Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 november 2012

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 november 2012, zijn benoemd tot : voorlopig benoemd griffier bij het hof van beroep te Luik, Mevr. Vandenbussche, S., medewerker bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank v Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; voorlopig benoemd griffier bij de(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009489
pub.
30/11/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 november 2012, zijn benoemd tot : voorlopig benoemd griffier bij het hof van beroep te Luik, Mevr.

Vandenbussche, S., medewerker bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : de heer Rudi, M., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; de heer Thibert, D., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 23 november 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013029017 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdelingen van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 23/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012036254 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 3/1, 3/3 en 3/5 van het ministerieel besluit van 22 juli 2009 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de subsidiëring en ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen type ministerieel besluit prom. 23/11/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012036274 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maatregelen en de modaliteiten tot uitvoering van het natuurinrichtingsproject Biscopvelden houdende ontheffing van verbodsbepalingen die gelden in het Vlaams Ecologisch Netwerk type ministerieel besluit prom. 23/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012011467 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten, is een einde gesteld aan de opdracht om het ambt van griffier bij het vijfde kanton Brussel te vervullen, van Mevr. De Clippel, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton;

Dit besluit treedt in werking op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bij ministeriële besluiten van 27 november 2012 : is aan Mevr. Van Vlierden, E., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan Mevr. Pypops, C., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Tongeren, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^