Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst van 17 december 2001
gepubliceerd op 11 april 2002

Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022054
pub.
11/04/2002
prom.
17/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2001. - Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 34, eerste lid, 6° en 11°;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op de artikelen 9 en 9ter;

Na daarover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 17 december 2001, Besluit :

Artikel 1.Artikel 9 van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, zoals het tot nog toe is gewijzigd, wordt aangevuld als volgt : « § 10. In afwijking van de bepalingen van de §§ 2 tot 9 kan de kennisgeving van ziekenhuisverpleging, de betalingsverbintenis of de weigering tot betalingsverbintenis, de aanvraag om verlenging van ziekenhuisverpleging, het akkoord van de adviserend geneesheer voor een verlenging van ziekenhuisverpleging en de kennisgeving van einde ziekenhuisverpleging, tussen de partijen op elektronische wijze worden overgemaakt.

Deze gegevensoverdracht moet gebeuren volgens de modaliteiten die worden vastgesteld door het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut.

Deze gegevensoverdracht is enkel mogelijk indien de bepalingen van het protocol, gesloten op 19 april 2001 tussen de representatieve organisaties van de verpleeginrichtingen en de verzekeringsinstellingen, houdende de voorwaarden en modaliteiten volgens welke bewijskracht kan worden gegeven tot het bewijs van het tegendeel aan gegevens die worden opgeslagen of bewaard door middel van een elektronische, fotografische, optische of elke andere techniek of medegedeeld op een andere wijze dan op een papieren drager, evenals de voorwaarden en modaliteiten volgens welke deze gegevens worden weergegeven op papieren drager of op elke andere leesbare drager, en dit in toepassing van het koninklijk besluit van 27 april 1999 betreffende de bewijskracht van de door de zorgverleners en de verzekeringsinstellingen opgeslagen, verwerkte, opgeslagen of meegedeelde gegevens, worden toegepast. »

Art. 2.Artikel 9ter, § 1, 8°, laatste lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen door het volgende lid : « In afwijking van de bepalingen van 1° tot 7° van deze paragraaf mogen de volgende verstrekkingen die worden verleend in een ziekenhuis op die verpleegnota worden vermeld : a) de verstrekkingen voor gehospitaliseerde rechthebbende;b) de verstrekkingen verleend in het kader van de nationale overeenkomst tussen de ziekenhuizen en de verzekeringsinstellingen zoals bedoeld in artikel 46 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994;c) de verstrekkingen verleend in het kader van de nationale overeenkomst tussen de psychiatrische ziekenhuizen en diensten en de verzekeringsinstellingen zoals bedoeld in artikel 46 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994;d) de verstrekkingen verleend aan ambulante rechthebbenden in een ziekenhuis en die door het ziekenhuis via magnetische drager verrekend en geïnd worden via het systeem van de derdebetalersregeling.» § 2. Artikel 9ter, § 1, vijfde lid, van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : « Indien het systeem van de derdebetalende niet wordt toegepast dient de volgende mededeling te worden vermeld op het verzamelgetuigschrift of op het begeleidend schrijven : "Indien u dit getuigschrift overmaakt aan uw ziekenfonds zal een gedeelte van het bedrag dat u wordt aangerekend worden terugbetaald". » § 3. Artikel 9ter, § 12, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : « 4° de verstrekkingen verricht door een psychiatrisch verzorgingstehuis, zoals bedoeld in artikel 34, eerste lid, 11°, van de hiervoor genoemde gecoördineerde wet, alsook voor de geneesmiddelen afgeleverd aan de rechthebbenden die verblijven in een psychiatrisch verzorgingstehuis. »

Art. 3.Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

Brussel, 17 december 2001.

De Leidend Ambtenaar, De Voorzitter, F. PRAET. D. SAUER.

^