Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 27 november 2012

Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 23 november 2012 is aan Mevr. De Rue, M., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van openbaar ministerie waar te nemen bij het parket Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012206797
pub.
27/11/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 23 november 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013029017 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdelingen van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 23/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012036254 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 3/1, 3/3 en 3/5 van het ministerieel besluit van 22 juli 2009 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de subsidiëring en ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen type ministerieel besluit prom. 23/11/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012036274 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maatregelen en de modaliteiten tot uitvoering van het natuurinrichtingsproject Biscopvelden houdende ontheffing van verbodsbepalingen die gelden in het Vlaams Ecologisch Netwerk type ministerieel besluit prom. 23/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012011467 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten is aan Mevr. De Rue, M., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van openbaar ministerie waar te nemen bij het parket van het hof van beroep te Luik vanaf 26 november 2012.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^