Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 juli 2019

Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW ATELIER INFORMATIQUE BRUXELLOIS als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019041471
pub.
26/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 JULI 2019. - Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW ATELIER INFORMATIQUE BRUXELLOIS als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid


De Minister van Tewerkstelling, Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingondernemingen;

Gelet op de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen, artikel 33;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas sluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015670 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen sluiten met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009579 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een assessor van de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 13/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009580 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangend lid van de Franstalige afdeling van de Departementale Stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten houdende de erkenning van inschakelingsondernemingen of plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031210 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « Atelier informatique bruxellois » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende de erkenning van ATELIER INFORMATIQUE BRUXELLOIS VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 april 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/04/2015 pub. 28/04/2017 numac 2017011726 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW ATELIER INFORMATIQUE BRUXELLOIS als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende hernieuwing van de erkenning van atelier informatique bruxellois VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 5, 24°, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van de VZW ATELIER INFORMATIQUE BRUXELLOIS als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid wordt hernieuwd, voor : 1° het uitbaten, in het kader van de projecten van sociale economie, van een aankoopcentrale in de sector van de informatie- en communicatietechnologie;2° het onderhoud van het informaticapark, de installatie en configuratie van netwerken, de installatie van software, en de verkoop van computerbenodigdheden, -bijhorigheden en randapparatuur;3° de opleiding van de gebruiker.

Art. 2.Deze erkenning wordt verleend tot en met 31 december 2019.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2019.

Brussel, 1 juli 2019.

De Minister belast met Tewerkstelling, Economie, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN

^