Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 oktober 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/05/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot afschaffing van het nationaal raadgevend comité van de hulpverleningszones van de civiele veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 27/04/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016000670 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen, en houdende diverse andere bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016040310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2016 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand oktober 2016, 103.34 punten bedraagt, tegeno De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016000672 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de uitreiking van een kasticket door middel van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 31/10/2016 numac 2016000677 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016007421 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 1393 van 8 augustus 2016 : Wordt luitenant-kolonel van het vliegwezen **** ****. ****, op 1 september 2016 ontslagen uit het ambt van **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016007424 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 1395 van 8 augustus 2016, wordt kandidaat-reserveofficier ****. ****, op 1 mei 2016 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader. type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016007432 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1986 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers tussenkomt in de kosten der geneeskundige verzorging der oorlogsinvaliden en gelijkgestelden, van de oorlogswezen en krijgsgevangenen die een gevangenschap van zes tot twaalf maanden ondergaan hebben type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016009531 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 januari 2016 dat in werking treedt op 1 november 2016, wordt een einde gemaakt aan de functie de heer Daniel Bogaert, adviseur. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te doen gelde type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016009539 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 september 2016 dat in werking treedt op 1 oktober 2016, wordt een einde gemaakt aan de functie van Mevr. Françoise JOTTARD, adviseur. Het is haar vergund haar pensioenaanspraak te doen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016011421 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 28 september 2016, wordt de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Eeklo van 5 april 2016 waarbij een wegvergunning word(...) type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016011419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van winstdeling en de toekenning van restorno's voor verzekeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016205538 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2016, wordt met ingang van De heer DE GEZELLE Herwig, wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het ra(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/08/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016000654 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende overdracht van de bevoegdheid om over te gaan tot diverse voorbereidende handelingen inzake toezicht op de beraadslagingen van de hulpverleningszones type ministerieel besluit prom. 21/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016011436 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot beëindiging van de opdracht van de vereffenaars van de Kamers van Ambachten en Neringen type ministerieel besluit prom. 25/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016031730 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 25/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016031728 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 25/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016031729 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 25/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016031731 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van controleurs, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige overtredingen type ministerieel besluit prom. 21/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016204797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden type ministerieel besluit prom. 21/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016204796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de autobussen en autocars type ministerieel besluit prom. 21/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016204798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor het bouwbedrijf

arrest

type arrest prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016022413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

decreet

type decreet prom. 20/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016205448 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verschillende maatregelen inzake verkeersveiligheid en waterwegen type decreet prom. 20/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016205449 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een « Fonds wallon Kyoto » en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto (1) type decreet prom. 20/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016205447 bron waalse overheidsdienst Decreet tot beperking van de pachtprijzen type decreet prom. 20/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016205450 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 oktober 2015 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de opneming van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016031677 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016031718 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2013 tot aanwijziging van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot bestuurdocumenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016031702 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 september 2016 worden beschermd als landschap en als monument bepaalde delen van de begraafplaats van Elsene, gelegen Boondaalse Steenweg 478 en Kroonlaan 5 Als landschap : - het oudste gedeelte van de begraafplaats opgenomen in de perimeter afgebakend (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016036497 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de langdurige overvloedige regenval en overstromingen die hebben plaatsgevonden van 27 mei tot 26 juni 2016 op het grondgebied van alle Vlaamse provincies en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016036496 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere uitwerking van de regelgeving inzake kapitaalschadecompensatie en gebruikerscompensatie type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016036514 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van 20 mei 2016 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 5 juni 2015 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016036513 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de windhoos en rukwinden met lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 29 en 30 augustus 2015 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016011434 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 12566-1:2016 Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 1: Prefabricated s(...) type overeenkomst prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016205441 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Administratieve schikking betreffende de toepassing van de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het koninkrijk België en de Republiek Argentië Bij toepassing van artikel 19 van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tus TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 1. Voor de toepassing van deze schikk(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016205512 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 26 september 2016 in zake Gisela Slachmuylders, Jozef Slachmuylders en Carina Slachmuylders tegen de stad Mechelen en het Vlaamse Gewest, waarvan de ex « Schendt art. 35 van het Coördinatiedecreet R.O. van 22 oktober 1996 de beginselen inzake bescherm(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016205442 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0425.035.291 MULTISYS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 11/10/(...) type lijst prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016205443 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0413.706.681 ADMINISTRATION CONSTRUCTIONS ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES Ond. Nr. 043(...) type lijst prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016205492 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond. Nr. 0206.515.077 MAATSCHAPPIJ DER BRUGSE ZEEVAARTINRICHTING Op 07/03/2016 werd het onder(...) type lijst prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016205549 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geneesheer experts (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG16268) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, zonder rangschikking(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

verslag

type verslag prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016022436 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering De Ombudsdienst Pensioenen gaat over tot het aanwerven van een ombudsmedewerker van de Franse taalrol, gespecialiseerd in pensioenen van de openbare sector Situering De Ombudsdienst Pensioenen onderzoekt klachten over de wettelijke pens(...) Jaarlijks legt de Ombudsdienst Pensioenen een Jaarverslag over zijn activiteiten voor aan onder mee(...)

document

type document prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016205544 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Dienst FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Dienstnota gericht aan statutaire ambtenaren van niveau B en niveau C Vergelijkende selectie voor bevordering naar niveau A voor volgende Nederlandstalige functie : ? Supervisor(...) De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt u mee dat het aan het Selectiebureau van de F(...) type document prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016205548 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Human Ressources en support (niveau A3) voor de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (ANB16030) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die een (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : . diplo(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016205546 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid De Minister van Pensioenen en De Minister van Sociale Zaken. - Mededeling. - De Federale Adviesraad voor ouderen Inleiding De leden van de Federale Adviesraad voor ouderen werden bij koninklijk besluit van 13 november 2012, gepubliceerd in he Bijgevolg dienen de mandaten van de Federale Adviesraad voor ouderen te worden vernieuwd. Een ee(...)

document

type document prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016205552 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs-analisten A2 De vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs analisten A2 (niveau A2) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG16166) werd afgesloten (...) Er is 1 geslaagde.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016003371 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 september 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2016, wordt de heer Olivier J.M.G. LABIE, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016003372 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 september 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2016, wordt de heer Alain DEWEWEIRE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016007442 bron ministerie van landsverdediging Aanvullende werving. - **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2017 1. In 2017 wordt een **** van kandidaat-beroepsofficieren voor de aanvullende werving georganiseerd voor de Medische Dienst. 2. **** **** hieraan te kunnen deelnemen, moeten de sollicitanten artsen en tandartsen in het bezit zijn van (...) type aanwerving prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016007440 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** van kandidaat-officieren beperkte duur niveau **** in 2017 1. In 2017 wordt een **** georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren, die houder zijn van een diploma van **** 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 03 oktober 2016 en gebeurt bij voorkeur ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016205533 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** **** **** (niveau ****1) voor de **** ****, Arbeid en Sociaal **** (****16092(...) Er zijn 2 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016000692 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-kapiteins 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-kapiteins (hoger kader - beroeps en vrijwilligers), (...) - Op 5 december 2016, in de provincie Antwerpen, VESTA - Oostmalsesteenweg 75- 2520 Ranst (proeven (...) type document prom. -- pub. 31/10/2016 numac 2016000693 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) - Op 25 november 2016, in de provincie Antwerpen, Campus Vesta - Oostmalsesteenweg 75, 2520 Ranst ((...)
^