Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 november 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011009771 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 14 november 2011, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011000756 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 18 november 2011, wordt het mandaat van de heer Lemmens, Dirk, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Schoten met ingang van 26 februari 201 type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011011415 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW « Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid », ten laste van de begroting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid voor het begrotingsjaar 2011 type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011015123 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 13 november 2011 wordt de heer Frank RECKER geaccrediteerd als Ambassadeur van België in Bosnië en Herzegovina, met standplaats te Wenen. Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akt Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben (...) type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024322 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor een opdracht van vertegenwoordiging van de verbruikersorganisaties in de adviesorganen die thema's behandelen welke onder de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vallen, ongeacht de betrokken machtsniveaus type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024323 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor het aanmaken van sensibilisatieacties rond de « Voedingswaardeprofilering » type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024328 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 14/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011205431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011205505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de overdracht van personeelsleden van de Pool van de zeelieden ter koopvaardij naar de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011000719 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot delegatie betreffende aanvragen tot afwijking van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024330 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor vrijstelling van de opleiding van de 100 aangestelden bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot detachering naar de FOD Binnenlandse Zaken van de beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van adjunct medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024332 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024329 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor vrijstelling van de opleiding van de 100 aangestelden bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot detachering of terbeschikkingstelling naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type ministerieel besluit prom. 22/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011031571 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor het in de handel brengen van zaaizaadmengsels van groenvoedergewassen die bestemd zijn voor gebruik bij het behoud van de natuurlijke omgeving type ministerieel besluit prom. 22/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011031572 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlagen I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich tenminste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011205929 bron waalse overheidsdienst Exploitatie van luchthavens Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2011, dat in werking treedt op 19 oktober 2011, wordt de maatschappij Menzies Aviation voor tien jaar erkend om de volgende diensten bedoeld in bijlage I bij het besluit van de 1. administratieve grondafhandeling en supervisie; 2. bijstand aan passagiers; 3. bagageafhan(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011205995 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 23 november 2011 is het verzoek tot associatie van de Mevr. De Herdt, J., notaris ter standplaats Hove, en van Mevr. Maes, K., kandidaat-notaris, om de associatie « De Herdt & Mae Mevr. Maes, K., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Hove.

arrest

type arrest prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011204592 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 139/2011 van 27 juli 2011 Rolnummer 5021 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 28, § 2, en 34, § 1, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, gesteld door de Correc Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt, rechter J.-P. Snappe, waarnemend(...) type arrest prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011204627 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 134/2011 van 27 juli 2011 Rolnummer 4961 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 479 van het Wetboek van strafvordering, gesteld door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Berge Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit rechter J.-P. Snappe, waarnemend voorzitter, voorzitter(...) type arrest prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011204628 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 136/2011 van 27 juli 2011 Rolnummer 4994 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 127, 128 en 148, § 3, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gesteld door het Hof van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt, rechter J.-P. Snappe, waarnemend(...) type arrest prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011204652 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 142/2011 van 27 juli 2011 Rolnummer 5031 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 72bis van de faillissementswet van 8 augustus 1997, ingevoegd bij artikel 5 van de wet van 20 juli 2005, gesteld door de Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit rechter J.-P. Snappe, waarnemend voorzitter, voorzitter(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011031561 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening omwille van openbaar nut van 40 percelen of gedeelten van percelen gelegen Moensbergstraat te Ukkel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2009 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011011418 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 31 Wastafels - Aansluitmaten (2e uitgave) NBN EN 33 WC potten en closetcombinaties (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011018422 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV B&S PROMOTIONS en de NV VEKABO, die beiden woonp Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 juli 2011. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011018423 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Daniël WILLEKENS en Ilse LOURDAUX, en Alfons POETS en Alic Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2011. Deze zaken zijn i(...) type bericht prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011018421 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Vrije Universiteit Brussel, de Katholieke Universiteit Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011018420 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De BVBA DEPRYVON en Mevr. Agnès RAYON hebben de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van de p(...) type bericht prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011205993 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Directie-generaal Zelfstandigen. - Bericht aan de representatieve organisaties van zelfstandigen. - Benoemingen van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken Krachtens de artikelen 202 en 216 Om tot hernieuwing van de benoemingen of tot nieuwe benoemingen over te gaan, worden de representat(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011031551 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur openbaar gebouw, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 13 juli 2011, wordt BARBIGANT, Maxime, gedomicilieerd Baron Albert d'Huartlaan 118, te 1950 Kraainem, erkend als Certificat De erkenning draagt het nummer CPUPP-1031878 type erkenning prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011031550 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheden, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 27 juni 2011, wordt CHRISTIJN DE RIBAUCOURT, Guillaume, gedomicilieerd steenweg op Zaventem 50, te 1950 Kraainem, erkend als De erkenning draagt het nummer CREPP-1028441. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van h(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011003386 bron nationale bank van belgie Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld volgens de schema's bepaald in het koninklijk besluit van 19 dec In toepassing van artikel 34, tweede lid van het in de hoofding vermelde koninklijk besluit van 19 (...) type lijst prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011003385 bron nationale bank van belgie Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld volgens de schema's bepaald in het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennoots In toepassing van artikel 182, § 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 (...)

document

type document prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011205953 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige secretariaatassistenten (niveau C) voor de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (AFG11131) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. E(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? getuig(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2011 wordt de heer Zushi Gaka benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1 augustus type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011022407 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering. - Erkenningsraad voor opticiens, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 november 2011, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, wordt de heer LOMBAERTS, Benoît, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011205973 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van stagedoende technisch deskundigen Bij koninklijk besluit van 14 november 201(...) Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 worden Mevrn. VINCK, Viviane, STOOP, Marie-Christin(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011205994 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** deskundige ****-**** **** vergelijkende selectie van **** deskundige ****-**** (niveau ****) voor de **** ****, Veiligheid van de Voedselketen en **** (AF(...) Er zijn 3 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 29/11/2011 numac 2011022408 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van leden B - de heer HELDERWEIRT, Patrick, in de hoedanigheid van werkend lid en de heren MICHIELS, Jean-Paul,(...) type document prom. 13/10/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011031562 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg nr. 16, te Brussel . - Goedkeuring
^