Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 september 2021
gepubliceerd op 05 oktober 2021

Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van Innoviris wegens de COVID-19-crisis

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021022052
pub.
05/10/2021
prom.
30/09/2021
ELI
eli/besluit/2021/09/30/2021022052/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 SEPTEMBER 2021. - Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van Innoviris wegens de COVID-19-crisis


De Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek, Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op de ordonnantie van 26 juni 2003 houdende de oprichting van Innoviris zoals gewijzigd bij artikel 33 en 34 van de ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met economische finaliteit ten voordele van ondernemingen en onderzoeksorganisaties gelijkgesteld met ondernemingen;

Gelet op de ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met economische finaliteit ten voordele van ondernemingen en onderzoeksorganisaties gelijkgesteld met ondernemingen, in het bijzonder artikel 8;

Gelet op de ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met niet-economische finaliteit ten voordele van non-profitorganisaties, onderzoeksorganisaties en ondernemingen, in het bijzonder artikel 7;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, artikel 5, 14° gewijzigd bij (i) het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2001 en bij (ii) het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 juni 2011, en artikel 10;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019013668 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, artikel 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019013723 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 27 september 2021;

Overwegende dat de functioneel bevoegde Minister bepaalde bevoegdheden kan overdragen aan de leidende ambtenaren en machtiging kan geven aan deze ambtenaren om deze verder over te dragen;

Overwegende dat de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van COVID-19 onder de bevolking te beperken, met name de zogenoemde "sociale afstandsmaatregelen", de activiteiten, met inbegrip van onderzoeksactiviteiten, kunnen vertragen of zelfs verlammen;

Dat de termijnen in de overeenkomsten voor de toekenning van steun moeten worden aangepast aan deze realiteit;

Dat deze aanpassing, onder bepaalde beperkingen, kan worden toevertrouwd aan de leidende ambtenaren van Innoviris, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder : a. Innoviris : het Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie;b. de Minister : de staatssecretaris belast met Wetenschappelijk onderzoek;c. de leidende ambtenaren: de leidende ambtenaar en de adjunct-leidende ambtenaar van Innoviris II.Addenda voor de verlenging van overeenkomsten voor de toekenning van steun

Art. 2.Voor de beslissing tot toekenning of weigering van een verlenging van de ontwikkelings- en uitvoeringstermijnen van projecten gefinancierd met steun in toepassing van de ordonnantie van 26 juni 2003 tot oprichting van Innoviris, alsmede voor de briefwisseling met betrekking tot deze verrichtingen, wordt delegatie van bevoegdheden en van ondertekening gezamenlijk verleend aan de leidende ambtenaren, voor steunbedragen van meer dan 100.000 euro.

Art. 3.De voorwaarden voor het verlenen van de verlenging waarvoor in artikel 2 delegatie wordt verleend, zijn de volgende: - de begunstigde van de steun verklaart dat de vertragingen te wijten zijn aan de COVID-19-crisis en rechtvaardigt dit; - de begunstigde van de steun moet uiterlijk op 15 november 2021 een schriftelijk verzoek hiertoe bij Innoviris indienen; - de verlenging mag niet meer dan 6 maanden bedragen; - de beslissing tot verlenging kan een uitsplitsing van de bedragen over de rubrieken in verband met de verlenging bevatten; - de beslissing tot verlenging mag geen wijziging van de inhoud van het programma of een verhoging van het steunbedrag inhouden; - de wetenschappelijk adviseur van Innoviris die met het project is belast heeft een advies gegeven volgens hetwelk de voortgang van het project, afgezien van de vertraging als gevolg van de COVID-19-crisis, aanvaardbaar is.

Art. 4.De leidende ambtenaren die gebruik maken van de gedelegeerde bevoegdheid in toepassing van artikel 2 plaatsen voor de vermelding van hun graad en hun handtekening de formule « Namens de Staatsecretaris ».

III. Subdelegaties

Art. 5.Na voorafgaande goedkeuring door de Minister, kunnen de leidende ambtenaren de in dit besluit genoemde bevoegdheden gezamenlijk subdelegeren aan personeelsleden die onder hun hiërarchisch gezag vallen. De subdelegatie geschiedt door middel van een schriftelijke handeling die voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de Minister wordt voorgelegd.

Art. 6.De personeelsleden die gebruik maken van de gedelegeerde bevoegdheid in toepassing van artikel 5 plaatsen voor de vermelding van hun graad en hun handtekening de formule « Namens de Staatsecretaris ».

Art. 7.De Minister kan zich een dossier eigen maken die op grond van dit besluit onder de gedelegeerde bevoegdheden valt.

Hij kan richtsnoeren vaststellen voor het gebruik van de gedelegeerde bevoegdheden of de delegatie geheel of gedeeltelijk intrekken.

IV. Slotbepalingen

Art. 8.Een kopie van dit besluit zal worden betekend aan het Rekenhof, aan de Inspectie van Financiën en aan de leidende ambtenaren van Innoviris.

Innoviris is belast met de communicatie van de bepalingen van dit besluit op haar website.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 30 september 2021.

De Staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek, B. TRACHTE

^