Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 juni 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007009523 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 april 2007 is machtiging verleend aan ****. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (****(...) Bij koninklijk besluit van 26 april 2007 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ge(...) type wet prom. 06/02/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200951 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft type wet prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007003304 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3 van betrekkingen waaraan de titel van directeur bij een fiscaal bestuur is verbonden in de buitendiensten van de Administratie van de directe belastingen van de FOD Financiën I. Onderwerp(...) Bij toepassing van de artikelen 47 en 48 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 (organiek r(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007009531 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EpI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 is Mevr. Mathilde Steenbergen, stagedoend directeur bij het Directoraat-generaal EpI, Penitentiaire Inrichtingen, in vast verband benoemd Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 is Mevr. Sylvia Vansteenkiste, stagedoend directeur bi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007009556 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 februari 2007 is de aanwijzing van de heer Gevaert, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vi Bij koninklijk besluit van 25 februari 2007 is de aanwijzing van de heer Joos de ter Beerst, Ph(...) type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007014139 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet, gelegen op het grondgebied van de stad Ottignies-Louvain-la-Neuve van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022727 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007022741 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt Mevr. Toussaint, Béatrice, attaché A3, met ingang van 1 mei 2007, op het Frans taalkader, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse tot adviseur A4 « coördinator Wet Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt de heer Decraemere, Henri, attaché A2, met ingan(...) type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022748 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal managementfuncties bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022768 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 2002 tot uitvoering van artikel 138 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022770 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022789 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de Organisatie « LEIFartsen » type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022807 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de presentiegelden, reiskosten en verblijfsvergoedingen toegekend aan de Voorzitter en de leden van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro ingesteld bij artikel 9 van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007022816 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt, met ingang van 1 juli 2005, aan de heer Bauwens, Jean-Pierre, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attach De heer Bauwens, J.-P. wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam v(...) type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022833 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 71ter, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 11/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022838 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007022839 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Geneeskundige verzorging en uitkeringen Erkenning, schrapping en fusie van tariferingsdiensten Bij ministeriële beslissing van 24 april 2007, die in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden bij toepassing van het koninklijk besluit - de tariferingsdienst « Union Royale Pharmaceutique de Charleroi » erkend onder het nummer 921 016(...) type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022882 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2007 aan het permanent secretariaat van het Antarcticaverdrag type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022884 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 25 000 USD aan de Universiteit van de Verenigde Naties type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007201130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007201177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende vormings- en tewerkstellingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007201193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003 betreffende de invoering van een sociaal sectorplan type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007201294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005 tot verlenging van het stelsel van conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007201713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007003298 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het modelbericht bedoeld in artikel 210bis van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type ministerieel besluit prom. 29/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007003296 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 februari 2007 tot bepaling van het model der berichten en kennisgevingen als bedoeld in de artikelen 93ter en 93quinquies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in de artikelen 433 en 435 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type ministerieel besluit prom. 29/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007003297 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. 13 van 4 maart 1993 met betrekking tot de verplichtingen waartoe een belastingplichtige, eigenaar van een voor hypotheek vatbaar goed of van een gedeelte ervan of houder van een zakelijk recht op een dergelijk goed of op een gedeelte ervan, gehouden is type ministerieel besluit prom. 03/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007009545 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming en ontslag van leden bij de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 23/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007009546 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing en ontslag van secretarissen van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022734 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 2004 houdende benoeming van de leden van het College voor Oncologie type ministerieel besluit prom. 11/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022824 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de de maximumkostprijs die in aanmerking kan worden genomen voor de betoelaging van nieuwbouwwerken, uitbreidingswerken en herconditioneringswerken van een ziekenhuis of een dienst type ministerieel besluit prom. 11/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022836 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de medische oncologie en van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie evenals van stagemeesters en stagediensten voor deze disciplines en deze bijzondere beroepsbekwaamheid type ministerieel besluit prom. 14/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022837 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische hematologie en oncologie type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007031211 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Vervroegde pensioneringen Bij ministerieel besluit van 20 december 2006, wordt de heer Alain DOYEN, eerste adjunct bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, toegelaten tot het definitief vroegtijdig p Bij ministerieel besluit van 24 januari 2007, wordt de heer Jean-Marie DEHON, eerste beambte bi(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007031222 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten OUDERGEM. - Bij besluit van 23 maart 2007 wordt goedgekeurd de beslissing van 8 februari 2007 waarbij de gemeenteraad van Oudergem beslist de waarde van de maaltijdcheques te wijzigen. OUDERG ETTERBEEK. - Bij besluit van 23 maart 2007 wordt goedgekeurd de beslissing van 22 januari 2007 (...)

decreet

type decreet prom. 19/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007201751 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende de terbeschikkingstelling van voorzieningen in het kader van de herwaardering van het kwalificerend onderwijs

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007009558 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 19 april 2007 werd de heer Coets, G., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel aangewezen, vanaf 1 juli 2007, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken i

