Etaamb.openjustice.be
Protocol van 31 mei 2002
gepubliceerd op 30 juli 2002

Protocol houdende wijziging van het Uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2002011294
pub.
30/07/2002
prom.
31/05/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MEI 2002. - Protocol houdende wijziging van het Uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen


De Regering van het Koninkrijk België, De Regering van het Groothertogdom Luxemburg, De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, Verlangende het bij protocol van 31 mei 1989 vastgestelde en bij protocol van 13 april 1999 laatstelijk gewijzigde Uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen te wijzigen;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen;

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van het Benelux-bureau voor tekeningen of modellen, Zijn de volgende bepalingen overeengekomen :

Artikel 1.Het Uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen wordt gewijzigd als volgt : 1. Artikel 4, vierde lid, komt te luiden als volgt : « 4.In het geval, bedoeld in het tweede lid, geldt als dagtekening van het depot de datum van ontvangst van de stukken, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a , b en c , en van het reproductiemiddel bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a , behoudens betaling van de rechten bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d , voor wat betreft de rechten voor het depot, binnen een termijn van een maand nadat aan voornoemde vereisten is voldaan. » 2. Artikel 6, eerste lid, komt te luiden als volgt : « 1.De deposant, die opschorting van de publicatie van de inschrijving wenst, dient hiertoe bij het depot een verzoek in te dienen onder opgave van de termijn, waarvoor opschorting van de publicatie gevraagd wordt. De betaling van het hiervoor verschuldigde recht, als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder c , dient binnen een termijn van één maand na dit verzoek te zijn voldaan. » 3. Artikel 21, derde lid, komt te luiden als volgt : « 3.In geval van verstoring van de normale postbedeling in een van de Beneluxlanden gedurende minstens één van de vijf werkdagen, voorafgaand aan het einde van de termijn bedoeld in de artikelen 4, tweede en vierde lid, 5, vierde lid, 6, eerste lid, en 17, eerste lid, zullen stukken, binnengekomen bij de terzake bevoegde instantie na afloop van de in voornoemde artikelen bepaalde termijnen, in behandeling genomen worden alsof ze tijdig waren ingediend bij deze instantie, mits redelijkerwijs kan aangenomen worden dat de verstoring van de normale postbedeling de oorzaak is van het na afloop van genoemde termijnen binnenkomen van die stukken. » 4. Artikel 22, derde lid, komt te luiden als volgt : « 3.De documenten betreffende de voorrang, bedoeld in artikel 4, onder D , derde lid, van het verdrag van Parijs worden door het Benelux-Bureau of, in voorkomend geval, door de nationale diensten aan belanghebbenden verschaft tegen betaling van de in artikel 26, vierde lid, onder d , vastgestelde vergoeding. Een dergelijk document kan slechts worden afgegeven, nadat conform het bepaalde in artikel 4, vierde lid, de dagtekening van het depot is vastgesteld. » 5. Artikel 26 komt te luiden als volgt : « Artikel 26 1.De rechten voor de verschillende hierna vermelde handelingen betreffende Beneluxdepots worden als volgt vastgesteld : a . het depot van een enkele tekening of model (enkelvoudig depot) : 1. een recht voor het depot van euro 79,-;2. een recht voor de publicatie van de tekening of het model van euro 8,- per standaardruimte vast te stellen bij toepassingsreglement.Een standaardruimte mag niet meer dan twee afbeeldingen bevatten van dezelfde tekening of hetzelfde model; 3. een recht voor de publicatie van de beschrijving van de kenmerkende eigenschappen van het nieuwe uiterlijk van euro 40,-; b . het depot van verschillende tekeningen of