type document prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2018200102 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Diensthoofden luchtvaartbeveiliging (niveau A3) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : AFG17189 Deze selectie werd afgesloten op 04/10/2017. Er zijn 0 laureaten.(...) type document prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2018200128 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Boekhouders (niveau B) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: AFG17288 Solliciteren kan tot 26/01/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2018200129 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Data en informatiebeheerders (niveau A2) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: AFGF17275 Solliciteren kan tot 26/01/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2018010051 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2017 tot en met 31 juli 2017 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie Gepubliceer Overwegende dat op 19 januari 2017 de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (...) type document prom. -- pub. 12/01/2018 numac 2018010052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2017 tot en met 31 juli 2017 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie Gep Overwegende dat op 19 januari 2017 de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (...)
^