Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 oktober 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 19/10/2011 numac 2011002049 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011018372 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen die een wachtdienst ten huize verzekeren type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011018377 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2008 houdende benoeming van de leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011018379 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2008 houdende benoeming van de leden van het raadgevend comité type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011018380 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de gewone leden van de Farmacopeecommissie type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011018381 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2008 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011022376 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 17/11/2011 numac 2011024308 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2008 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 19/10/2011 numac 2011204357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 19/10/2011 numac 2011204619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen, gelegen in Ans, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 19/10/2011 numac 2011204620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de vervaardiging van stukken van slijtage voor landbouwmachines, gelegen in Jamioulx en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011205655 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 13, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 19/10/2011 numac 2011204681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het beheer van metaalafval bestemd voor de staalfabrieken, gelegen in Herstal, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011205657 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 23 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011205659 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 26, § 13, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011205660 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 21, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/10/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011027233 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 22 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 07/10/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011027234 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 23 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 07/10/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011205567 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een plaatsvervangend rechter bij het Benelux Gerechtshof 8

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011035875 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot klassering van een deel van de Ontlastingsbeek, onbevaarbare waterloop van tweede categorie, tot onbevaarbare waterloop van eerste categorie in Zaventem type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035891 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied decoratieve technieken type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035890 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied chemie type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 04/11/2011 numac 2011035893 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied juwelen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011035895 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied land- en tuinbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied grafische technieken type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied koeling en warmte type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 04/11/2011 numac 2011035896 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied lederbewerking type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011035897 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied muziekinstrumentenbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011035956 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011035974 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van een steunpunt voor kennisbeheer en netwerkvorming met betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan specifieke subdoelgroepen van personen met een handicap wat betreft de optimalisatie van de complementariteit met de consulentenwerking type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011036029 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001 betreffende de mandaten van directeur, algemeen directeur en coördinerend directeur in het niet-tertiair onderwijs, het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011205588 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanwijzing van de leden van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011205584 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011205833 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011205853 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2007 tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011205854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, wat betreft de overgang van een personeelslid van het volwassenenonderwijs of het deeltijds kunstonderwijs naar een hogeschool type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011205855 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode en van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma's in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011205978 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de werking en het beheer van het Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant en tot wijziging van diverse besluiten tot uitvoering van de Vlaamse Wooncode
^