Etaamb.openjustice.be
Samenwerkingsakkoord van 10 maart 2023
gepubliceerd op 31 maart 2023

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2023030745
pub.
31/03/2023
prom.
10/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MAART 2023. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano sluiten tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano


ALGEMENE TOELICHTING De afgelopen twee jaren werden er tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie onder andere diverse samenwerkingsakkoorden afgesloten teneinde de nodige maatregelen te kunnen treffen om de wereldwijde COVID-19-pandemie het hoofd te kunnen bieden.

Tussen voormelde partijen werd onder meer het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano sluiten betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecteurs en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano afgesloten.

Dat Samenwerkingsakkoord voorziet, samen met de andere daartoe afgesloten Samenwerkingsakkoorden, onder meer in de verwerking van persoonsgegevens om de gevolgen van het coronavirus COVID-19 op de volksgezondheid, het binnenlands zorgsysteem en de binnenlandse economie zoveel mogelijk te beperken.

Voormeld Samenwerkingsakkoord voorziet in de oprichting van verschillende gegevensbanken (I tot en met V), waarbij diverse gegevens worden verwerkt teneinde het mogelijk te maken om personen besmet met het coronavirus COVID-19 op te sporen en verdere verspreiding van het virus te voorkomen, door ook de laatste contacten van besmette personen te traceren. Het Samenwerkingsakkoord deelt personen op in verschillende categorieën (I tot en met VI), van wie de gegevens in de verschillende gegevensbanken worden verwerkt. De regels rond die verwerking worden vastgelegd, door de verwerkingsdoeleinden te preciseren, de categorieën van personen te bepalen, alsook de categorieën van persoonsgegevens die worden verzameld, door vast te leggen hoe die gegevens kunnen doorgegeven worden en wie er toegang toe heeft, welke applicaties in het leven worden geroepen om de opsporing mogelijk te maken, door de bewaartermijnen van de gegevens vast te leggen en de rechten van de betrokkenen te verduidelijken en door het treffen van veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gegevens.

De bepalingen in het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano sluiten voorzien in de oprichting van: (i) een gegevensbank rond de testresultaten van betrokkenen en de daaropvolgende contactopsporing;alsook (ii) gegevensbanken en structuren die essentieel zijn om de nodige informatie te kunnen verzamelen om de contactopsporing mogelijk te maken.

Er werd tevens een kader gecreëerd om het digitale contactonderzoek via een digitale contactopsporingsapplicatie mogelijk te maken naast het manuele contactonderzoek dat gebeurt via de contactcentra. Deze digitale contactopsporingsapplicatie laat burgers vaststellen of ze recent in contact zijn geweest met een besmette persoon.

De gegevensbanken die zijn opgericht door middel van voornoemd Samenwerkingsakkoord vormen tevens de basis voor het afleveren van de test- en herstelcertificaten in het kader van het digitaal EU-COVID-certificaat. Bijkomend blijft de informatie vervat in deze gegevensbanken noodzakelijk voor wetenschappelijk onderzoek en epidemiologische opvolging van de coronavirus COVID-19-pandemie.

Naar aanleiding het arrest van het Grondwettelijk Hof van 22 september 2022 nr. 110/2022 dienen enkele wijzigingen te worden aangebracht aan voormeld Samenwerkingsakkoord. Die wijzigingen worden doorgevoerd middels de tekst van huidig Samenwerkingsakkoord.

Het Grondwettelijk Hof boog zich over de vraag of het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano sluiten bepalingen bevat die niet overeenstemmen met de Grondwet. Het Hof bevestigde de grondwettelijkheid van het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano sluiten - met uitzondering van drie zaken (waarvan twee middels huidig Samenwerkingsakkoord worden opgevangen).

Vooreerst merkte het Grondwettelijk Hof op dat voormeld Samenwerkingsakkoord conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorziet in de bewaartermijnen van de persoonsgegevens die in de verschillende gegevensbanken worden bewaard. Het Hof stelde vast dat het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano sluiten wat betreft Gegevensbanken I tot en met III duidelijke bewaartermijnen bevat, maar dat de bewaartermijn voorzien voor de gegevens in Gegevensbank IV niet voldoende duidelijk is, en dus niet bestaanbaar met artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, samen gelezen met artikel 5, 1., e) van de AVG. Bijgevolg dient de bewaartermijn van Gegevensbank IV te worden gespecifieerd.

