Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 februari 2024

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/07/2022 pub. 05/02/2024 numac 2024000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. - Duitse vertaling type wet prom. 27/06/2021 pub. 05/02/2024 numac 2024000582 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse financiële bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 04/07/2021 pub. 05/02/2024 numac 2024000645 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting van Europese richtlijnen en tenuitvoerlegging van Europese verordeningen over financiële aangelegenheden . - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 28/06/2023 pub. 05/02/2024 numac 2024000764 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. - Duitse vertaling type wet prom. 15/11/2022 pub. 05/02/2024 numac 2024000762 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en van de wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. - Duitse vertaling type wet prom. 20/11/2022 pub. 05/02/2024 numac 2024000778 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van bodems verontreinigd door radioactieve stoffen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 05/02/2024 numac 2023042983 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap in het kader van de Pilootprojecten Oriëntatie mensen zonder wettig verblijf" type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 05/02/2024 numac 2023046489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap in het kader van de Pilootprojecten Oriëntatie mensen zonder wettig verblijf" type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2023046390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 september 2023, wordt Mevrouw Catherine LAMBRECTH, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attache bij Federal Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024000155 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit nr. 4737 van 20 december 2023: Het Militair Ereteken 1ste klasse voor dienstanciënniteit wordt verleend aan de volgende militair op datum van LANDMACHT sergeant Martens D. Het Militair Ereteken 1ste klasse voor dienstanciënniteit wordt(...) type koninklijk besluit prom. 25/12/2023 pub. 05/02/2024 numac 2024000212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 1992 tot vaststelling van het effectief van het secretariaat van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 05/02/2024 numac 2024000528 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende aanpassing van de samenstelling van het Raadgevend Comité en het Doorzichtigheidscomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 07/10/2022 pub. 05/02/2024 numac 2024000646 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake de inschrijving van de buitenlandse onderdanen in de registers en met het oog op de registratie van de inlichtingen betreffende frauduleuze erkenningen en het aanvullen van de informatie met betrekking tot **** en **** ****. - **** vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 18/01/2024 pub. 05/02/2024 numac 2024000730 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de enzoötische runderleucose type koninklijk besluit prom. 20/09/2022 pub. 05/02/2024 numac 2024000766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/07/2023 pub. 05/02/2024 numac 2024000763 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/01/2024 pub. 05/02/2024 numac 2024000812 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 18/01/2024 pub. 05/02/2024 numac 2024000814 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2003 houdende benoeming van de leden van de Evaluatiecel inzake palliatieve zorg type koninklijk besluit prom. 21/07/2023 pub. 05/02/2024 numac 2024000868 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de zaken van hoger openbaar belang en de mogelijke organisatorische maatregelen in de zin van artikel 101/1, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/12/2023 pub. 05/02/2024 numac 2024000877 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 2005 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en van de voorzitter van zijn raad van bestuur type koninklijk besluit prom. 18/01/2024 pub. 05/02/2024 numac 2024000968 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende eerste verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2023 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2024 en bestemd tot het dekken van de uitgaven veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024000957 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2013, wordt mevrouw Ine VEKEMAN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Financiën, in een betrekking v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024000999 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit nr. 4631 van 31 juli 2023: Wordt kolonel stafbrevethouder F. Gillet, op 26 juni 2023, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van brigade-generaal om het amb Wordt kolonel stafbrevethouder G. Van Goethem, op 26 juni 2023, voor de duur van de opdracht, aange(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024001014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 januari 2024, wordt de heer Nick TUYTSCHAEVER bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midd Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024001067 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 januari 2024, wordt de heer Joris VERHOEVEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midden Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 05/02/2024 numac 2024200539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de Commissie van technici voorzien bij artikel 174 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/11/2023 pub. 05/02/2024 numac 2023047799 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot afwijzing van een kandidatuur als lid van de Raad voor heraldiek en vlaggenkunde type ministerieel besluit prom. 27/11/2023 pub. 05/02/2024 numac 2023047795 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de commissie voor beeldende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe cultuurbestuur type ministerieel besluit prom. 27/11/2023 pub. 05/02/2024 numac 2023047837 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de Talenraad ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe cultuurbestuur type ministerieel besluit prom. 27/11/2023 pub. 05/02/2024 numac 2023047835 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerkader inzake cultuur type ministerieel besluit prom. 27/11/2023 pub. 05/02/2024 numac 2023047839 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerkader inzake cultuur type ministerieel besluit prom. 29/01/2024 pub. 05/02/2024 numac 2024000827 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 09/01/2024 pub. 05/02/2024 numac 2024000886 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 29/01/2024 pub. 05/02/2024 numac 2024000985 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 maart 2023 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 29/01/2024 pub. 05/02/2024 numac 2024001027 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van de Federale pensioendienst type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024001081 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging in het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Federale Pensioendienst

