Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 april 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007009370 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****-****, geboren te ***** , op ** ***** ****, wonende type wet prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007009371 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 8 maart 2007 is machtiging verleend aan : ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden haar geslachtsnaam in die van « **** ****(...) type wet prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning Bij beslissing van 4 april 2007, genomen in toepassing van de artikelen 74, 75 en 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgende met name hierna aangedu 209669 SA ATTIJARIWAFA BANK EUROPE SIEGE SOCIAL : BOULEVARD HAUSSMANN 170, 78008 PARIS FRA(...) type wet prom. 05/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de maritieme beveiliging type wet prom. 26/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022520 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen type wet prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007201352 bron selor - selectiebureau van de federale overheid De Federale Ombudsman Selectie van één administrateur opdrachthouder (NL of FR) in samenwerking met SELOR (ANE07701) Bij wet van 22 maart 1995 werden twee federale ombudsmannen ingesteld, de ene Nederlandstalig, de andere Franstal(...) Deelnemingsvoorwaarden : Het voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden is een absolute vereiste voor(...) type wet prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007201353 bron selor - selectiebureau van de federale overheid De Federale Ombudsman Selectie van één directeur opdrachthouder (NL of FR) in samenwerking met SELOR (ANE07702) Bij wet van 22 maart 1995 werden twee federale ombudsmannen ingesteld, de ene Nederlandstalig, de andere Franstalig. Z(...) Deelnemingsvoorwaarden : Het voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden is een absolute voorwaarde vo(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/12/1994 pub. 27/04/2007 numac 2007000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 53 met betrekking tot de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007000262 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 september 2006 houdende wijziging van de wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007000264 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007000263 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 december 2006 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie en van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007000286 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 21 april 2007 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Commandeur De heer KOVALOVSZKY, Imré, Staatsraad, met ingang van 8 april 2005. Ridder De heren QUAIN, Patrick André Ghislain, kapitein bij de brandweerdienst van Doornik, met ingang van 8 april (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007000287 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 21 april 2007 zijn de volgende promoties, benoemingen en decora-ties verleend : Leopoldsorde Commandeur Mevr. DE BRUYNE Monique, Revisor Integraal Verslag bij de Kamer van volksvertegenwoord De heer VAN den BOSSCHE Dominique, Eerste directieraad bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, me(...) type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007002060 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2005 houdende bepaling van sommige afdelingen van de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid die de eenheid van rechtspraak verzekeren type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007003177 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007009391 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 25 april 2007, wordt Mevr. D'HONDT, Sarah, geboren te Kortrijk op 25 december 1974, aangewezen als Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad Van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007009393 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 april 2007 : - is het koninklijk besluit van 11 november 2002 waarbij de heer Elslander, J.C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, is benoemd tot substituut-procureur des Kon - zijn de koninklijke besluiten van 13 juli 2006 waarbij de heer Michielsen, B., Mevr. Fruy, C., de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007009403 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij Koninklijk besluit van 25 april 2007, wordt Mevr. Bial, D., assistent bij het parket van de arbeidsauditeur te Nijvel, aangewezen, voor een termijn van zes jaar, tot hoofd van dienst van het secretariaat van de Commissie vo Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2007. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde ak(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007011169 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages. - Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet, artikel 7bis, § 3. - Bericht D Naast de nieuwe referentie-indexen wordt tussen haakjes de stijging van het aantal punten ten aanzi(...) type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007011175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met het oog op het omzetten van bepalingen van de Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007011174 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot omzetting van bepalingen van de Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007011184 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007011186 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het tuchtreglement voor de bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014127 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de maritieme beveiliging type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014132 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van richtlijn 2006/103/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van het vervoersbeleid, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014138 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de herlokalisatie van het INAD-centrum en het transitcentrum 127 op de luchthaven Brussel-Nationaal en gelegen op het grondgebied van de gemeente Steenokkerzeel van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014144 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Adellijke gunsten Bij koninklijke besluiten van 21 april 2007 worden de volgende adellijke gunsten verleend : - vergunning van de persoonlijke titel van barones aan jonkvrouw Elisabeth Coppée, weduwe van jonkheer Philippe le Hodey, aan jonkvr - vergunning van de persoonlijke titel van baron aan jonkheer Michel Franchimont en aan de heren Be(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007015061 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Eretekens Bij koninklijke besluiten van 21 april 2007 worden de volgende burgerlijke eretekens verleend in het kader van het koninklijk besluit van 10 februari 2003 : - Grootofficier in de Kroonorde : de heren Wilfried Beirnaert, Serge Bramm - Commandeur in de Leopoldsorde : eerwaarde heer Pierre Breyne, de heer Luc De Bruyckere, Mevr. Bar(...) type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022528 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022530 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezond-heid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheids-producten type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007201040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007003188 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007009386 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 23 april 2007 is aan Mevr. Van de Cauter, C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffi Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Het beroep tot nietigverklaring v(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007009389 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 19 april 2007 : - is het verzoek tot associatie van de heren Derynck, M.; Hisette, D. en Mevr. Roggeman, K., notarissen ter standplaats Brussel, en van de heer Desimpel, M., kandid De heer Desimpel, M., wordt aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Brussel; - is he(...) type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007009399 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 21/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014145 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg type ministerieel besluit prom. 13/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022563 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelijk uit fooien of bedieningsgeld bestaat, evenals voor de werknemers die door een arbeidsovereenkomst voor de zeevissers zijn verbonden type ministerieel besluit prom. 02/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007035588 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007201302 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 5 april 2007 wordt de VZW "Repères" van 1 januari 2008 tot 31 december 2008 erkend als dienst gespecialiseerd in verslavingen. Deze erkenning wordt in het kader van het netwerk "Coordina type ministerieel besluit prom. 05/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007201310 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 09/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007201312 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 19/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007201313 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 08 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 06/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007201311 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 06/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007033030 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot benoeming van Mevr. Anouchka NYSSEN en de heer Wilfried VOLBERG tot leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 27/04/2007 numac 2007035507 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007035582 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007201299 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij op 5 mei 2007 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers van een hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging van Clermont in het kader van haar dag "Pêche en Famille" type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007201326 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 september 2006 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "B.H. Logements, SC", te Boussu type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007201328 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer fontainois, SC", te Fontaine-l'Evêque type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007201327 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2005 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Carolorégienne, SC", te Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007201330 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 december 2004 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Maison liégeoise SC"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/03/2006 pub. 27/04/2007 numac 2007000301 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 48 betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing voor de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 23/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007021048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Administratieve vereenvoudiging. - Impliciete verklaring op erewoord betreffende de persoonlijke toestand in het kader van de kwalitatieve selectie