Vervolgens stelde het Grondwettelijk Hof vast dat het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano sluiten de verwerkingsverantwoordelijken voor de diverse gegevensbanken vastlegt.

Zij meent evenwel dat wat betreft Gegevensbank I er gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn - in tegenstelling tot wat het Samenwerkingsakkoord bepaalde. Het Hof meent dat niet enkel Sciensano, maar ook de bevoegde gefedereerde entiteiten of hun agentschappen onder wier gezag de contactcentra, de gezondheidsinspectiediensten en de mobiele teams werken, als verwerkingsverantwoordelijke van Gegevensbank I dienen te worden aangemerkt.

Tot slot merkte het Grondwettelijk Hof op dat de machtigingen verleend door de kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid van het informatieveiligheidscomité en in het bijzondere geval van de mededeling aan derden van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die zijn opgeslagen in Gegevensbank II voor het doeleinde van wetenschappelijk onderzoek, niet verenigbaar zijn met de Grondwet. Gelet op het feit dat de bevoegdheden van het informatieveiligheidscomité zijn vastgelegd in de Wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende de oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, kunnen de partijen bij huidig Samenwerkingsakkoord hier in deze tekst niet aan tegemoetkomen.

Bijgevolg dient ten eerste de bewaartermijn van Gegevensbank IV verder te worden gespecifieerd. Artikel 15, § 1, derde tot en met zesde zin en § 3, tweede zin van het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano sluiten dient in die zin te worden gewijzigd. Ook wordt naar aanleiding van het advies van de Raad van State verduidelijkt voor welke redenen de gegevens in Gegevensbank IV worden verwerkt. Deze doeleinden kaderen in de context van de COVID-19-pandemie. Daarnaast wordt bepaald dat Gegevensbank IV wordt behouden en bewaard conform de bepalingen van de AVG, waarbij elke verdere verwerking van de persoonsgegevens die in Gegevensbank IV zijn opgenomen moet worden voorzien, toegelaten bij of krachtens een wet, decreet of ordonnantie (waarin het doel van een nieuwe verwerking van deze gegevens wordt bepaald), tenzij wanneer de verdere verwerking (i) noodzakelijk is met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht of (ii) betrekking heeft op de gegevens opgenomen in Gegevensbank IV die geen persoonsgegevens uitmaken en voor zover deze verwerking een legitiem doel behelst. Het zou immers niet opportuun zijn om in een andere/nieuwe (gezondheids)crisis eenzelfde of gelijkaardige gegevensbank te moeten aanleggen als er op heden reeds een dergelijke gegevensbank bestaat.

Verder wordt middels huidig Samenwerkingsakkoord een wijziging aangebracht aan artikel 2, § 4 van het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano sluiten wat betreft de verwerkingsverantwoordelijken van Gegevensbank I. Het samenwerkingsakkoord werd voor advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (advies nr. 08/2023 van 20 januari 2023), de "Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens" (advies nr. 2022/110 van 13 december 2022), de Raad van State (advies nr. 72.597/VR van 20 januari 2023), de Vlaamse Raad WVG (advies van 5 december 2022), het inter-Franstalig overlegorgaan en het overleg in het intra-Franstalige ministerieel comité voor overleg (advies van 24 november 2022).

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1.Artikel 1 bevat een wijziging aan artikel 2, § 4 van het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano sluiten betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Scienscano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecteurs en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano; met name wordt de verwerkingsverantwoordelijke van Gegevensbank I uitgebreid met de gefedereerde entiteiten en de door de gefedereerde entiteiten aangeduide agentschappen, zodat voor Gegevensbank I zowel Sciensano als de gefedereerde entiteiten en de door de gefedereerde entiteiten aangeduide agentschappen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken worden.

