Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 februari 2020
gepubliceerd op 20 maart 2020

Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden en procedureregels voor de aanvraag tot erkenning, tot hernieuwing van erkenning en tot intrekking van erkenning als stagemeester en stagedienst in de klinische orthopedagogiek

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2020040522
pub.
20/03/2020
prom.
28/02/2020
ELI
eli/besluit/2020/02/28/2020040522/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2020. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden en procedureregels voor de aanvraag tot erkenning, tot hernieuwing van erkenning en tot intrekking van erkenning als stagemeester en stagedienst in de klinische orthopedagogiek


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de gecoördineerde wet van 10 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, artikel 68/2, § 2, eerste lid, gewijzigd bij wet van 10 juli 2016, en § 4, vierde en zevende lid, ingevoegd bij wet van 10 juli 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten sluiten tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten, artikel 44;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 10 december 2019;

Gelet op het advies nr. 66.883/2 van de Raad van State gegeven op 3 februari 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van de State, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De indiening van de aanvraag tot erkenning als stagemeester en stagedienst gebeurt gezamenlijk aan de hand van een uniek formulier.

De aanvraag wordt ondertekend door de stagemeester alsook door de verantwoordelijke van de organisatie waarvan de stagedienst deel uitmaakt.

De indiening van de erkenningsaanvraag gebeurt op elektronische wijze aan de hand van het uniek formulier als bedoeld in het eerste lid, waarvan het model door de FOD Volksgezondheid wordt uitgewerkt. § 2. De stagemeester voegt bij de erkenningsaanvraag alle gegevens toe waaruit blijkt dat hij beantwoordt aan de criteria van hoofdstuk 3 van het koninklijk besluit van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten sluiten tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten, alsook alle gegevens die de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidzorgberoepen, hierna Federale Raad genoemd, en de Minister kunnen inlichten over zijn kwaliteiten als stagemeester, zoals zijn titels, functies, publicaties, lezingen, bedrijvigheid in wetenschappelijke verenigingen en zijn actieve medewerking aan congressen. Hij voegt eveneens een kopie van de overeenkomst bedoeld in artikel 23 van het voormelde koninklijk besluit van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten sluiten toe. § 3. De verantwoordelijke zoals bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, voegt bij de erkenningsaanvraag alle gegevens toe waaruit blijkt dat de stagedienst beantwoordt aan de criteria van Hoofdstuk 4 van het voormelde koninklijk besluit van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten sluiten alsook alle elementen die de Federale Raad en de Minister kunnen inlichten over de waarde van de stagedienst, zoals statistische gegevens met betrekking tot de klinische activiteit, de organisatie van de dienst en het kwaliteitssysteem.

Art. 2.De FOD Volksgezondheid onderzoekt de ontvankelijkheid en volledigheid van de in artikel 1, § 1, bedoelde erkenningsaanvragen en maakt deze vervolgens samen met de begeleidende dossiers voor advies over aan de Federale Raad.

De Federale Raad kan een ad hoc werkgroep gelasten een onderzoek te verrichten en hierover verslag uit te brengen. Dat onderzoek kan zo nodig ter plaatse gebeuren.

Art. 3.§ 1. De Federale Raad doet uitspraak op stukken, onverminderd de mogelijkheid voor de Federale Raad om te beslissen tot een hoorzitting over te gaan. § 2. Is zijn advies niet gunstig dan wordt het in beraad gehouden. In dat geval wordt de kandidaat-stagemeester of de verantwoordelijke van de organisatie waarvan de stagedienst deel uitmaakt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, behoudens ingeval van spoed, op elektronische wijze in kennis gesteld van de dag en het uur van de vergadering van de Federale Raad, waarop zijn dossier wordt onderzocht. De betrokkene mag vragen persoonlijk gehoord te worden door de Federale Raad ten einde alle nuttige inlichtingen te kunnen verstrekken.

Art. 4.§ 1. Binnen zestig dagen na ontvangst van het dossier stuurt de Federale Raad zijn met redenen omklede advies op elektronische wijze naar de Minister en naar de belanghebbende. § 2. Na ontvangst van dit advies neemt de Minister een beslissing.

Indien de Federale Raad geen advies heeft gegeven binnen de gestelde termijnen, kan de Minister een beslissing nemen zonder dat advies. § 3. In de beslissing van de Minister wordt de juiste draagwijdte van de erkenning vermeld alsook de motieven in geval van een negatieve beslissing.

Een afschrift van de beslissing wordt op elektronische wijze aan de belanghebbende(n) overgemaakt.

Art. 5.De procedurevoorschriften voorzien in de artikelen 1 tot en met 4 gelden ook voor de aanvragen tot hernieuwing van erkenning.

Art. 6.Ingeval van intrekking van de erkenning overeenkomstig artikel 43 van het voormelde koninklijk besluit van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten sluiten moeten de procedurevoorschriften voorzien in de artikelen 2 tot en met 4 worden nageleefd.

Art. 7.§ 1. De intrekking van de erkenning kan tevens plaatsvinden op verzoek van de stagemeester of stagedienst. § 2. De stagemeester die zijn erkenning niet langer wenst te genieten, brengt de Minister hiervan schriftelijk, op elektronische wijze op de hoogte.

In dat geval trekt de Minister de erkenning in. § 3. Ingeval de stagedienst zijn erkenning niet langer wenst te genieten, brengt de verantwoordelijke van de organisatie waarvan de stagedienst deel uitmaakt de Minister hiervan op elektronische wijze op de hoogte.

In dat geval trekt de Minister de erkenning in. § 4. De Minister brengt de FOD Volksgezondheid van de intrekkingen bedoeld in paragrafen 2 en 3 op de hoogte.

De FOD Volksgezondheid brengt op zijn beurt de Federale Raad op de hoogte van deze intrekkingen.

Art. 8.§ 1. In geval van overlijden van de stagemeester, wanneer de stagemeester niet langer de verleende erkenning geniet of wanneer hij zijn ambt van stagemeester niet kan vervullen en niet wordt verwacht dat hij het binnen een termijn van drie maanden terug zal kunnen uitoefenen, wordt een verantwoordelijke voor de opleiding voorlopig erkend door de Federale Raad, ten einde de betrokken kandidaten toe te laten hun opleiding voort te zetten.

Die erkenning kan verleend worden met afwijking van de erkenningscriteria voor stagemeesters, zoals voorzien in hoofdstuk 3 van het voormelde koninklijk besluit van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten sluiten en van de bepalingen van dit besluit.

Zij loopt ten einde, naar gelang van het geval, op het ogenblik dat de stagemeester wordt vervangen of dat de stagemeester zijn ambt opnieuw waarneemt.

In ieder geval is de voorlopige erkenning enkel geldig voor het lopende academiejaar. De Federale Raad kan de geldigheidsduur evenwel éénmalig verlengen tot het einde van het daaropvolgende academiejaar. § 2. Wanneer een stagedienst niet langer de verleende erkenning geniet, worden een opleidingsdienst en, eventueel, een verantwoordelijke voor de opleiding voorlopig erkend door de Federale Raad ten einde het de betrokken kandidaten mogelijk te maken hun opleiding voort te zetten.

Die erkenningen kunnen worden verleend met afwijking van de erkenningscriteria voor stagediensten, zoals voorzien in hoofdstuk 4 van het voormelde koninklijk besluit van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten sluiten en van de bepalingen van dit besluit.

Zij lopen hoe dan ook ten einde op het ogenblik dat de betrokken kandidaten hun opleiding in de voorlopig erkende stagedienst hebben afgerond.

Brussel, 28 februari 2020.

De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^