bericht

type bericht prom. 24/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022601 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht omtrent het bepalen van het einde van de migratieperiode van trekvogels. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 3 april 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007041704 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 342e AANVULLING Bijwerking op 10 april 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007000370 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 8 november 2006 wordt de vergunning om het beroep **** **** heer **** **** is gevestigd te 1060 SINT-****, **** 38, onder het nummer 14.0262.07 ((...) type vergunning prom. 15/12/2006 pub. 27/04/2007 numac 2007031161 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 06/03 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 3 en C voor het dienstjaar 2006 bekrachtigd bij collegebesluit nr. 06/522

document

type document prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007009388 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Ieper De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 23 november 2006, heeft de heer De Vloo, P., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, aangewezen tot ondervoorzitter, voor een termijn van dr

erratum

type erratum prom. 13/12/2005 pub. 27/04/2007 numac 2007014151 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het vierde beheerscontract gesloten tussen DE POST en de Staat. - Erratum type erratum prom. 12/01/2005 pub. 27/04/2007 numac 2007022578 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclaruur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 20/11/2006 pub. 27/04/2007 numac 2007022586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007040601 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 januari 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007042404 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand april 200 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document

type document prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007201362 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige senior technische projectmedewerkers elektromechanische of telematica-installaties (niveau B) voor de afdeling Elektriciteit en Mechanica Antwerpen, Agentschap Infrastructuur, Vlaamse overheid (ANV0(...) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) type document prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007201359 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinatoren beleidsvoorbereiding (niveau A) voor het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) - Vlaamse overheid (ANV07019) Na deze selectie wordt een lijst met (...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttre(...) type document prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007201360 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige junior technische projectmedewerkers elektromechanische of telematica-installaties (niveau B) voor de afdeling Elektriciteit en Mechanica Antwerpen, Agentschap Infrastructuur, Vlaamse overheid (ANV0(...) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) type document prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007201363 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Franstalige contractuele expert-diensthoofd voor de dienst Reglementering van het Verkeer (niveau A31) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (CFG07008) Toelaatbaarheidsvereiste : 1. Vereiste ervaring op 14 m(...) - ervaring in en/of kennis van de openbare sector en meer bepaald binnen het domein van Justitie en(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007003205 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 2007 wordt de heer Alfons Boon, met ingang van 1 mei 2007, benoemd tot voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole. Een beroep tot niet type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007003203 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 april 2007 wordt de heer Alain Hurbain, met ingang van 1 mei 2007, benoemd tot houder van de managementfunctie -1 bij de Federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in de functie van &q Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007022575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Beheerscomité Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 april 2007, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 mei 2007, de mandaten van l Mevrn. ADNET, Bernadette en DESPRETZ, Patricia en de heren ABELSHAUSEN, Werner, COULIER, Luc, GHESQ(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007022582 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Medisch-technisch comité, ingesteld bij het Fonds voor arbeidsongevallen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek aan de h Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Guilmot, M.H., tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertegenwo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007022583 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch comité voor de preventie, ingesteld bij het Fonds voor arbeidsongevallen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Dawance, M.P., gekozen wegens haar bijzondere bevoegdheid inzake (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007201254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening Benoeming of hernieuwing van de mandaten van de leden. Bij koninklijk besluit van 1 april 2007 worden, met ingang van 1 maart 2007, voor een periode van zes jaar, de mandaten van de hi A. Leden die de werkgevers vertegenwoordigen : De heren : Herwig MUYLDERMANS; Bart BUYSSE(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007009387 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Antwerpen : 1; - Brussel : 2; - Gent : 1; - Luik : 1; - Bergen : 1. De ka De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007009394 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetb(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/04/2007 numac 2007201336 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen **** van **** strategische medewerkers **** (niveau ****) voor de **** voor het **** **** **** **** (****06033). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten ****(...) 1. ****, ****, 1190 ****. 2. **** ****, ****, 1190 ****.
^