Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 maart 2023

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023041124 bron federale overheidsdienst justitie federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling, voor 2023, van de bijdrage aan de investeringskosten verschuldigd voor iedere aanvraag om informatie van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten van de Nationale Bank van België type ministerieel besluit prom. 10/03/2023 pub. 02/05/2023 numac 2023015262 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 augustus 2020 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 10/03/2023 pub. 20/07/2023 numac 2023042750 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 10 maart 2023 betreffende de erkenning van producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties in de groente- en fruitsector alsook betreffende operationele programma's type ministerieel besluit prom. 10/03/2023 pub. 16/08/2023 numac 2023041733 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juli 2021 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkstelling van in het buitenland verleende bekwaamheidsbewijzen, diploma's en getuigschriften van hogere studies

decreet

type decreet prom. 10/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041125 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de inbetalinggeving van cultuurgoederen ter voldoening van de erfbelasting type decreet prom. 10/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023041204 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen tot gedeeltelijke uitvoering van verordening 2020/1055 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 houdende wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1071/2009, (EG) nr. 1072/2009 en (EU) nr. 1024/2012 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de wegvervoersector (1) type decreet prom. 10/03/2023 pub. 14/04/2023 numac 2023030839 bron vlaamse overheid Decreet over de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2023 pub. 21/03/2023 numac 2023201493 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020 tot aanwijzing van de leden en aanwijzing van de voorzitter en ondervoorzitter van het Beheerscomité van de "Caisse publique wallonne d'allocations familiales"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023041416 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels voor de toekenning van werkingssubsidies aan Vlaams-Brusselse partnerorganisaties in het kader van het Brusselbeleid ter uitvoering van het Programmadecreet van 16 december 2022 bij de begroting 2023 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2023 pub. 27/04/2023 numac 2023041851 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de academies voor deeltijds kunstonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2023 pub. 10/05/2023 numac 2023042070 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij een tegemoetkoming wordt verleend aan de openbare huisvestingsmaatschappijen en aan de rechtspersonen met het oog op de verwerving van microwoningen type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2023 pub. 10/05/2023 numac 2023042071 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het Waalse Gewest een tegemoetkoming aan de rechtspersonen verleent voor de oprichting van woningen van openbaar nut type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2023 pub. 10/05/2023 numac 2023042069 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij een tegemoetkoming wordt verleend aan de rechtspersonen met het oog op de uitrusting van groepen van woningen of microwoningen type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2023 pub. 10/05/2023 numac 2023042072 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société wallonne du Logement" een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de oprichting van integratiewoningen type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2023 pub. 10/05/2023 numac 2023042074 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij een tegemoetkoming wordt verleend aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op de uitrusting van groepen van woningen of microwoningen type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2023 pub. 10/05/2023 numac 2023042075 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het Waalse Gewest een tegemoetkoming aan de rechtspersonen verleent voor de oprichting van integratiewoningen type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2023 pub. 10/05/2023 numac 2023042073 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société wallonne du Logement" een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de oprichting van transitwoningen type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2023 pub. 10/05/2023 numac 2023042076 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij door het Waalse Gewest een tegemoetkoming aan de rechtspersonen wordt verleend met het oog op de oprichting van transitwoningen type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2023 pub. 15/05/2023 numac 2023202571 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1991 tot oprichting van een sociale dienst voor de diensten van de Waalse Regering met het oog op de aansluiting van het personeel van FORMAFORM en van de Autonome Haven van Charleroi bij deze laatste type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2023 pub. 15/05/2023 numac 2023202570 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Diensten van de Waalse Gewestexecutieve, van de Kabinetten van de Ministers van de Waalse Gewestexecutieve en van sommige instellingen van openbaar nut onderworpen aan het gezag, de controle of het toezicht van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2023 pub. 17/05/2023 numac 2023202564 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de inschrijving van de gezinshelpers en de thuisoppassers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp erkend door het Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen) en het in overeenstemming brengen van het reglementair deel met Richtlijn 2005/36/EG type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2023 pub. 24/05/2023 numac 2023042315 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering betreffende de erkenning van producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties in de sector groenten en fruit en betreffende operationele programma's type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2023 pub. 09/06/2023 numac 2023203003 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Overheidsdienst betreffende de organisatie van een veiling van groene certificaten die getemporiseerd worden bij het "Agence wallonne de l'Air et du Climat" in het eerste kwartaal van 2023

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2023 pub. 28/07/2023 numac 2023041605 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de digitale vormgeving als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2023 pub. 13/06/2023 numac 2023202959 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering betreffende de toekenning van een huur- en energietoeslag aan bepaalde kandidaten voor de toewijzing van een woning van openbaar nut die wordt verhuurd door een openbare huisvestingsmaatschappij in toepassing van artikel 94, § 1, van het Waalse Wetboek van Duurzaam Wonen en tot wijziging van diverse bepalingen inzake energie en huisvesting

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2023 pub. 09/08/2023 numac 2023041424 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bacheloropleiding "Bachelor in het human resources management" als nieuwe opleiding van de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2023 pub. 09/08/2023 numac 2023041425 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding "Master in Smart Operations and Maintenance in Industry" als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven, gezamenlijk georganiseerd met de Universiteit Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2023 pub. 14/08/2023 numac 2023041849 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting en samenstelling van het monitoringcomité ter implementatie van het Vlaams strategisch GLB-plan voor de periode 2023-2027

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2023 pub. 24/08/2023 numac 2023044650 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de procedure voor de machtiging van experimentaties en pilootprojecten waarbij op de binnenwateren innoverende systemen worden gebruikt als bepaald in artikel 17undecies van de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2023 pub. 08/09/2023 numac 2023030830 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een waarborg aan BAM NV voor bepaalde verbintenissen en aansprakelijkheden inzake de werken voor de realisatie van de nieuwe Scheldeoeververbindingen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2023 pub. 20/02/2024 numac 2024001208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een programmatische aanpak stikstof Erratum

bericht

type bericht prom. 10/03/2023 pub. 20/03/2023 numac 2023040911 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten - Uitvoering van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 10/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023030745 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano

document

type document prom. 10/03/2023 pub. 04/04/2023 numac 2023041372 bron vlaamse overheid Vaststelling van een programmatische aanpak stikstof
^