Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 april 2007
gepubliceerd op 27 april 2007

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009399
pub.
27/04/2007
prom.
26/04/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2007. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 30 november 1998, houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, inzonderheid op de artikelen 5, § 3 en 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat, inzonderheid op de artikelen 5 tot 13;

Gelet op de oproep tot kandidaten voor de functies van expert in de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 december 2006;

Overwegende dat meerdere personen zich kandidaat stelden;

Overwegende dat artikel 9 van het voornoemde koninklijk besluit van 5 december 2006 de voorwaarden preciseert voor de ontvankelijkheid van de kandidaturen; dat het noodzakelijk is dat de vereiste kennis en professionele ervaring van de verschillende kandidaten objectief wordt geëvalueerd;

Overwegende dat hiertoe artikel 11 van het voornoemde koninklijk besluit van 5 december 2006 de oprichting voorziet van een selectiecomité, belast met het verlenen van een uitvoerig advies aan de Minister van Justitie over de verschillende kandidaturen; dat de Minister van Justitie op basis van deze voorstellen de leden van de ondersteuningscel aanwijst;

Overwegende dat het selectiecomité op 8 maart 2007 haar voorstellen over de kandidaten voor een functie van expert in de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat aan de Minister van Justitie heeft overgemaakt; dat op basis van deze voorstellen blijkt dat de personen wiens naam hierna wordt hernomen een gunstig advies kregen ten aanzien van de vereisten vastgelegd in artikel 9 van het voornoemde koninklijk besluit van 5 december 2006;

Overwegende dat de heer Jean-Jacques Legrand, ambtenaar van niveau A bij de FOD P&O, van de Franse taalrol, zich kandidaat stelde als expert in management in de ondersteuningscel; dat uit de voorstellen van het selectiecomité blijkt dat hij beantwoordt aan alle vereisten voorzien in artikel 9 van het voornoemde koninklijk besluit van 5 december 2006; dat de heer Jean-Jacques Legrand, naast de velerlei ervaringen die hij opdeed in andere ministeriële departementen, over een zeer goede kennis beschikt van de werking van de Veiligheid van de Staat, doordat hij deelnam aan de uitwerking van het nieuwe statuut van de beambten van de buitendiensten en hij sedertdien de directie van de Veiligheid van de Staat sedert meer dan een jaar heeft bijgestaan, onder meer bij het ontwerpen van een nieuwe organisatie van de opleidingen van het personeel; dat voor het selectiecomité de heer Jean-Jacques Legrand over de eigenschappen en de theoretische kennis beschikt die nodig is in de huidige fase van de hervorming van de Veiligheid van de Staat; dat hij in dit verband zal kunnen deelnemen aan het uitwerken van de nieuwe structuur van de verschillende diensten van de Veiligheid van de Staat en hij bijgevolg geschikt is om de functie uit te oefenen waarvoor hij solliciteert;

Overwegende dat mevrouw Françoise Lejeune, ambtenaar van niveau A bij de FOD P&O, van de Franse taalrol, zich kandidaat stelde als juridisch expert, die in het bijzonder gespecialiseerd is in grondwettelijk en administratief recht, in de ondersteuningscel; dat uit de voorstellen van het selectiecomité blijkt dat zij beantwoordt aan alle vereisten voorzien in artikel 9 van het voornoemde koninklijk besluit van 5 december 2006; dat mevrouw Françoise Lejeune over een juridische ervaring van 30 jaar beschikt in het openbaar ambt en dat ze in dat opzicht deelnam aan de verschillende hervormingen van het Belgisch openbaar ambt; dat ze bovendien over een zeer goede kennis beschikt van de werking van de Veiligheid van de Staat, doordat zij deelnam aan de uitwerking van het nieuwe statuut van de beambten van de buitendiensten; dat voor het selectiecomité mevrouw Françoise Lejeune over de juridische kennis beschikt die nodig is om de directie van de Veiligheid van de Staat onder meer bij te staan bij de implementering van het nieuwe statuut van de beambten van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat; dat zij bijgevolg geschikt is om de functie uit te oefenen waarvoor ze solliciteert;

Overwegende dat de heer Sven Lemmens, ambtenaar van niveau A bij de DSU van de federale politie, van de Nederlandse taalrol, zich kandidaat stelde als expert in operationele strategieën in de ondersteuningscel; dat uit de voorstellen van het selectiecomité blijkt dat hij beantwoordt aan alle vereisten voorzien in artikel 9 van het voornoemde koninklijk besluit van 5 december 2006; dat de heer Sven Lemmens over een zeer ruime ervaring beschikt inzake de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden; dat de heer Sven Lemmens eveneens over een goede kennis beschikt van de samenwerkingsmechanismen tussen de Veiligheid van de Staat en de politiediensten; dat hij een langetermijnvisie vertolkte over het inlichtingenwerk die afgestemd is op de door de directie van de Veiligheid van de Staat vastgelegde doelstellingen; dat voor het selectiecomité deze kandidaat zijn taak loyaal zal uitvoeren en aan de Veiligheid van de Staat een niet te verwaarlozen technische expertise zal verschaffen en dat hij bijgevolg ten zeerste geschikt is om de functie uit te oefenen waarvoor hij solliciteert;

Overwegende dat geen enkele kandidatuur als ontvankelijk werd beschouwd voor de functie van expert in internationale betrekkingen; dat een nieuwe oproep tot kandidaten derhalve bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2007; dat een tweede rapport van het Selectiecomité op 26 april 2007 werd overgemaakt aan de Minister van Justitie, inzake de selectie van de kandidaten voor de functie van expert in internationale betrekkingen; dat uit deze selectie blijkt dat de heer Carl Peeters, ambtenaar van niveau A, diplomaat van de Nederlandse taalrol, over alle vereiste kwaliteiten beschikt om deze functie van expert in internationale betrekkingen uit te oefenen; dat het Selectiecomité van mening was dat deze kandidaat ten zeerste geschikt was, omdat hij over alle technische competenties beschikt die nodig zijn voor de functie, dat hij zich kan beroepen op een goede ervaring van het werk met de inlichtingendiensten, dat hij het bewijs van een grote loyaliteit leverde in zijn manier om zijn rol te zien, dat hij over een goede kennis beschikt van de sectoren waarin hij zal moeten werken, dat hij de strategische actoren kent waarmee hij zal moeten samenwerken, dat hij over een voldoende strategische visie beschikt, dat hij uitstekend communiceert en dat zijn taalkennis, onder meer van het Engels, optimaal is.

Overwegende dat het onmisbaar is dat de Ondersteuningscel zo snel mogelijk kan werken om zo goed mogelijk de algemene directie van de Veiligheid van de Staat te ondersteunen, onder meer bij het uitwerken van een strategisch vierjarenplan dat de prioriteiten vastlegt van de Veiligheid van de Staat, evenals de operationele strategieën om deze prioriteiten te bereiken; dat het derhalve passend is om onverwijld de vier experts aan te wijzen die geschikt geacht werden om hun functie binnen de Ondersteuningscel uit te oefenen, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden aangewezen als expert in de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat, bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 5 december 2006 : 1. De heer Jean-Jacques Legrand, als expert in management;2. Mev.Françoise Lejeune, als juridisch expert, in het bijzonder in grondwettelijk en administratief recht; 3. De heer Sven Lemmens, als expert in operationele strategieën.4. De heer Carl Peeters, als expert in internationale betrekkingen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2007.

Gegeven te Brussel, op 26 april 2007.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX

^