modellen (meervoudig depot) : 1. een recht voor het depot van euro 79,- voor de eerste tekening of het eerste model;2. een recht voor het depot van euro 39,- per tekening of model voor de (het) tweede tot en met tiende tekening of model;3. een recht voor het depot van euro 20,- per tekening of model voor de (het) elfde tot en met twintigste tekening of model;4. een recht voor het depot van euro 16,- per tekening of model voor de volgende tekeningen of modellen;5. een recht voor de publicatie van de tekening of het model van euro 8,- per standaardruimte vast te stellen bij toepassingsreglement.Een standaardruimte mag niet meer dan twee afbeeldingen bevatten hetzij van dezelfde tekening of hetzelfde model, hetzij van verschillende tekeningen of modellen uit hetzelfde depot; 6. een recht voor de publicatie van de beschrijving van de kenmerkende eigenschappen van het nieuwe uiterlijk van euro 40,- per tekening of model; c . het recht voor de opschorting van de publicatie van de inschrijving : euro 39, -; d . het recht voor de vernieuwing van de inschrijving van een enkelvoudig depot : euro 95,-; e . het recht voor de vernieuwing van de inschrijving van een meervoudig depot : 1. een bedrag van euro 95,- voor de eerste tekening of het eerste model;2. een bedrag van euro 48,- per tekening of model voor de (het) tweede tot en met tiende tekening of model;3. een bedrag van euro 24,- per tekening of model voor de (het) elfde tot en met twintigste tekening of model;4. een bedrag van euro 20,- per tekening of model voor de volgende tekeningen of modellen; f . het recht voor de inschrijving van de in artikel 5, tweede lid, bedoelde bijzondere verklaring betreffende het recht van voorrang : euro 12,- per tekening of model, met dien verstande, dat indien de verklaring betrekking heeft op verscheidene tekeningen of modellen, die tezamen zijn gebracht in een meervoudig depot, het voornoemde recht slechts eenmaal verschuldigd is; g . het recht voor de inschrijving van de overdracht of overgang van een of van verscheidene tekeningen of modellen : euro 24,- per depot; indien om inschrijving wordt verzocht voor verscheidene depots die aan dezelfde persoon zijn overgedragen of op dezelfde persoon zijn overgegaan : euro 12,- voor elk volgend depot; h . het recht voor de inschrijving van een licentie met betrekking tot een of tot verscheidene tekeningen of modellen : euro 24,- per depot; indien de inschrijving wordt verzocht voor verscheidene depots en de licentie aan dezelfde persoon is verleend : euro 12,- voor elk volgend depot; i . het recht voor de inschrijving van een wijziging van gemachtigde, waaronder begrepen zijn aanwijzing na inschrijving van het depot, van een naams- of adreswijziging van de houder, de licentiehouder of van een verandering van het correspondentie-adres : euro 9,- per depot; indien de inschrijving wordt verzocht voor verscheidene depots : euro 5,- voor elk volgend depot; j . het recht voor de inschrijving van een naams- of adreswijziging van de gemachtigde : euro 9,- tot 100 tekeningen of modellen; indien de wijziging betrekking heeft op meer dan 100 tekeningen of modellen een suppletie van euro 9,- per groep van 100 tekeningen of modellen of gedeelte daarvan; k . het recht voor het neerleggen van een algemene volmacht : euro 29,-. 2. De rechten voor de verschillende hierna vermelde handelingen betreffende internationale depots worden als volgt vastgesteld : het recht voor de inschrijving van een licentie met betrekking tot een of tot verscheidene tekeningen of modellen : euro 24,- per depot; indien de inschrijving wordt verzocht voor verscheidene depots en de licentie aan dezelfde persoon is verleend : euro 12,- voor elk volgend depot. 3. Voor de hierna vermelde handelingen dient een recht te worden betaald, waarvan het bedrag als volgt wordt vastgesteld : a .de inschrijving van de bijzondere verklaring betreffende instandhouding van een auteursrecht, bedoeld in artikel 18 : euro 12,-; b . de inschrijving van een vordering tot opeising als bedoeld in artikel 19 : euro 12,-. 