Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst van 14 december 2020
gepubliceerd op 02 maart 2021

Reglement tot aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020. - Tweede aanpassing

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021040638
pub.
02/03/2021
prom.
14/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBER 2020. - Reglement tot aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020. - Tweede aanpassing


De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie, heeft aangenomen

Artikel 1.Dit reglement regelt een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 136, 163 en 166, § 3, van de Grondwet.

Art. 2.Overeenkomstig de bij dit reglement gevoegde tabel worden de in de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2020 ingeschreven kredieten aangepast als volgt: in duizend EUR

Vastleggingskredieten

Vereffeningskredieten

Initiële kredieten

21.243

21.885

1e aanpassing

+ 2.046

+ 2.046

2e aanpassing

+ 3.404

+ 2.652

Aangepast

26.693

26.583


Art. 3.Er wordt een basisallocatie 11.001.00.01.0100 gecreëerd, genaamd `Subsidies van allerlei aard in verband met de COVID-19-gezondheidscrisis', met 0 euro aan vastleggingskredieten en 0 euro aan vereffeningskredieten.

Er wordt een basisallocatie 11.001.00.02.3300 gecreëerd, genaamd `Subsidies van allerlei aard aan verenigingen in verband met de COVID-19-gezondheidscrisis', met 2.046.000 euro aan vastleggingskredieten en 2.046.000 euro aan vereffeningskredieten.

Art. 4.Dit reglement treedt in werking op de dag van zijn goedkeuring door de Vergadering.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Brussel, 11 december 2020.

De griffier, De secretaris, De voorzitster,

^