Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 januari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/12/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001007315 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2002 type wet prom. -- pub. 04/01/2002 numac 2001010013 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 november 2001 is machtiging verleend aan : ****. **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; ***** om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****», te (...) type wet prom. -- pub. 04/01/2002 numac 2001010071 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 28 november 2001 is machtiging verleend aan de heer **** ****-****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; juffrouw **** **** ****(...) de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te *****...) type wet prom. -- pub. 04/01/2002 numac 2001010088 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 november 2001 is machtiging verleend aan de heer Bui, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 16 november 2001 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, ge(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001001032 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 juli 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet die ressorteren onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001013087 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de carensdag type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001013105 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden met nachtprestaties indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001013173 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999 tot vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitkeringsmodaliteiten van aanvullende voordelen ten laste van het Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/09/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001033085 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vastlegging van het model van legitimatiekaart voor de inspecteurs inzake arbeidskaart

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de secretaris van de academische Raad van de « Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001029522 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Kapper » gerangschikt in het niveau van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/06/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001029511 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 tot benoeming van de voorzitter en aanwijzing van de vertegenwoordigers van het Franse Gemeenschapsonderwijs en het niet-confessioneel gesubsidieerd onderwijs in het Overlegcomité van het niet-confessioneel secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/01/2002 numac 2001029521 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 augustus 2001, worden in artikel 6, 2° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juni 1998 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raden voor de H Dat besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001029524 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de bestuurder van de « Université de Liège » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001029535 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de samenstelling van de Hoge raad voor Gezondheidspromotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/10/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001029536 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 oktober 1999 houdende aanstelling van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 januari 1996 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/10/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001029541 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 1980 tot vaststelling van de benamingen van de rijksinrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2000 pub. 04/01/2002 numac 2001029540 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen gemiddelde brutokostprijs van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2001 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001029555 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van leden van de sociale raad van de « Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg - Schuman » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/10/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van leden van de Sociale Raad van de « Haute Ecole de Bruxelles » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/10/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001029557 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een nieuwe opleiding geopend door de "Haute Ecole de la Province de Liège - Rennequin Sualem" vanaf het academiejaar 2001-2002 erkend wordt en in aanmerking komt voor de subsidies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001029558 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 tot benoeming van de voorzitter en tot aanstelling van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeenschap en van het confessioneel gesubsidieerd onderwijs bij het Overlegcomité van het confessioneel secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/10/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001029556 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van machtiging aan de « Haute Ecole provinciale Université du Travail - Charleroi » voor het openen van een nieuwe opleiding vanaf het academiejaar 2001-2002 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/09/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001029559 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de samenwerkingsakkoorden tot organisatie van de interuniversitaire programma's van gespecialiseerde studies, grondige studies en doctoraten met proefschrift bedoeld in artikel 6, §§ 5 en 6, van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/10/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001029571 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van het Plaatselijk Centrum voor Gezondheidspromotie van Waals-Brabant voor de periode van 1 oktober 2001 tot 30 september 2003 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/10/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001029577 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van een financiële instelling in het kader van het decreet van 5 februari 1990 betreffende de schoolgebouwen van het niet-universitair onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001029574 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 houdende aanstelling van de plaatsvervangende voorzitters en de werkende en plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheid binnen de basisoverleg- en tussenoverlegcomités opgericht in het gebied van Sector XVII bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001029578 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van een financiële instelling in het kader van het decreet van 5 februari 1990 betreffende de schoolgebouwen van het niet-universitair onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/01/2002 numac 2001031483 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 juni 2001, wordt ingeschreven op de be(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/01/2002 numac 2001031484 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2001, wordt ingesteld de procedur(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/01/2002 numac 2001031497 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 juni 2001 wordt beschermd al monument,(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/01/2002 numac 2001031514 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 juli 2001, worden beschermd als monumen(...)