arrest

type arrest prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024000769 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 1/2024 van 11 januari 2024 Rolnummers 7407, 7409, 7410 en 7412 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 20 december 2019 « tot omzetting van Richtlijn 2018/822 van de Raad va(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, de rechters T.(...) type arrest prom. 31/01/2024 pub. 05/02/2024 numac 2024001077 bron federale overheidsdienst justitie Besluit van de Administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat houdende delegatie van beslissingsbevoegdheid voor wat betreft de bevoegdheden bepaald in artikel 1quater van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst

decreet

type decreet prom. 23/11/2023 pub. 05/02/2024 numac 2023047810 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies type decreet prom. 23/11/2023 pub. 05/02/2024 numac 2023047811 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet ter versterking van de efficiëntie en de kwaliteit van de financiën en de begroting

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2024 pub. 05/02/2024 numac 2024000876 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het informatiebeheer: bibliotheek en archief, wat betreft de naamswijziging en de toevoeging van een afstudeerrichting type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2023 pub. 05/02/2024 numac 2024000855 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2024 pub. 05/02/2024 numac 2024000978 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vervanging van bepaalde curriculumdossiers van het secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/12/2023 pub. 05/02/2024 numac 2024200435 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van de woningen bedoeld in artikel 133, § 2, van het Waalse Wetboek van Duurzaam Wonen type besluit van de waalse regering prom. 14/12/2023 pub. 05/02/2024 numac 2024200437 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage 120 van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, met betrekking tot het beheer van incontinentie en voeding in rust- of rust- en verzorgingstehuizen type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2023 pub. 05/02/2024 numac 2024200436 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008 tot bepaling van het statuut van de provinciegouverneurs

overeenkomst

type overeenkomst prom. 19/01/2024 pub. 05/02/2024 numac 2023048790 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Overeenkomst R/24 tussen de logopedisten en de verzekeringsinstellingen type overeenkomst prom. 26/01/2024 pub. 05/02/2024 numac 2024000234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Overeenkomst M/24 tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen Notificatie punt 29

