Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 november 2012
gepubliceerd op 21 december 2012

Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 3/1, 3/3 en 3/5 van het ministerieel besluit van 22 juli 2009 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de subsidiëring en ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen

bron
vlaamse overheid
numac
2012036254
pub.
21/12/2012
prom.
23/11/2012
ELI
eli/besluit/2012/11/23/2012036254/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


23 NOVEMBER 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 3/1, 3/3 en 3/5 van het ministerieel besluit van 22 juli 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2003 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van inlichtingenformulier voor het verkrijgen van de tijdelijke uitbreiding van de toepassing van een sociale verzekering in geval van faillissement voor de zelfstandigen in moeilijkheden, geconfronteerd met een aanzienlijke daling van de omzet of van hun inkomsten die hen in een zodanige economische situatie brengt dat er een risico op faling of kennelijk onvermogen bestaat, in uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels sluiten houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203660 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen sluiten betreffende de subsidiëring en ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid en De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening), het laatst gewijzigd bij verordening (EU) nr. 261/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012;

Gelet op verordening (EG) nr. 288/2009 van de Commissie van 7 april 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de toekenning in het kader van een schoolfruitregeling, van communautaire steun voor de verstrekking van groente- en fruitproducten, verwerkte groente- en fruitproducten en banaanproducten aan kinderen in onderwijsinstellingen, gewijzigd bij verordening (EU) nr. 34/2011 van de Commissie van 18 januari 2011 en uitvoeringsverordening (EU) nr. 1208/2011 van de Commissie van 22 november 2011;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, artikel 3, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid sluiten betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 6, 58 en 74;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203660 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen sluiten betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen, artikel 7,gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010, en artikel 13;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 juli 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2003 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van inlichtingenformulier voor het verkrijgen van de tijdelijke uitbreiding van de toepassing van een sociale verzekering in geval van faillissement voor de zelfstandigen in moeilijkheden, geconfronteerd met een aanzienlijke daling van de omzet of van hun inkomsten die hen in een zodanige economische situatie brengt dat er een risico op faling of kennelijk onvermogen bestaat, in uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels sluiten houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203660 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen sluiten betreffende de subsidiëring en ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 juli 2012;

Gelet op advies 52.037/3 van de Raad van State, gegeven op 2 oktober 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Artikel 3/1, 3°, van het ministerieel besluit van 22 juli 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2003 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van inlichtingenformulier voor het verkrijgen van de tijdelijke uitbreiding van de toepassing van een sociale verzekering in geval van faillissement voor de zelfstandigen in moeilijkheden, geconfronteerd met een aanzienlijke daling van de omzet of van hun inkomsten die hen in een zodanige economische situatie brengt dat er een risico op faling of kennelijk onvermogen bestaat, in uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels sluiten houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203660 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen sluiten betreffende de subsidiëring en ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 13 augustus 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/08/2010 pub. 27/08/2010 numac 2010035623 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 22 juli 2009 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de subsidiëring en ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen sluiten, wordt vervangen door wat volgt : « 3° een verklaring dat de leerlingen tijdens de duurtijd van het project wekelijks minstens een portie fruit of groenten ontvangen; ».

Art. 2.In artikel 3/3, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 13 augustus 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/08/2010 pub. 27/08/2010 numac 2010035623 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 22 juli 2009 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de subsidiëring en ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen sluiten, wordt de zinsnede « Als voor leerlingen die ingeschreven zijn met » telkens vervangen door de zinsnede « Als voor het aantal leerlingen aangegeven via de ».

Art. 3.In artikel 3/5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 13 augustus 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/08/2010 pub. 27/08/2010 numac 2010035623 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 22 juli 2009 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de subsidiëring en ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede « die ingeschreven is met » vervangen door de zinsnede « die aangegeven is in ».2° in paragraaf 2 worden de woorden « ingeschreven met » vervangen door de woorden aangegeven via ».

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2011.

Brussel, 23 november 2012.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^