Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 mei 2007
gepubliceerd op 06 juni 2007

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. 13 van 4 maart 1993 met betrekking tot de verplichtingen waartoe een belastingplichtige, eigenaar van een voor hypotheek vatbaar goed of van een gedeelte ervan of houder van een zakelijk recht op een dergelijk goed of op een gedeelte ervan, gehouden is

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007003297
pub.
06/06/2007
prom.
29/05/2007
ELI
eli/besluit/2007/05/29/2007003297/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

29 MEI 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. 13 van 4 maart 1993 met betrekking tot de verplichtingen waartoe een belastingplichtige, eigenaar van een voor hypotheek vatbaar goed of van een gedeelte ervan of houder van een zakelijk recht op een dergelijk goed of op een gedeelte ervan, gehouden is (1)


De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, inzonderheid op artikel 62, § 2, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de programmawet van 27 april 2007;

Gelet op het ministerieel besluit nr. 13 van 4 maart 1993 met betrekking tot de verplichtingen waartoe een belastingplichtige, eigenaar van een voor hypotheek vatbaar goed of van een gedeelte ervan of houder van een zakelijk recht op een dergelijk goed of op een gedeelte ervan, gehouden is, inzonderheid op het opschrift van het besluit en op artikel 1;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de bepalingen tot wijziging van het BTW-Wetboek en van de ter uitvoering ervan genomen koninklijke besluiten in het kader van de invoering van de regeling voor belastingplichtigen die een btw-eenheid vormen, op 1 april 2007 in werking treden en bijgevolg de maatregelen van dit besluit eveneens op diezelfde datum uitwerking moeten hebben, Besluit :

Artikel 1.Het opschrift van het ministerieel besluit nr. 13 van 4 maart 1993 met betrekking tot de verplichtingen waartoe een belastingplichtige, eigenaar van een voor hypotheek vatbaar goed of van een gedeelte ervan of houder van een zakelijk recht op een dergelijk goed of op een gedeelte ervan, gehouden is wordt vervangen als volgt : « Ministerieel besluit nr. 13 met betrekking tot de verplichtingen waartoe een belastingplichtige of een lid van een btw-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, eigenaar van een voor hypotheek vatbaar goed of van een gedeelte ervan of houder van een zakelijk recht op een dergelijk goed of op een gedeelte ervan, gehouden is. »

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.De personen, die eigenaar zijn van een voor hypotheek vatbaar goed of van een gedeelte ervan of die houder zijn van een zakelijk recht op een dergelijk goed of op een gedeelte ervan en die gehouden zijn, op verzoek van de notaris belast met het opmaken van de akte van vervreemding of hypotheekstelling van dat goed, hun hoedanigheid van belastingplichtige of lid van een btw-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, van het BTW-Wetboek kenbaar te maken, zijn : 1° de natuurlijke personen en de rechtspersonen aan wie een btw-identificatienummer is toegekend;2° de natuurlijke personen en de rechtspersonen aan wie een sub-btw-identificatienummer is toegekend;3° de natuurlijke personen en de rechtspersonen die binnen vijf jaar vóór de datum van de hierboven vermelde akte een gebouw met betaling van de btw vervreemd hebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van het BTW-Wetboek.»

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een artikel 3bis ingevoegd, luidende : «

Art. 3bis.De eigenaar van een voor hypotheek vatbaar goed of van een gedeelte ervan of de houder van een zakelijk recht op een dergelijk goed of op een gedeelte ervan, die deel uitmaakt van een btw-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, van het BTW-Wetboek, is gehouden de notaris belast met het opmaken van de akte van vervreemding of hypotheekstelling van dat goed in kennis te stellen van zijn hoedanigheid van lid van een btw-eenheid alsook van de hoedanigheid van belastingplichtige van deze BTW-eenheid. »

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2007.

Brussel, 29 mei 2007.

D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 3 juli 1969, Belgisch Staatsblad van 17 juli 1969; Wet van 28 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 1e editie;

Programmawet van 27 april 2007, Belgisch Staatsblad van 8 mei 2007, 3e editie;

Ministerieel besluit nr. 13 van 4 maart 1993, Belgisch Staatsblad van 20 april 1993;

Gecoördineerde wetten op de Raad van State, koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973;

Wet van 4 juli 1989, Belgisch Staatsblad van 25 juli 1989;

Wet van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996.

^