Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 juni 2021
gepubliceerd op 04 augustus 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de syndicale premie 2020

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021202025
pub.
04/08/2021
prom.
06/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 14 december 2020Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 14/12/2020 pub. 02/03/2021 numac 2021040638 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement tot aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020. - Tweede aanpassing sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de syndicale premie 2020 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het koetswerk;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 14 december 2020Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 14/12/2020 pub. 02/03/2021 numac 2021040638 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement tot aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020. - Tweede aanpassing sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de syndicale premie 2020.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 juni 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het koetswerk Collectieve arbeids overeenkomst van 14 december 2020Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 14/12/2020 pub. 02/03/2021 numac 2021040638 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement tot aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020. - Tweede aanpassing sluiten Syndicale premie 2020 (Overeenkomst geregistreerd op 17 februari 2021 onder het nummer 163274/CO/149.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het koetswerk.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. Toekenningsmodaliteiten

Art. 2.In uitvoering van de bepalingen van artikel 17 van de collectieve arbeidsovereenkomst inzake de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk van 12 september 2019, geregistreerd onder het nummer 154736/CO/149.02, wordt voor het jaar 2020 aan de in artikel 1 bedoelde arbeiders die lid zijn van één van de interprofessionele representatieve werknemersorganisaties, die op het nationaal vlak zijn verbonden, een syndicale premie toegekend.

Art. 3.Deze syndicale premie wordt toegekend ten bedrage van : - 120 EUR aan alle leden die een maandelijkse bijdrage van tenminste 15,90 EUR betalen; - 60 EUR aan alle leden die een maandelijkse bijdrage tussen 9,50 EUR en 15,90 EUR betalen; - 0 EUR aan alle leden die een maandelijkse bijdrage van minder dan 9,50 EUR betalen. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2020 voor de toeslagen die betrekking hebben op het dienstjaar 2020 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2020.

Art. 5.Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de leden goedgekeurde en door de voorzitter en de secretaris ondertekende, notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 juni 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^