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 04/01/2002 numac 2001033087 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 30 oktober 2001 wordt de heer Norbert Heukemes, woonachtig Hütte 48, in 4700 Eupen in zijn ambt als commissaris van de Regering bij de Dienst voor arbeidsbemiddeling van d Het mandaat van de heer Norbert Heukemes als gedelegeerde van de Minister van Financiën bij de Dien(...) type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 04/01/2002 numac 2001033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 30 oktober 2001 wordt de heer Dimitri Strivay, woonachtig rue de la Bachée 43 in 1380 Lasne in zijn ambt als commissaris van de Regering bij de Dienst voor personen met ee Het mandaat van de heer Dimitri Strivay als gedelegeerde van de Minister van Financiën bij de Diens(...) type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 04/01/2002 numac 2001033099 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 14 november 2001 tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 november 1997 houdende benoeming van de leden van de opvolgingscomités waarin de overeenkomst van 10 j type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 25/10/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001033102 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1957 houdende algemene regeling van de studiën in het secundair technisch onderwijs type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 04/01/2002 numac 2001033089 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 30 oktober 2001 wordt de heer Norbert Heukemes, woonachtig Hütte 48 in 4700 Eupen in zijn ambt als commissaris van de Regering bij het Belgisch Radio- en Televisiecentrum Het mandaat van de heer Norbert Heukemes als gedelegeerde van de Minister van Financiën bij het Bel(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 04/01/2002 numac 2001031463 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief. - Verzekeringsdiensten

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/01/2002 numac 2001003649 bron ministerie van financien Administratie van de Thesaurie. - Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat het ministerieel besluit van 6 september 2001 tot goedkeuring van wijzigingen van de marktregels van Euronext Brussels (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 04/01/2002 numac 2001014252 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De administratieve zetel van de rijschool « Central », erkend onder het nummer 2119, is sedert 3 december 2001 gevestigd te 4700 Eupen, rue

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 04/01/2002 numac 2001010048 bron ministerie van justitie Adreswijziging gerechtelijke diensten Arbeidsrechtbank en arbeidsauditoraat te Kortrijk Vanaf 10 december 2001 zijn de diensten van de arbeidsrechtbank en het arbeidsauditoraat te Kortrijk overgebracht naar volgend adres : Gerechtsgebouw II, 2 e verdieping, Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk. Nieuwe telefoonnum(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 04/01/2002 numac 2001015140 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 5 december 2001 hebben H.E. Mevr. Marie Gosset, de heer Halim Benattallah, de heer Fode Maclean Dabor en de heer Audrius Navikas de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhan Begeleid door een detachement ruiterij, werden H.E. in de automobielen van het Hof naar het Paleis (...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 04/01/2002 numac 2001029570 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap « Académie royale de Médecine de Belgique » Samenstelling van het Bestuur voor 2002 Voorzitter : Primo, Georges, erehoogleraar van de « U.L.B. », Mignot Delstanchestraat 31, 1050 Brussel. Vast secretaris : de Scoville, Albert, emerit Eerste ondervoorzitter : van Ypersele de Strihou, Charles, erehoogleraar van de « U.C.L. », Luc(...)

document

type document prom. -- pub. 04/01/2002 numac 2001031464 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 24 oktober 2001 wordt de beslissing van 6 september 2001 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel de wijze van gunning en het bijzonder bestek BRUSSEL. - Bij besluit van 24 oktober 2001 wordt de beslissing van 24 september 2001 waarbij de(...) type document prom. -- pub. 04/01/2002 numac 2001031485 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 29 november 2001 wordt de beslissing van 25 oktober 2001 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht de begroting 2002 van het elektriciteitsbedrijf goedkeurt, goedgekeurd. BRUSSEL. - Bij besluit van 15 november 2001 wordt de gemeenteraadsbeslissing van de stad Brusse(...) type document prom. 27/09/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot benoeming van de leden van de begeleidingscommissie van het agentschap voor Europese vormingsprogramma's in de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 12/10/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001033097 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vervanging van de bijlage bij het besluit van de Regering van 26 maart 1997 tot organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap in afdelingen
^