Artikel 2.Artikel 2 voegt een paragraaf 1/1 in in artikel 3 van hetzelde Samenwerkingsakkoord, waarbij de verwerkingsdoeleinden van de gegevens opgenomen in Gegevensbank IV worden verduidelijkt. Het betreft het identificeren van broeihaarden en het voorkomen van uitbraken van het coronavirus COVID-19 en het behoud van Gegevensbank IV conform de bepalingen van de AVG. Met betrekking tot dit laatste doeleinde is het wel zo dat elke verdere verwerking van de persoonsgegevens, die in Gegevensbank IV zijn opgenomen, moet worden voorzien, toegelaten bij of krachtens een wet, decreet of ordonnantie (waarin het doel van een nieuwe verwerking van deze gegevens wordt bepaald), tenzij in het geval de verdere verwerking (i) noodzakelijk is met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht of (ii) betrekking heeft op de gegevens opgenomen in Gegevensbank IV die geen persoonsgegevens uitmaken en voor zover deze verwerking een legitiem doel behelst.

Artikel 3.Artikel 3 bevat een wijziging aan artikel 15, § 1, derde zin van hetzelfde Samenwerkingsakkoord, waarbij wordt gesteld dat de persoonsgegevens opgenomen in Gegevensbank IV continu worden geactualiseerd, en minstens om het jaar en, indien wordt vastgesteld dat deze niet langer actueel of relevant zijn, na maximaal 60 dagen worden gewist. Deze termijn is ingegeven door het feit dat er elke maand (30 dagen) een update wordt gevraagd rond de gegevens opgenomen in Gegevensbank IV, waardoor er in principe maximaal 30 dagen zijn tussen het ogenblik dat een een gegeven niet langer actueel en/of relevant is en dat die informatie beschikbaar wordt, en er daarbij nog een marge van 30 dagen wordt genomen omdat het gegeven dat hiervan in de plaats komt niet altijd meteen bekend is of wordt gecommuniceerd.

Vandaar wordt er uit praktische overwegingen en in lijn met de realiteit op grond van passende overwegingen een marge ingebouwd.

Ook wordt de overdracht van die gegevens aan de bevoegde gefedereerde entiteiten bepaald. De gegevens worden nooit langer dan 50 jaar bewaard vanaf opname in de Gegevensbank, tenzij eerder zou worden vastgesteld dat deze niet langer accuraat zouden zijn, zoals hierboven bepaald. Deze termijn is ingegeven door de maximaal verwachte duurtijd van een beroepsloopbaan, waarbij rekening wordt gehouden met 45 jaar en een extra marge van 5 jaar.

Artikel 4.Artikel 4 wijzigt artikel 16 van hetzelfde Samenwerkingsakkoord met betrekking tot de transparantie en de rechten van de betrokkenen. De verwerkingsverantwoordelijken worden per gegevensbank benoemd en maken de nodige afspraken met betrekking tot al hun verantwoordelijkheden en stellen daarbij één enkel contactpunt binnen elke gefedereerde entiteit en binnen de federale overheid ter beschikking van de betrokkenen voor de uitoefening van hun rechten.

Dit is, hoewel de GBA in haar advies aanraadt om slechts één enkel contactpunt voor het volledige grondgebied te kiezen, noodzakelijk omwille van de taalproblematiek en de nabijheid van de burger, alsook om een lokaal gezondheidsbeleid te kunnen voeren. Bovendien worden conform artikel 26 AVG de nodige afspraken gemaakt in een overeenkomst tussen de partijen ter bepaling van hun respectievelijke rechten en plichten en om de praktische zaken hieromtrent te regelen.

Artikel 5.Artikel 5 wijzigt tweede en derde zin van artikel 17 van hetzelfde Samenwerkingsakkoord met betrekking tot de aanwijzingsmethode voor de leden van het samenwerkingsgerecht en de werkingskosten van voormeld samenwerkingsgerecht. Deze wijziging voorziet louter in een rechtzetting van de verwoording van artikel 17 in hetzelfde Samenwerkingsakkoord, waardoor de coherentie wordt bewerkstelligd doorheen alle Samenwerkingsakkoorden afgesloten in het kader van de coronavirus COVID-19-pandemie.

