Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 juli 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2002 numac 2002000583 bron ministerie van binnenlandse zaken Lokale Politie Bij koninklijk besluit van 12 juli 2002 wordt de lokale politie van de politiezone van Voeren ingesteld op datum van 1 januari 2002. type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002002193 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2002 numac 2002009723 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 juli 2002 is benoemd tot adjunct-griffier bij de bestendige krijgsraad, de heer Smets, D., opsteller bij deze krijgsraad. Bij koninklijk besluit van 11 juli 2002 is benoemd tot griffier bij Bij koninklijke besluiten van 11 juli 2002 zijn benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket v(...) type koninklijk besluit prom. 29/01/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002012204 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, tot wijziging van artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1993 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij vervroegd brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002012318 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij vervroegd brugpensioen type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002012459 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de bevordering van de tewerkstelling, de vorming en de arbeidsomstandigheden 1999/2000 type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002012652 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de instelling van een stelsel van aanvullende vergoeding van werknemers vanaf 55 jaar in geval van vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (1) type koninklijk besluit prom. 14/06/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002012762 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen in uitvoering van de wet van 10 juni 1993 tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 9 december 1992 type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002012810 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1974 betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers in de steenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002012814 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002021305 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juli 1997 tot vaststelling van de weddenschalen der bijzondere graden in de Diensten van de Eerste Minister en tot opheffing van het koninklijk besluit van 29 januari 1985 tot oprichting van afsluitingen betreffende de bevordering door verhoging in graad of door overgang naar het hogere niveau en de verandering van graad tussen of binnen de besturen die onder het gezag van de Eerste Minister zijn geplaatst type koninklijk besluit prom. 08/07/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002022583 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1997 houdende de benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002022597 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 februari 1990 betreffende sommige stoffen met beta-adrenergische werking type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002022625 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002003222 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de statuten van Nasdaq Europe N.V. type ministerieel besluit prom. 05/07/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002011285 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 2002 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, gewijzigd door de wet van 11 april 1999 type ministerieel besluit prom. 16/07/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002015110 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 8 maart 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 10/07/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002022581 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 10/07/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002022584 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 10/07/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002022586 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 10/07/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002022585 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 26/07/2002 numac 2002016166 bron ministerie van middenstand en landbouw Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 105.673 uitgesproken door de Raad van State op 19 april 2002 vernietigt het koninklijk besluit van 3 februari 1999 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Be(...)

decreet

type decreet prom. 08/05/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002035892 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2001 genomen ter uitvoering van artikel 5 van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de euro

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002035911 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de ontwikkelingsdoelen algemene en sociale vorming in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/06/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 522 DIMONA : Onmiddellijke aangifte tewerkstelling type omzendbrief prom. 13/07/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002002208 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 526 inzake de definitie van de personeelsenveloppes voor de Federale overheidsdiensten

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/07/2002 numac 2002011301 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 02/0044 - Electrabel Customer Solutions S.A. / Sedilec Op 16 juli 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een b Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de elektriciteitslevering a(...) type bericht prom. -- pub. 26/07/2002 numac 2002021292 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 juni 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 juni 2002, heeft Die zaak is ingeschreven onder nummer 2453 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutil(...) type bericht prom. -- pub. 26/07/2002 numac 2002021291 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 23 april 2002 in zake het openbaar ministerie tegen J. D'Halluin en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof « 1. Schendt artikel 56 van het Vlaams decreet van 19 december 1998 [houdende bepalingen tot begele(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/07/2002 numac 2002041707 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 28(...) Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 26/07/2002 numac 2002022629 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium . - Aanvraag tot vergunning en machtiging voor de aanleg en exploitatie van elektriciteitskabels in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België - (...) In toepassing van artikel 19 van voormeld koninklijk besluit wordt bekendgemaakt dat de tijdelijke (...)

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 26/07/2002 numac 2002003231 bron ministerie van financien Administratie van de Thesaurie Bekendmaking voorgeschreven door het artikel 8 van het ministerieel besluit van 14 september 1966 81 e aanvullende lijst van de personen, instellingen en vennootschappen die, op grond van artikel 1 van Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 26/07/2002 numac 2002014154 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « COLORES » genaamd Overeenkomstig artikel 14 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten « COLORES » genaamd, een openbare loterij - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 300), op 30 juni 2002 (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/07/2002 numac 2002009722 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - beambte bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen : 1; - opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 2; - beambte bij het De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 26/07/2002 numac 2002007185 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren in 2002 1. In 2002 wordt een bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren in het bezit van een universitair diploma georganiseerd voor de Medische Dienst. 2. **** ****) **** ****) De inschrijvingen worden afgesloten op 7 september 2002. ****) De voorwaarden tot deelneming ****(...)
^