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007031210 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Benoemingen. - Bevorderingen. - Pensioneringen Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2007 wordt Mevr. Juliette DE VILLERS in vast verband benoemd in de hoedanig Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2007 wordt de heer Laurent C(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007031209 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Toelatingen tot de stage Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 maart 2007 wordt de heer Bruno RAMOS PEREIRA, voor een periode van een jaar vanaf 1 april 2007, toegelaten tot de stag Bij ministerieel besluit van 20 maart 2007 wordt de heer Bernard MARECHAL, voor een periode van zes(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007031224 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de gewone es gelegen Kortenbachtstraat 11, te Brussel, bekend ten kadas(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007031228 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de treures , gelegen Brugmannlaan 297a, te Ukkel, bekend ten k(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007031229 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de Italiaanse populier , gelegen Visvijverstraat 73, te Elsene, b(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007201737 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2004 tot benoeming van de leden van de "Commission territoriale de déplacements scolaires" van Namen type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007201739 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2004 tot benoeming van de leden van de "Commission territoriale de déplacements scolaires" van Luik-Verviers type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007201738 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2004 tot benoeming van de leden van de "Commission territoriale de déplacements scolaires" van Bergen type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007201740 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2004 tot benoeming van de leden van de "Commission territoriale de déplacements scolaires" van Luxemburg

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007201383 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 houdende aanstelling van de plaatsvervangende voorzitters en de werkende en plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheid binnen de basisoverleg- en tussenoverlegcomités opgericht in het gebied van Sector XVII bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007201742 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2004 tot benoeming van de leden van de "Commission territoriale de déplacements scolaires" van Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007201743 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2004 tot benoeming van de leden van de "Commission wallonne de déplacements scolaires" type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007201741 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2004 tot benoeming van de leden van de "Commission territoriale de déplacements scolaires" van Waals-Brabant

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007014180 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Vanaf 30 april 2007 wordt erkenning nr. 2028, toegekend aan de rijschool « Gentse Autorijschool BVBA », ingetrokken ten gevolge van het faillissement type erkenning prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007014182 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007000442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 18 april 2007 wordt de vergunning tot het ex De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - (...)

document

type document prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007003303 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3 van betrekkingen waaraan de titel van gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur en voorzitter van een aankoopcomité is verbonden in de buitendiensten van de FOD Financiën I. Onderwerp Bij toepassing va A. de betrekkingen die vacant verklaard zijn; B. de betrekkingen die eventueel vacant zullen wo(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007009509 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging van de Rechtbank van Koophandel, Arbeidshof, Hof van Beroep, Parket-Generaal en Auditoraat-generaal van Bergen De hierna vermelde gerechtelijke diensten zullen gevestigd zijn in het nieuwe gebouw : Hof van Justitie, rue Vanaf 3 mei 2007 voor de Rechtbank van Koophandel. Vanaf 8 mei 2007 voor het Arbeidshof. Vana(...)

document

type document prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007009557 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent De aanwijzing van de heer Vandenbroucke, P., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 26 juni 2007.

protocol

type protocol prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007020068 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Donderdag 7 juni 2007, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken - Ontwerp va(...) - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking - Stemmingen. - 16e Boek van het Rekenhof. -(...)

erratum

type erratum prom. 15/12/2006 pub. 06/06/2007 numac 2007201395 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende diverse maatregelen betreffende de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, de financiering van de universiteiten en van de hogescholen, de sociale subsidies van de hogescholen en van de hogere kunstscholen, de begrotingsfondsen, de waarborg verleend door de Franse Gemeenschap voor de financiële producten van de RTBF en het Fonds Ecureuil van de Franse Gemeenschap. - Erratum type erratum prom. 28/03/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007201716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden en van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007201732 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...) type document prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007201789 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige supervisors Callcenter (niveau B) voor SELOR (ANG07013). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : CHRISTIAENS, PETER, 9240 ZELE. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007012201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 februari 2007 wordt Mevr. Soetkin De Ketelaere met ingang van 1 november 2006 tot rijksambtenaar benoemd als attaché in de vakklasse A1 - Tewerkstelling en met terugwerkende kracht vanaf 1 nov Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007012204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt de heer Frank Verschueren met ingang van 1 april 2007 tot rijksambtenaar benoemd als attaché in de vakklasse A2 - Techniek en Infrastructuur, met terugwerkende kracht vanaf 1 Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeli(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007012200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Bergen, ter vervanging van de heer Christian Cordier De betrokken organisat De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007012205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van medewerker bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Bergen Erratum Belgisch Staatsblad nr. 152 van 22 mei 2007, pagina 27635 in Nederlandse tekst : Arbeidsgerechten. - Het aa(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007021061 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Niveau A : vacante betrekking in de vakklasse A3 Oproep tot kandidaten van de Franse taalrol In toepassing van artikel 6bis, § 2, lid 2, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het stat(...) Vakrichting Informatie- en Communicatietechnologie Informatica Ingenieur (klasse A3) (Staf(...)

document

type document prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007022845 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij kon 1° in de hoedanigheid van werkende leden : Dr. Desmet, Rudi; Dr. Lamy, Vincent; Dr. Politi(...) type document prom. -- pub. 06/06/2007 numac 2007201309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de ijzernijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 11 april 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2007 : wo als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie : Gewone leden : De heren BONTE Luc,(...)
^