Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 mei 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007003298 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het modelbericht bedoeld in artikel 210bis van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type ministerieel besluit prom. 29/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007003296 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 februari 2007 tot bepaling van het model der berichten en kennisgevingen als bedoeld in de artikelen 93ter en 93quinquies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in de artikelen 433 en 435 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type ministerieel besluit prom. 29/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007003297 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. 13 van 4 maart 1993 met betrekking tot de verplichtingen waartoe een belastingplichtige, eigenaar van een voor hypotheek vatbaar goed of van een gedeelte ervan of houder van een zakelijk recht op een dergelijk goed of op een gedeelte ervan, gehouden is type ministerieel besluit prom. 29/05/2007 pub. 09/08/2007 numac 2007014214 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissie belast met de herziening van het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk maritiem recht type ministerieel besluit prom. 29/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022867 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 29/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022868 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 29/05/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007022879 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Federale Raad voor de Huisartsenkringen type ministerieel besluit prom. 29/05/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007201830 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegelaten in een gedeelte van de beek Muno dat door bossen onder bosregeling stroomt type ministerieel besluit prom. 29/05/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007202076 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 27 mei 2004 waarbij de "Côtes de Sambre et Meuse" erkend wordt als kwaliteitswijn met de gecontroleerde oorsprongsbenaming V.Q.P.R.D.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/05/2007 pub. 27/07/2007 numac 2007029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende herziening van de gemiddelde prijs van het boek, het tijdschrift en het document voor de jaren 2007 tot 2009

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009513 bron federale overheidsdienst justitie Circulaire tot wijziging van de circulaire van 23 september 2004 betreffende de aspecten van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht die betrekking hebben op het personeelstatuut

document

type document prom. 29/05/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007000614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Belgisch kampioenschap wielrennen 2007 Afwijking op de statutaire bepalingen met betrekking tot de arbeidstijd type document prom. 29/05/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007000634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie type document prom. 29/05/2007 pub. 02/10/2009 numac 2009000652 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Duitse vertaling
^