Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 januari 2011
gepubliceerd op 31 januari 2011

Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003040
pub.
31/01/2011
prom.
26/01/2011
ELI
eli/besluit/2011/01/26/2011003040/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak


De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Gelet op de wet van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht en de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (1), artikel 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (2) en de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak in bijlage bij dit besluit, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 oktober 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/2010 pub. 29/10/2010 numac 2010003593 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten (3);

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (4), inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 (5) en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996 (6);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat dit besluit voornamelijk tot doel heeft de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 oktober 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/2010 pub. 29/10/2010 numac 2010003593 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, aan te passen overeenkomstig de bepalingen van artikel 21 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, dat ten gevolge van de ingediende verzoeken door de marktdeelnemers bepaalde prijsklassen ingevoegd moeten worden in deze tabel; dat de met deze nieuwe prijsklassen overeenstemmende fiscale kentekens zo vlug mogelijk ter beschikking moeten worden gesteld van de marktdeelnemers in gefabriceerde tabak; dat, onder deze voorwaarden, de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak zonder uitstel moet worden aangepast, Besluit :

Artikel 1.Artikel 24, lid 1 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 januari 2010, wordt vervangen als volgt : « In afwijking op de bij artikel 23 vastgelegde regel, wordt toegestaan dat hier te lande in het verbruik gestelde tabaksfabrikaten ook worden geleverd aan andere personen dan kleinhandelaars met uitstalling, op voorwaarde dat de belastbare kleinhandelsprijs wordt berekend over de eenheidsprijs vermenigvuldigd met één van de volgende coëfficiënten : a) 1,94 voor sigaren;b) 6,45 voor sigaretten;c) 3,20 voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten alsmede andere soorten rooktabak.»

Art. 2.Artikel 30 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 oktober 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/2010 pub. 29/10/2010 numac 2010003593 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 30.De eigenlijke fiscale bandjes hebben de vorm van een rechthoek met de volgende afmetingen :

Destination

Longueur - Largeur (en mm)

Bestemming

Lengte - Breedte (in mm)

Cigares vendus à la pièce

72

10

Stuksgewijs verkochte sigaren

72

10

Cigares logés en emballages de :

Sigaren in verpakkingen van :


2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces

340

15

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 en 250 stuks

340

15

Cigarettes logées en emballages de :

Sigaretten in verpakkingen van :


19, 20, 23, 24, 25, 28, 29 et 30 pièces

170

12

19, 20, 23, 24, 25, 28, 29 en 30 stuks

170

12

50 et 100 pièces

260

12

50 en 100 stuks

260

12

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de :

Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van :


2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g et 70 g

170

12

2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g en 70 g

170

12

100 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g et 160 g

260

12

100 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g en 160 g

260

12

170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 450 g, 500 g, 600 g, 650 g et 1000 g

340

15. »

170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 450 g, 500 g, 600 g, 650 g en 1000 g

340

15.»


Art. 3.Artikel 33, lid 1, c) van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 oktober 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/2010 pub. 29/10/2010 numac 2010003593 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : « c) rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in gesloten verpakkingen met een nettogewicht van 2, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 450, 500, 600, 650 of 1000 gram. »

Art. 4.Artikel 60 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 oktober 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/2010 pub. 29/10/2010 numac 2010003593 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 60.Elke verpakking van rooktabak moet netto 2, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 450, 500, 600, 650 of 1000 gram bevatten. De bepalingen van de artikelen 54 tot 57 zijn, met uitzondering van de eerste alinea van artikel 54, van toepassing op rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere rooktabak. »

Art. 5.Artikel 94 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 januari 2010, wordt vervangen als volgt : «

Art. 94.Voor de heffing van de accijns en eventueel de bijzondere accijns op tabaksfabrikaten die werden aangehaald ten laste van onbekenden, alsmede op tabak die het voorwerp is van een onregelmatig bezit of vervoer en waarvoor een overtreding werd vastgesteld, wordt de kleinhandelsprijs, welke ook de herkomst is van deze producten, als volgt bepaald :

Cigares, par pièce

0,35 EUR

Sigaren, per stuk

0,35 EUR

Cigarettes, par pièce

0,35 EUR

Sigaretten, per stuk

0,35 EUR

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme

122,69 EUR. » .

Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten, en andere soorten rooktabak, per kilogram

122,69 EUR. ».


Art. 6.In de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 oktober 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/2010 pub. 29/10/2010 numac 2010003593 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de belastingschaal « A.Sigaren » wordt vervangen door de volgende nieuwe belastingschaal : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° de belastingschaal « B.Sigaretten » wordt vervangen door de volgende nieuwe belastingschaal : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 3° de belastingschaal « C.Rooktabak voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak » wordt vervangen door de volgende nieuwe belastingschaal : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2011.

Brussel, 26 januari 2011.

D. REYNDERS _______ Nota's (1) Belgisch Staatsblad van 16 mei 1997;(2) Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1994;(3) Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2010;(4) Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973;(5) Belgisch Staatsblad van 15 juli 1989; (6) Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996.

^