Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 juli 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/07/2002 numac 2002009620 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 14 juni 2002, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (...) Bij koninklijk besluit van 20 juni 2002, is machtiging verleend aan de heer ****-****, ****(...) type wet prom. -- pub. 30/07/2002 numac 2002009660 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002, is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, (...) Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002, is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002000580 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de leden van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 12/07/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002003358 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende aanwijzing van een Hoge Vertegenwoordiger inzake vraagstukken aangaande macro-economische en financiële stabiliteit type koninklijk besluit prom. 20/06/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002014194 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2001 tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen type koninklijk besluit prom. 16/07/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002022614 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 16/07/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002022612 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 16/07/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002022613 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 15/07/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002022611 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 16/07/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002022615 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002022624 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/07/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002022628 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/07/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002003357 bron ministerie van financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën inzake de gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Minister van Financiën behoren type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/07/2002 numac 2002022355 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 22 april 2002, wordt Dokter Willems, Jacqueline, van Luik, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als specialist, benoemd type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/07/2002 numac 2002022413 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de inwendige geneeskunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 8 mei 2002, wordt Dokter Dhondt, Annemie, van Gent, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als geneesh type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/07/2002 numac 2002022422 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Commissie voor sociaal hulpbetoon aan de gehandicapten Ontslag en aanwijzing van een secretaris Bij ministerieel besluit van 22 mei 2002, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag verleend uit haar ambt van secr Bij hetzelfde besluit wordt de heer Merveillie, E. aangewezen als secretaris van voormelde afdeling(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/07/2002 numac 2002022538 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de arbeidsgeneeskunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 26 juni 2002, wordt Dokter De Schryver Antoon van De Pinte, houder van de academische graad van arts, of van een tite type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/07/2002 numac 2002022550 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raadgevend Comité voor de pensioensector Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 1 juli 2002, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van het Raadge Bij hetzelfde besluit, wordt, op voordracht van de « Conseil consultatif du troisième âge », benoem(...)

decreet

type decreet prom. 18/02/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002033034 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Duitstalige Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap/het Vlaamse Gewest betreffende de bevordering van de algemene samenwerking type decreet prom. 18/02/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002033037 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Europees Handvest van de lokale autonomie, opgemaakt te Straatsburg op 15 oktober 1985 type decreet prom. 18/02/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002033038 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Protocol nr. 12 bij het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden gedaan te Rome op 4 november 2000 type decreet prom. 18/02/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002033039 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Comité van het Rode Kruis, opgemaakt te Brussel op 19 april 1999 type decreet prom. 15/04/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002033054 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord inzake cultuur tussen de Regering van de Franse Republiek en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van België, gedaan te Eupen op 5 december 2000 type decreet prom. 15/04/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002033055 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het in Brussel op 22 september 1998 gedane protocol tot aanvulling van de Beneluxovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten met gemeenschappelijke memorie van toelichting ondertekend te Brussel op 12 september 1986 type decreet prom. 06/05/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002033059 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Europese Overeenkomst inzake de coproductie op het gebied van de film en met de Bijlagen I en II, opgemaakt te Straatsburg op 2 oktober 1992

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2001 pub. 30/07/2002 numac 2002029058 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een datum, zoals bepaald in artikel 47 van het decreet over de audiovisuele sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002029156 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 14 september 1989 tot vaststelling van de wijze waarop de examens worden afgenomen, van de organisatie en de werking van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/02/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002029161 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verdeling, voor het jaar 2001, over sommige persorganen, van een gedeelte van de inkomsten uit de commerciële reclame uitgezonden door de RTBF en RTL-TVI type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/02/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002029162 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling, voor het jaar 2001, van de verdeling van de inkomsten uit de commerciële reclame ten voordele van de geschreven pers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002029197 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan het "Secrétariat général de l'Enseignement catholique " om de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie te waarborgen in het onderwijs voor sociale promotie - jaar 2002 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002029198 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de « Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants » om de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie te waarborgen in het onderwijs voor sociale promotie - jaar 2002 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de « Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné » om de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie te waarborgen in het onderwijs voor sociale promotie- jaar 2002 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002029267 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 26 april 1993 van de Executieve van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de minvermogendheid van de kandidaten voor een studietoelage en van de criteria voor de bepaling van de bedragen van de studietoelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de Raad van de Inrichtende Machten van het officieel gesubsidieerd neutraal onderwijs voor de organisatie van de vorming tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van het onderwijs voor sociale promotie (Begroting 2002 - OA 56 - BA 43.08 - AP 54) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002029178 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan het « Secrétariat général de l'Enseignement catholique » (Algemeen Secretariaat van het Katholiek Onderwijs) voor de organisatie van de vorming tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van het onderwijs voor sociale promotie (Begroting 2002 - OA 56 - BA 44.08 - AP 55) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002029179 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de « Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants » (Federatie van de onafhankelijke gesubsidieerde vrije inrichtingen) voor de organisatie van de vorming tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van het onderwijs voor sociale promotie (Begroting 2002 - OA 56 - BA 44.08 - AP 55) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/03/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 28 december 1992 houdende de organisatie en de werking van de Commissie voor de homologatie van de getuigschriften en diploma's van permanente vorming voor de Middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad voor het Basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002029292 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende, voor het jaar 2000, toekenning aan de S.A. Editions JDM van een niet-recurrente buitengewone tegemoetkoming gedeeltelijk opgeleverd door de inkomsten voortvloeiend uit de commerciële reclame op de « RTBF »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002035902 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de vorm van de kapvergunning voor houtkavels in openbare bossen en de wijze waarop die wordt afgeleverd

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 30/07/2002 numac 2002022627 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/07/2002 numac 2002021306 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij twee verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 20 juni 2002 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 2 b. Bij twee verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 27 juni 2002 ter post aangetek(...)

protocol

type protocol prom. 31/05/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002011294 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Protocol houdende wijziging van het Uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen type protocol prom. 31/05/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002011295 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Protocol houdende wijziging van het Uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet op de merken

document

type document prom. -- pub. 30/07/2002 numac 2002012858 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Brussel Op 27 juni 2002 werd de heer Carlier, Robert, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidshof te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat u type document prom. -- pub. 30/07/2002 numac 2002012857 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Charleroi Op 21 juni 2002 werd de heer Van Hende, Daniel, rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervange

erratum

type erratum prom. -- pub. 30/07/2002 numac 2002022441 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige controle. - Hernieuwingen . - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 153 van 8 mei 2002, editie 2, pagina 19327 : Op de eerste (...) type erratum prom. 19/06/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de regels voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2002 betreffende de toekenning van premies voor de verfraaiing van de gevels. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2002 numac 2002016151 bron ministerie van middenstand en landbouw Raad van de Orde van Architecten van de Provincie Oost-Vlaanderen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juni 2002 wordt : - aan de heer J.-F. Castille, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn functie van plaatsverva Bij ditzelfde besluit wordt : - de heer G. De Coninck, rechter in de rechtbank van eerste aanleg(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2002 numac 2002016153 bron ministerie van middenstand en landbouw Franstalige Kamer van beroep van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en Fiscalisten. - Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 18 juni 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2002, wordt Mevr. L.-M. Henrion, rec type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2002 numac 2002022448 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Franstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Benoeming Bij koninklijk besluit wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Franstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Di(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2002 numac 2002022483 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Franstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde commissie, Mevr. Mathieu, E., in de hoedanigheid (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/07/2002 numac 2002012853 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer Michel Van Caenegem De betrokken or De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)
^