Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 december 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014002072 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2003 tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder sectorcomité XVI, Waals Gewest, van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014004037 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014011613 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de inwerkingtreding van de wet van 4 april 2014 houdende de invoeging van boek XVI "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014011618 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 december 2014 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014011621 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 december 2014 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014011620 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 december 2014 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014011619 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 december 2014 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014011623 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van de voorwaarden en modaliteiten voor de inning en de verdeling van de jaarlijkse aanvullende vergoeding van uitvoerende kunstenaars bepaald in artikel XI.210, § 2, van het Wetboek van economisch recht door een beheersvennootschap type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014011638 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014011656 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 04/02/2015 numac 2014012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de fietsvergoeding type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2014014997 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit van tot vaststelling van het taalkader van de eerste en tweede trap van de hiërarchie van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014024417 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014024418 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie dat uitgebaat mag worden type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 09/01/2015 numac 2014024421 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een vierde verhoging van de dotatie voor 2014 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 09/01/2015 numac 2014024422 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een vijfde verhoging van de dotatie voor 2014 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014206794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 november 2015, 25 december 2016 en 1 januari 2017 (1) type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014206855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de toelevering van metaalbewerking voor machinebouw, o.a. landbouwmachines, gelegen op het grondgebied van Beernem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014207007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014207008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014207009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014206854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de toelevering van plaatbewerking en lasconstructies voor machinebouw, o.a. landbouwmachines, gelegen op het grondgebied van Beernem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014207028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014207079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014207264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen van renovatie van autostukken volgens het principe van de standaarduitwisseling, gelegen in Houdeng-Goegnies en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 04/02/2015 numac 2014207331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2012 betreffende de bevordering van initiatieven ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 04/02/2015 numac 2014207341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot vaststelling van de periodes en de minimumlonen in het stelsel van de aanvullende scholingsovereenkomsten voor de jaren 2013, 2014 en 2015 type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 04/02/2015 numac 2014207347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende het sociaal voordeel voor het dienstjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 04/02/2015 numac 2014207348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de eindejaarspremie in 2013 en 2014 type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 04/02/2015 numac 2014207353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 04/02/2015 numac 2014207365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de verlenging van sommige bepalingen type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 04/02/2015 numac 2014207372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 04/02/2015 numac 2014207377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2009 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 04/02/2015 numac 2014207381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende bedrijfstoeslag bij werkloosheid vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014207593 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanduiding van leden van het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 16/02/2015 numac 2015024060 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2014 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 14/01/2015 numac 2015200010 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014015489 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende toekenning van bevoegdheid op het gebied van legalisatie type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014022559 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036921 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten met betrekking tot de energieprestatieregelgeving type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035052 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035062 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een facultatieve subsidie in hoofde van de organiserende besturen van de consultatiebureaus voor het jonge kind die arts-bedienden tewerkstellen type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 09/02/2015 numac 2015200549 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 09/02/2015 numac 2015200550 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 11, 13 en 21 van de organisatieafdelingen 13, 14, 16 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011695 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW Manus BXL als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011696 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW "RECYCLART" als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011697 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de CVBA met een sociaal oogmerk "SOLUTION MOBILITE" als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011694 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW FIRE GYM als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011701 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW "LA CH!M'HIER - AID" als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011700 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de CVBA met een sociaal oogmerk "XL SERVICES" als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011698 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW MAISONS D'ACCUEIL L'ILOT - 'T EILANDJE als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011699 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW "LA MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE BRUXELLES-VILLE" als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011702 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW "LUTTONS CONTRE LA FRACTURE NUMERIQUE" als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011703 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW "MISSION LOCALE DE MOLENBEEK" als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011704 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de hernieuwing van de erkenning van de VZW "Mission Locale de Saint-Josse-ten-Noode" als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 28/04/2017 numac 2017011705 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW "MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE" als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief. - Minimale prestatievergoeding vrijwillige brandweer - interpretatie artikel 36 KB 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones
^