Artikel 6.Artikel 6 bevat enkele wijzigingen aan artikel 19, § 2, eerste zin van hetzelfde Samenwerkingsakkoord.

Artikel 7.Artikel 7 regelt de uitwerking in de tijd van dit Samenwerkingsakkoord en voorziet in de mogelijkheid van de herziening of de opheffing ervan.

De inwerkingtreding van dit Samenwerkingsakkoord wordt voorzien op de dag van de publicatie van de laatste instemmingsakte bij dit Samenwerkingsakkoord in het Belgisch Staatsblad.

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano sluiten tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano Gelet op de Verordening (EG) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikelen 5, § 1, I en 6bis, § 1, § 2, 1° en 2° en 92bis;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 4, § 2;

Gelet op de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, artikel 4, § 1, derde lid, 3° en 4° ;

Gelet op het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, artikel 47/17bis;

Gelet op het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 43, § 3;

Gelet op het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 1 juni 2004 betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet sluiten houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet;

Gelet op de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 23 april 2009 betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano sluiten tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano;

Overwegende het feit dat de Gemeenschappen en Gewesten in het algemeen bevoegd zijn voor het gezondheidsbeleid;

Overwegende dat een aantal materies met betrekking tot het gezondheidsbeleid tot de bevoegdheid blijven behoren van de Federale Staat;

Overwegende het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 110/2022, dd. 22 september 2022;

Overwegende dat dit samenwerkingsakkoord tot stand is gekomen met respect voor de bevoegdheidsverdeling die krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen aan de verschillende bevoegdheidsniveaus werden toegekend dankzij een intense samenwerking in de schoot van de Interministeriële Conferentie die kadert in een lange traditie van samenwerking binnen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus van ons land; is het noodzakelijk een samenwerkingsakkoord af te sluiten, TUSSEN De Federale Staat, vertegenwoordigd door de Federale Regering, in de persoon van Alexander De Croo, Eerste minister, en Frank Vandenbroucke, Vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;

De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitaliseringen Facilitair Management, en Hilde Crevits, Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn regering, in de persoon van Elio Di Rupo, Minister-president van de Waalse Regering en Christie Morreale, Vice-minister-president van de Waalse Regering en minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten;

De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door zijn regering in de persoon van Oliver Paasch, Minister-president en minister van Lokale Besturen en Financiën en Antonios Antoniadis, Vice-minister-president en minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting;

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door het Verenigd College in de persoon van Rudi Vervoort, Voorzitter van het Verenigd College en Alain Maron en Elke Van Den Brandt, leden belast met Gezondheid en Welzijn;

Titel 1. Wijzigingen aan het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano sluiten tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano

Artikel 1.In artikel 2 van het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano sluiten tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano, wordt paragraaf 4 vervangen als volgt: " § 4. Sciensano en de bevoegde gefedereerde entiteiten of de door de bevoegde gefedereerde entiteiten aangeduide agentschappen treden op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van Gegevensbank I. Sciensano is de verwerkingsverantwoordelijke van Gegevensbank II."

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde Samenwerkingsakkoord wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, luidende: " § 1/1. De verwerking van de gegevens en persoonsgegevens in de Gegevensbank IV beoogt, naast hetgeen in § 1 van dit artikel werd bepaald, de volgende verwerkingsdoeleinden: 1° het identificeren van broeihaarden van het coronavirus COVID-19;2° het voorkomen van uitbraken van het coronavirus COVID-19 en van clusters; 3° het behoud van Gegevensbank IV conform de bepalingen van de AVG, waarbij elke verdere verwerking van de persoonsgegevens, die in Gegevensbank IV zijn opgenomen, moet worden voorzien, toegelaten bij of krachtens een wet, decreet of ordonnantie, tenzij in het geval de verdere verwerking (i) noodzakelijk is met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht of (ii) betrekking heeft op de gegevens opgenomen in Gegevensbank IV die geen persoonsgegevens uitmaken en voor zover deze verwerking een legitiem doel behelst."