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024000958 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Tegen het koninklijk besluit van 17 oktober 2023 waarbij m Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 november 2023. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024000981 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bericht van 25 januari 2024 met betrekking tot de mededeling van statistische gegevens over de overheidsopdrachten onder de Europese drempels 1. Algemeen opzet Overeenkomstig artikel 165, § 2, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheids ? het totale gegunde bedrag van alle opdrachten voor werken gegund in 2021 waarvan het geraamde ind(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024200349 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën: Teamchefs Drukkerij (m/v/x). - Selectienummer: BNG22093 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesloten (...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type lijst prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024200350 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën: Adjuncten teamchef scanningscentrum (m/v/x). - Selectienummer: BNG22116 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie (...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type lijst prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024200386 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Aanwervers (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer: AFG24014 Solliciteren kan tot en met 12/02/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaar(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024200407 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden ICT (niveau A1) voor het War Heritage Institute. - Selectienummer: ANG24036 Solliciteren kan tot en met 19/02/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Een lijst van laureaten, geldig voor één jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze (...) type lijst prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024200430 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Team Leaders IT Helpdesk (niveau A1) voor de Rijksdienst voor sociale zekerheid. - Selectienummer: AFG23350 Solliciteren kan tot en met 19/02/2024 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024200447 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Coördinatoren Personeel- en Organisatiebeheer (niveau A1) voor urban.Brussels. - Selectienummer: REQ775 Solliciteren kan tot en met 19/02/2024 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functie(...) Een lijst van maximaal 8 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld. type lijst prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024200469 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten geografische productie (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG24031 Solliciteren kan tot en met 19 februari 2024 via www.werkenvoor.be De gedetaill(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024200466 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Operationeel leidinggevenden (m/v/x). - BFG23097 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024200457 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs medische controle arbeidsongevallen (niveau A3) voor Fedris. - Selectienummer: ANG24038 Solliciteren kan tot en met 29/02/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebes(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024200479 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés A1 Begroting & Beheerscontrole (niveau A1) voor POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: ANG24017 Solliciteren kan tot en met 19/02/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleer(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024200487 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs - niveau 1 (niveau A2) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: ANG23544 Solliciteren kan tot en met 19/02/2024 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024200491 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering: Deskundigen verzekerbaarheid Directie verzekerbaarheid en Internationale relaties (m/(...) Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 24/01/2024 (datum PV). De lijst van l(...) type lijst prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024200478 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés A1 Begroting & Beheerscontrole (niveau A1) voor POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: AFG24026 Solliciteren kan tot en met 19/02/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde fu(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024200514 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Tekenaars (niveau B) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG24042 Solliciteren kan tot en met 19/02/2024 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024001115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 30/01/2024 wordt de vergunning voor het organiseren v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: Statische bew(...)

protocol

type protocol prom. 28/06/2023 pub. 05/02/2024 numac 2023043784 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de federale staat, de Vlaamse gemeenschap, het Waalse gewest, de Franse gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de Franse gemeenschapscommissie met het oog op het optimaal elektronisch uitwisselen en delen van informatie en gegevens tussen de actoren bevoegd inzake de gezondheids-en welzijnssector en inzake bijstand aan personen

bijakte

type bijakte prom. 26/01/2024 pub. 05/02/2024 numac 2023048758 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen

erratum

type erratum prom. 14/12/2023 pub. 05/02/2024 numac 2024000942 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. - Erratum

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024001062 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 20 november 2023 heeft de heer **** DE **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van **** uit te oefenen te **** met als consulair ressort West-****. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024001059 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 20 november 2023 heeft de heer **** **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van het **** **** uit te oefenen te **** met als consulair ressort het **** ****.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2023048101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2023, wordt Mevrouw Sara FERNANDEZ SIDHOUM benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2023048104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2023, wordt Mevrouw Ossama FANDI benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2023048103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2023, wordt Mevrouw Cemile GUCLU benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024000882 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 december 2023, wordt de heer Vincent PETIT, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024000883 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2023, wordt mevrouw Anaïs MALERBA benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024000906 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 december 2023, wordt Mevrouw GRISSELIN Manon benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024000982 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 januari 2024, wordt mevrouw Kristien NEYTS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederl Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024000422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationaal Akkoord Tandheelkundigen-Ziekenfondsen 2024-2025 Ministerraad 26 JANUARI 2024. - Notificatie punt 28 BETREFT: MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Goedkeuring van het nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2024-2025, in uitvoering v NOTIFICATIE: 1. Met dien verstande dat rekening zal worden gehouden met de brief van 26 januari (...) type document prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024000951 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid NATIONAAL AKKORD ARTSEN - ZIEKENFONDSEN 2024-2025 Ministeraad 26 januari 2024 NOTIFICATIE PUNT 27 BETREFT : MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Goedkeuring van het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 202(...) type document prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024200348 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën: Template Designers (m/v/x). - Selectienummer: BNG22090 Er zijn 0 laureaten. Deze selectie werd afgesloten o(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type document prom. -- pub. 05/02/2024 numac 2024200476 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectleiders culturele evenementen (niveau A1) voor urban.brussels. - Selectienummer: req609 Deze selectie werd afgesloten op 29/01/2024. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 6 m(...)
^