Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 november 2023
gepubliceerd op 05 februari 2024

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerkader inzake cultuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2023047839
pub.
05/02/2024
prom.
27/11/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerkader inzake cultuur


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerkader inzake cultuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerkader inzake cultuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, de artikelen 3, 4, 60, 61 en 71;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerkader inzake cultuur ;

Gelet op het ministerieel besluit 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerkader inzake cultuur;

Overwegende de ontslagnemingen van de heren Simon RAKET en Vincent HEPP ;

Overwegende dat wegens de ontslagneming van de heer Daniel WEISSMAN het mandaat van plaatsvervanger dat oorspronkelijk aan Mevr. Véronique RAVIER toegekend was, effectief wordt;

Overwegende nochtans dat het maximum aantal vrouwelijke leden is bereikt, waardoor het onmogelijk wordt een plaatsvervangster aan te stellen;

Overwegende de bijkomende oproep tot kandidaten bekendgemaakt op 1 augustus 2023 om enkele adviesorganen opgericht met toepassing van het bovenvermelde decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten aan te vullen;

Overwegende de kandidaturen van vrouwen en heren ARICKX Queeny, BRUS Tom, CERDA-SALVA Marina, DAMIANI Massimiliano, GOFFIN Jim, GUIRAUD Christophe, HEJDROWSKI Stephan, JACQUES Gaétane, LEVACQ Stanislas, MEEUS Dorian, MICELLI Mélissa, PINCHART Alexandre en VANNESTE Gilles ;

Overwegende dat deze kandidaturen ingediend werden binnen een termijn van 60 dagen bepaald in artikel 6 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten ;

Dat met uitzondering van deze van Mevr. CERDA-SALVA ze allemaal ontvankelijk zijn omdat ze voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikel 5, § 4 van het betrokken besluit;

Overwegende de analyse van titels en verdiensten van de kandidaten uitgevoerd door de diensten van de Regering overeenkomstig de bepaling van artikel 7, § 1, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten alsook de adviezen uitgebracht door de beroepsfederaties erkend overeenkomstig artikel 7, § 2, van ditzelfde besluit;

Overwegende dat de voorwaarden om aangesteld te worden binnen de commissie voor verschillende muziekvormen vervuld zijn door de vrouwen en heren : ARICKX Queeny, GOFFIN Jim, HEJDROWSKI Stephan en MEEUS Dorian ;

Dat de hierboven vermelde personen geldig kunnen worden benoemd: Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerkader inzake cultuur wordt vervangen als volgt : " Worden benoemd tot lid van de commissie voor verschillende muziekvormen voor een periode van vijf jaar :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

1° als deskundigen op het gebied van klassieke muziek, inzonderheid als uitvoerders, programmeurs, muziekcritici of leraren klassieke muziek:

Isabelle Bodson Sabine de Ville Emmanuelle Soupart Sophie Gosselin Vincenzo Casale Jean-Marie Marchal Philippe Gérard Michel Bero

Margaret Hermant Charlotte de Saint-Moulin Catherine Janssens Sophie Van Der Stegen Véronique Ravier Nicolas Achten /

2° als deskundigen op het gebied van de hedendaagse muziek, inzonderheid als uitvoerders, programmeurs, componisten, muziekcritici of leraren hedendaagse muziek, waaronder ten minste twee deskundigen voor elk van de volgende activiteiten :

a) louter instrumentale en vocale muziek

Thérèse Malengreau Claude Ledoux Thomas Van Haeperen

Anne-Gabrielle Lia-Aragnouet Benjamin Maneyrol

b) gemengde muziek

Sarah Wery Jean-Paul Dessy

Claire Bourdet Stephan HEJDROWSKI

c) elektroakoestische en akoestische muziek

Elisabeth Anderson Bruno Letort Annette Vande Gorne

/ Todor Todoroff Marie-Jeanne Wyckmans

3° als deskundigen op het gebied van de hedendaagse muziek, inzonderheid als uitvoerders, programmeurs, componisten, muziekcritici of leraren hedendaagse muziek, waaronder ten minste twee deskundigen voor elk van de volgende activiteiten:

a) jazz

Julie BISSOT Marie-Christine JOTTARD

Jean-Pierre GOFFIN Angela LIA

b) liedje, inclusief het kinderliedje:

Christophe LOYEN Céline MAGAIN

Florent LE DUC Barbara DECLOUX

c) traditionele of wereldmuziek

Emmanuelle GREINDL Peter VAN ROMPAEY

Frédérique DAWANS Nicolas WIEERS

d) pop/rock

Frédéric MARECHAL Gretalinda VECCHIO

Edwige LEJEUNE Camille MORTIER

e) hip hop :

Imen SEGNI Jim GOFFIN

Queeny ARICKX

f) elektronische muziek :

Cyrille de HAES Pierre NOISIEZ

Jean-Yves REUMONT Dorian MEEUS

Alix HAMMOND-MERCHANT Olivier VANHALST

Camille LEFEVRE Alexandre DAVIDSON


Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 27 november 2023.

De Vicepresidente en Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD

^