Art. 3.In artikel 15 van hetzelfde Samenwerkingsakkoord wordt in paragraaf 1 de derde zin vervangen als volgt: "De persoonsgegevens uit de Gegevensbank IV worden continu geactualiseerd, en minstens om het jaar, en worden, nadat is vastgesteld dat ze niet langer actueel of relevant zijn, na maximaal 60 dagen gewist. De persoonsgegevens uit Gegevensbank IV worden na de publicatie van het koninklijk besluit dat het einde van de toestand van het coronavirus COVID-19 epidemie afkondigt, overgedragen aan de bevoegde gefedereerde entiteiten voor de uitoefening van hun bevoegdheid inzake het opsporen van besmettelijke infectieziekten in het kader van de materiële bevoegdheden inzake preventieve gezondheidszorg overeenkomstig artikel 3, § 1/1 van huidig Samenwerkingsakkoord en overeenkomstig § 3 van dit artikel. Na overdracht zullen dezelfde bewaartermijnen gelden. De gegevens zullen nooit langer dan 50 jaar vanaf opname in de gegevensbank worden bewaard."

Art. 4.Artikel 16 van hetzelfde Samenwerkingsakkoord wordt vervangen als volgt: " § 1. Sciensano, de bevoegde gefedereerde entiteiten en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten aangeduide agentschappen, ieder binnen hun bevoegdheidssfeer als verwerkingsverantwoordelijke, bepalen op transparante wijze hun respectieve verantwoordelijkheden, met name wat betreft de uitoefening van de rechten van de betrokkene en het verstrekken van informatie. Hiertoe maken Sciensano, de bevoegde gefedereerde entiteiten en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten aangeduide agentschappen de nodige afspraken waarin alle verplichtingen eigen aan de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en in het bijzonder de respectieve rollen en relaties van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken ten opzichte van de betrokkenen bepaald worden, alsook de praktische afspraken daaromtrent. De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken stellen één enkel contactpunt binnen elke gefedereerde entiteit en binnen de federale overheid ter beschikking van de betrokkenen voor de uitoefening van hun rechten. § 2. In het licht van § 1 van dit artikel worden als (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijken aangemerkt: 1° Sciensano, de bevoegde gefedereerde entiteiten en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten aangeduide agentschappen voor Gegevensbank I;2° Sciensano voor Gegevensbank II; 3° De bevoegde gefedereerde entiteiten en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten aangeduide agentschappen voor Gegevensbanken III en IV, conform artikel 2, § 5 van dit Samenwerkingsakkoord."

Art. 5.In artikel 17 van hetzelfde Samenwerkingsakkoord worden de tweede en derde zin vervangen als volgt: "De leden van dit rechtscollege worden respectievelijk aangeduid door de Ministerraad van de federale staat, de Vlaamse regering, de regering van de Duitstalige Gemeenschap, het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Waalse regering. De werkingskosten van het rechtscollege worden gelijk verdeeld over de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het Waals Gewest."

Art. 6.In artikel 19 van hetzelfde Samenwerkingsakkoord worden in de eerste zin van paragraaf 2 de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "in artikel 3, § 1/1 en" worden ingebracht tussen de woorden "bepaald" en "in artikel 15,";2° de woorden " § 1, derde tot zesde zin" worden ingevoegd tussen de woorden "artikel 15," en " § 2". Titel 2. Diverse bepalingen

Art. 7.Dit samenwerkingsakkoord treedt in werking op de dag van de publicatie van de laatste instemmingsakte bij dit Samenwerkingsakkoord in het Belgisch Staatsblad.

Gedaan te Brussel, op 10.03.2023 in één origineel exemplaar.

De Eerste minister, A. DE CROO De Vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE De Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management van, J. JAMBON Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, H. CREVITS De Minister-president van de Waalse Regering, E. DI RUPO De Vice-minister-president en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten van de Waalse Regering, C. MORREALE De Minister-president, minister van Lokale Besturen en Financiën van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, O. PAASCH De Vice-minister-president en minister van Familie, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, A. ANTONIADIS De Voorzitter van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, R. VERVOORT Het lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, belast met Gezondheid en Welzijn, A. MARON Het lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, belast met Gezondheid en Welzijn E. VAN DEN BRANDT

^