Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 april 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009525 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank type wet prom. 26/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007009536 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand type wet prom. 26/04/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007009538 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bepalingen inzake de woninghuur type wet prom. 26/04/2007 pub. 16/06/2009 numac 2009000374 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 13/12/2007 numac 2007000926 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 10/12/2007 numac 2007000996 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot uitvoering van artikel 68quinquies, § 4, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007002080 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot uitvoering van artikel 68quinquies, § 4, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007002078 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 29bis van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel en tot wijziging van de reglementering betreffende de overgang naar het hogere niveau type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 24/05/2007 numac 2007002084 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007003176 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende terugbetaling van de taks op de beursverrichtingen overeenkomstig artikel 132 van de programmawet van 27 december 2005 type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 09/07/2007 numac 2007003234 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toepassing van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007007119 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de raad van beheer van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007009431 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007009448 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende regeling van de Commissie voor de gerechtskosten type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007011186 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het tuchtreglement voor de bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007011211 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2007 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007014146 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007014153 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies te innen voor de dekking der kosten van controle en toezicht betreffende de instellingen belast met de technische controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007022010 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder geneesmiddelen voor menselijk gebruik in de vorm van monsters overhandigd mogen worden type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007022386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 5 oktober 1998 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007022525 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 16/05/2007 numac 2007022649 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 2002 betreffende de planning van het medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007022661 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007022670 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, D, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 24/05/2007 numac 2007022674 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraat-assessor in de Nationale Raad van de Orde der Apothekers type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007022675 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van één lid in de raad van beroep van de Orde der Geneesheren met het Frans als voertaal type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007022673 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij verkoop of ruiling van huisdieren type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007022676 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden aan bedrijven waar schapen, geiten of hertachtigen gehouden worden type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 24/05/2007 numac 2007022703 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007022704 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering mag worden verleend in tijdelijke projecten in verband met de diagnose en de behandeling van endeldarmkanker type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007022714 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 2002 betreffende de planning van het medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007022715 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007022726 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van een universitaire ziekenhuisdienst voor het ziekenhuis « ZiekenhuisNetwerk Antwerpen » type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007022739 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 04/06/2007 numac 2007022743 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de Voorzitter, Ondervoorzitter en leden van het Federaal Borstvoedingscomité type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007022745 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende vaststelling van het tarief voor het vervoer per ziekenwagen van de personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022755 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een aanvulling op de kinderbijslag ten gunste van de werkloze die een zelfstandige activiteit begint type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007022757 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007022760 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de jaarlijkse retributie op de emissierechten die gratis worden toegekend aan de houders van een exploitanttegoedrekening in het nationaal register voor broeikasgassen type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007022767 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022770 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 24/05/2007 numac 2007022753 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1999 tot uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007022775 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « ASBL Office communal du Tourisme de Soignies » type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022787 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2005 ter waarborging van het welzijn van dieren die tot het vermaak van het publiek worden gebruikt in circussen of rondreizende tentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007022790 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 04/06/2007 numac 2007022793 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007022792 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007022797 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 3° van de wet van 24 mei 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor verstrekkingen van klinische biologie type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007022798 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, § 1, 2°, van het koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen van klinische biologie type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007022810 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan het Belgisch Centrum voor « Evidence based Medicine » type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007022842 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een forfaitaire vergoeding wegens verblijfkosten aan de personeelsleden belast met een rondreizende functie van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007022877 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007022897 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Beheerscommissie voor het beheer van het vermogen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022903 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1999 betreffende de bewijskracht van de door de zorgverleners en de verzekeringsinstellingen opgeslagen, verwerkte, weergegeven of meegedeelde gegevens type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007022881 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van effectieve en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, houdende benoeming van effectieve leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers op basis van hun wetenschappelijke deskundigheid met betrekking tot vrijwilligers en vrijwilligerswerk en houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor Vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007023092 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 9ter van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 en tot aanduiding van de artikelen van de wet op de ziekenhuizen die op hen van toepassing zijn type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007023091 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 29/08/2007 numac 2007023141 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007023145 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2006 type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007201656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 28/03/2008 numac 2008000271 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2006011573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de in- en uitvoer van goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007001041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007009399 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007009434 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, 6°, van het koninklijk besluit van 5 november 1971 tot instelling van een Nationaal Instituut voor Criminalistiek, met het statuut van wetenschappelijke inrichting van de Staat type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007009440 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de erkenning van opleidingen in het kader van de toekenning van opleidingsverlof aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007014147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202102 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

decreet

type decreet prom. 26/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007029089 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet waarbij gezorgd wordt voor de pedagogische uitrusting van het kwalificatieonderwijs type decreet prom. 26/04/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007029128 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten op 14 juli 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende de uitrusting die ter beschikking wordt gesteld in het kader van de herwaardering van het kwalificatieonderwijs type decreet prom. 26/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007031213 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2006/564 tot wijziging van het besluit van 18 oktober 2001 van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toepassing van het decreet van 12 juli 2001 van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van verschillende wetgevingen betreffende de toelagen toegekend in de sector van het gezondheidsbeleid en het beleid van bijstand aan personen en betreffende de wijziging van diverse toepassingsbesluiten betreffende de sectoren van bijstand aan personen, gezondheid, gehandicapte personen en de sociaal-professionele inschakeling - tweede lezing type decreet prom. 26/04/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007202060 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007029059 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juli 2003 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij secundair onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007031192 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de dienstopdrachten van de Regering overgedragen aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer in uitvoering van artikel 68 van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot overplaatsing via ambtshalve mobiliteit van een deel van de personeelsleden van het bestuur uitrusting en vervoer naar het Brussels Instituut voor Milieubeheer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007031194 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 1999 houdende bepaling van het organieke kader van het Brussels Instituut voor milieubeheer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007031215 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2006 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de leden van de Kamer van de Middenstand type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007031259 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007031261 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007031260 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007031262 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007031265 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ten einde de voorwaarden te bepalen waaronder de mandatarissen bij het ministerie worden aangewezen, ter uitvoering van artikel 30 bis van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007202055 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 mei 2005 tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ten einde de voorwaarden te bepalen waaronder de mandatarissen bij de instellingen van openbaar nut worden aangewezen, ter uitvoering van artikel 31 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2007 pub. 23/11/2007 numac 2007031495 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 4 « Laarbeek » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 november 1951, meermaals gewijzigd en uitgebreid, in het bijzonder gedeeltelijk gewijzigd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 7 maart 1991 voor de afdeling nr. 4.06 waarin de gedeeltelijke opheffing is gelegen

erratum

type erratum prom. 26/04/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007011366 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het tuchtreglement voor de bedrijfsrevisoren. - Erratum type erratum prom. 26/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007023144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 26/04/2007 pub. 20/08/2007 numac 2007023173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « ASBL Office communal du Tourisme de Soignies ». - Erratum type erratum prom. 26/04/2007 pub. 14/12/2007 numac 2007023533 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend. - Erratum type erratum prom. 26/04/2007 pub. 13/06/2008 numac 2008024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een forfaitaire vergoeding wegens verblijfkosten aan de personeelsleden belast met een rondreizende functie van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Erratum
^