Etaamb.openjustice.be
Samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014
gepubliceerd op 12 augustus 2016

Samenwerkingsakkoord betreffende de Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2016014240
pub.
12/08/2016
prom.
15/07/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 JULI 2014. - Samenwerkingsakkoord betreffende de Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen


Gelet op de Bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 92bis;

Gelet op de Wet van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/08/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013000603 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen en tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type wet prom. 17/08/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000611 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen en tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling sluiten tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen en tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzonder veiligheid;

Gelet op het decreet van het Vlaamse Gewest van 29 maart 2013 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente transportsystemen op het vlak van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen;

Gelet op het decreet van het Waalse Gewest van 18 april 2013 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente transportsystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen;

Gelet op de Ordonnantie van 28 maart 2013 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoersystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen;

En Overwegende dat artikel 1 van de Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (hierna: ITS-richtlijn) beoogt de gecoördineerde en coherente invoering en het gebruik te ondersteunen van intelligente vervoerssystemen over de grenzen van de lidstaten heen;

Overwegende dat de EU-lidstaten overeenkomstig artikel 17 van de ITS-richtlijn de Europese Commissie informeren over de gerealiseerde vooruitgang inzake de voortgang van de invoering van de geplande nationale acties inzake ITS;

Wordt tussen 1. De Belgische Staat, vertegenwoordigd door zijn regering in de persoon van Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Mobiliteit gevestigd te 1000 Brussel, Wetstraat 51;2. Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door zijn regering in de persoon van Kris Peeters, Minister-president van de Vlaamse Regering gevestigd te 1000 Brussel, Martelaarsplein 19 en Hilde Crevits, Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken gevestigd te 1000 Brussel, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 1;3. Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn regering in de persoon van Rudy Demotte, Minister-president van de Waalse Regering gevestigd te 5100 Jambes (Namen), Mazy straat 25/27, Philippe Henry, Waals Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit gevestigd te 5100 Jambes (Namen), Ierse Brigadestraat 4 en Carlo Di Antonio, Waals Minister van Openbare werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed gevestigd te 5000 Namen, Leuvensesteenweg 2;4. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, vertegenwoordigd door zijn regering in de persoon van Rudi Vervoort, Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, gevestigd te 1000 Brussel, Hertogstraat 7-9 en Brigitte Grouwels, Brussels Minister van Openbare Werken en Vervoer, gevestigd te 1210 Brussel, Botanic Building, Sint-Lazaruslaan 10. hierna de contracterende partijen genoemd, overeengekomen wat volgt:

Artikel 1.Er wordt een ITS-stuurgroep opgericht, waarin de contracterende partijen vertegenwoordigd zijn.

Art. 2.De opdrachten van de ITS-stuurgroep zijn: 1. Het opvolgen en uitwisselen van informatie over de technische en juridische aspecten van ITS en hierover verslag uitbrengen aan de betrokken ministers;2. Een coördinatie en samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus bewerkstelligen voor de wetgevende aspecten inzake ITS waar noodzakelijk;3. Een coördinatie en samenwerking tussen de verschillende beleidsniveau's tot stand brengen om, op vraag van de betrokken ministers, de verslagen uit te werken bedoeld in artikel 17 van de ITS-richtlijn evenals alle andere nodige verslagen inzake ITS, Deze rapporten worden door de ITS-stuurgroep gevalideerd;4. Het op vraag van de betrokken ministers vertegenwoordigen van België binnen internationale fora inzake ITS op basis van een in de ITS- stuurgroep bepaald gemeenschappelijk standpunt.5. De deelname van de door de ITS- stuurgroep daartoe gemandateerde deskundigen aan de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie in het kader van de ITS-richtlijn.Deze deskundigen worden aangestuurd in de ITS- stuurgroep. 6. Op grond van een onderling overleg tussen de betrokken ministers of hun daartoe gemandateerde deskundigen kunnen de opdrachten van de ITS- stuurgroep uitgebreid worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van een opdracht van de Europese Commissie. Deze uitbreiding maakt daardoor rechtsgeldig integrerend volwaardig deel uit van dit samenwerkingsakkoord.

Deze uitbreiding wordt als bijakte aangehecht aan dit samenwerkingsakkoord.

Art. 3.De ITS-stuurgroep stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking en vertegenwoordiging. Dit reglement en elke wijziging daaraan heeft slechts uitwerking na goedkeuring door de betrokken ministers.

Een kopie van dit reglement wordt ter beschikking gesteld aan de betrokken regeringen.

Art. 4.Iedere contracterende partij draagt de vergoedingen en andere kosten van haar vertegenwoordiger bij de ITS-stuurgroep in overeenstemming met de opdrachten daarvan.

Art. 5.Het secretariaat van de ITS-stuurgroep wordt waargenomen door de federale overheidsdienst bevoegd voor mobiliteit. Iedere contracterende partij kan aan het secretariaat vragen de ITS-stuurgroep bijeen te roepen.

Art. 6.Dit samenwerkingsakkoord wordt gesloten voor een onbepaalde duur.

Art. 7.Dit samenwerkingsakkoord treedt in werking op de eerste dag die volgt op de dag van ondertekening door de contracterende partijen.

Opgemaakt te Brussel, in vier exemplaren waarvan elke contracterende partij verklaard er een te hebben ontvangen, op 15 juli 2014.

Staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior WATHELET Minister-president van de Vlaamse Regering, Kris PEETERS Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde CREVITS Minister-president van de Waalse Regering, Rudy DEMOTTE Waals Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Philippe HENRY Waals Minister van Openbare werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Carlo DI ANTONIO Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Rudi VERVOORT Brussels Minister van Openbare Werken en Vervoer, Brigitte GROUWELS

^