4. Voor de hierna vermelde handelingen dient een vergoeding te worden betaald, waarvan het bedrag als volgt wordt vastgesteld : a .de inlichtingen bedoeld in artikel 22, eerste lid : euro 17,-, welk bedrag wordt vermeerderd met euro 30,- voor ieder uur, dat het bijeenzoeken en het op schrift stellen van de gevraagde gegevens de duur van één uur te boven gaat; b . de afschriften van een inschrijving : euro 4,- per inschrijving en voor alle overige afschriften euro 2,- per bladzijde; c . gewaarmerkte afschriften van een inschrijving : euro 18,- per inschrijving en voor alle overige gewaarmerkte afschriften euro 5,- per bladzijde; d . de bewijzen van voorrang bedoeld in artikel 22, tweede lid : euro 12,-; e . herstel na de inschrijving op verzoek van de houder van het depot van aan hemzelf te wijten schrijffouten : euro 9,- per depot; indien het herstel verscheidene depots betreft : euro 5,- voor elk volgend depot. 5. Het extra-recht, verschuldigd ingevolge artikel 12, tweede lid, van de eenvormige wet, bedraagt euro 12,-.6. De Raad van Bestuur stelt de hoogte vast van de vergoedingen voor handelingen die niet voorzien zijn in dit Uitvoeringsreglement.» 6. Artikel 27, eerste lid, komt te luiden als volgt : « 1.Betaling van rechten of vergoedingen, verschuldigd ingevolge artikel 26, voor bij het Benelux-Bureau of bij de nationale diensten verrichte handelingen, kan op één van de hierna volgende manieren plaatsvinden : a . door overschrijving of storting op de postgirorekening of de bankrekening van het Benelux-Bureau in het land waar deze handelingen worden verricht; b . door middel van een schriftelijk verzoek tot afschrijving van een door belanghebbende of zijn gemachtigde bij het Benelux-Bureau geopende lopende rekening. In dit geval ontvangt de rekeninghouder tenminste ieder kwartaal een samenvattende lijst van de betalingen en een mededeling betreffende het saldo van zijn rekening; c . door overhandiging van een cheque ten gunste van het Benelux-Bureau. 7. Artikel 27, vierde lid, komt te luiden als volgt : « 4.Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4 en 6, moeten de betalingen bedoeld in het eerste lid, elke handeling voorafgaan. Het bewijs van betaling dient bij elke handeling verricht bij het Benelux-Bureau of bij een nationale dienst, overgelegd te worden. Als bewijs van betaling wordt beschouwd : a . het document, uitgaande van een postdienst, de girodienst of van de bank, of een afschrift daarvan, waaruit blijkt dat de overschrijving of storting daadwerkelijk heeft plaatsgevonden; b . het schriftelijk verzoek tot afschrijving van het bedrag van de lopende rekening bij het Benelux-Bureau, indien het tegoed van die rekening voldoende is; c . de cheque mits deze gedekt is. 8. Artikel 28 komt te luiden : « Artikel 28 De prijs van het Benelux-Tekeningen- of Modellenblad bedraagt per losse aflevering euro 8,-. Voor een jaarabonnement is euro 79,- verschuldigd.

Deze prijzen worden verhoogd met euro 8,- per losse aflevering en met euro 8,- voor abonnementen buiten het Beneluxgebied. »

Art. 2.Ter uitvoering van artikel 1, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof worden de bepalingen van dit Protocol als gemeenschappelijke rechtsregels aangewezen voor de toepassing van de hoofdstukken III en IV van genoemd verdrag.

Art. 3.Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgende op de ondertekening ervan.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit protocol hebben ondertekend.

Gedaan te Brussel, op 31 mei 2002, in drievoud, in de Nederlandse en in de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk België : L. MICHEL Voor de Regering van het Groothertogdom Luxemburg : L. POLFER Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden : A.F. van DONGEN

^